Το κροκαλοπαγές είναι ένα ιζηματογενές πέτρωμα, προϊόν μηχανικής αποσάθρωσης. Αποτελείται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% από κροκάλες με μέγεθος ανώτερο των 2mm .

Κροκαλοπαγές από την κοιλάδα του Θανάτου
Πολύμικτα κροκαλοπαγή στη χερσόνησο της Πυλίας, με κροκάλες διαφόρων μεγεθών που προέρχονται από τους σχηματισμούς της ενότητας Πίνδου (κυρίως ψαμμίτες, ασβεστόλιθους, ραδιολαρίτες).

Οι κροκάλες είναι περισσότερο ή λιγότερο αποστρογγυλωμένα θραύσματα πετρωμάτων. Συνδέονται μεταξύ τους με υλικό μικροκρυσταλλικό ή άμορφο πυριτικής ή ασβεστιτικής σύστασης, αλλά ενίοτε και από οξείδια ή/και υδροξείδια του σιδήρου. Όταν οι κροκάλες προέρχονται κυρίως από έναν τύπο πετρώματος, τα αντίστοιχα πετρώματα ονομάζονται μονόμικτα ή ολιγόμικτα και από διαφόρων, πολύμικτα.

Αυτόχθονα ή ενδοσχηματισμένα κροκαλοπαγή ονομάζονται αυτά που το συγκολλητικό τους υλικό και οι κροκάλες είναι από το ίδιο υλικό, λόγω επιτόπιου θρυμματισμού ιζημάτων που δεν έχουν καταστεί συμπαγή.

Η δημιουργία των κροκαλοπαγών οφείλεται συνήθως στην αποσάθρωση των πετρωμάτων που αποτελούν το ανάγλυφο της Γης, εξαιτίας τεκτονικών παραμορφώσεων. Από τη μελέτη τους εξάγονται πληροφορίες για τις περιοχές που αποσαθρώθηκαν, το μέγεθος της αποσάθρωσης, την κατεύθυνση και τον τρόπο μεταφοράς του υλικού, όπως και για το παλαιοπεριβάλλον.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία