Στην φυσική το σπιν είναι η ιδιοστροφορμή των σωματιδίων. Πρόκειται για μια κβαντομηχανική ιδιότητα χωρίς αναλογία στην κλασική μηχανική. Ενώ στην κλασική μηχανική η στροφορμή είναι ιδιότητα που σχετίζεται με περιστροφές εκτεταμένων αντικειμένων το σπιν δεν σχετίζεται με περιστροφές εσωτερικών μαζών αλλά είναι εσωτερικό χαρακτηριστικό τού ίδιου τού σωματιδίου. Το ότι το spin δεν είναι ιδιοπεριστροφή, φαίνεται καθαρά στη σκέδαση σωματιδίων. Η ιδιοπεριστροφή των σωματιδίων προφανώς αλλάζει μετά τη σκέδαση. Το σπιν όμως όχι. Άρα είναι ένα καθαρά κβαντικό μέγεθος. Τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν (1,2,3) και τα φερμιόνια ημιακέραιο (1/2, -1/2).

Ιδιότητες ιδιοστροφορμής

Επεξεργασία
  • Για τιμή του ms ίση με 1/2 ή σπιν προς τα πάνω (↑) το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του με φορά αντίθετη από αυτή των δεικτών του ρολογιού.
  • Για τιμή του ms ίση με -1/2 ή σπιν προς τα κάτω (↓) το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του με φορά σύμφωνη με αυτή των δεικτών του ρολογιού.
  • Ο κβαντικός αριθμός του σπιν δεν συμμετέχει στη μεταβολή της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισμό του Ατομικού τροχιακού.
  • Η κατανομή ηλεκτρονίων στα τροχιακά μιας υποστιβάδας γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει το μέγιστο συνολικό σπιν σύμφωνα με τον Κανόνα του Hund.