Θέμα Δυρραχίου

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 1045)

Το Δυρράχιον ήταν διοικητική διαίρεση του Βυζαντίου.