Κατηγορία:Χρήστης ke

ke Οι χρήσται ούτοι λαλούσι την Κοινήν Ελληνικήν.
Αυτοί οι χρήστες μιλούν την Κοινήν Ελληνικήν.Πρότυπα: