Η κωδικοποίηση δεδομένων χρησιμοποιείται για την μετάδοση των σημάτων (ψηφιακά ή αναλογικά) μια πηγής (ψηφιακής ή αναλογικής) μέσω ενός καναλιού μετάδοσης. Η κωδικοποίηση που επιλέγεται εξαρτάται από τις απαιτήσεις , το επικοινωνιακό σύστημα , το μέσο μετάδοσης και τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Οι δυνατές κωδικοποιήσεις είναι

  • Αναλογικα δεδομένα - Αναλογικά σήματα. Χρησιμοποιείται η τεχνική της διαμόρφωσης. Βασικές τεχνικές είναι η διαμόρφωση πλάτους (AM) , η διαμόρφωση συχνλοτητας(FM) και η διαμόρφωση φάσης (PM).
  • Αναλογικά δεδομένα - Ψηφιακά σήματα. Χρησιμοποιείται συχνά η παλμοκωδική διαμόρφωση , τα δεδομένα μετά την δειγματοληψία τους κβαντίζονται και στην σειρά κωδικοποιούνται σε σειρά bits.
  • Ψηφιακά δεδομένα - Αναλογικά σήματα . Χτησιμοποιούνται οι τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πλάτους(ASK), η ψηφιακή διαμόρφωση συχνότητας (FSK) και η διαμόρφωση φάσης (PSK).
  • Ψηφιακά δεδομένα - Ψηφιακά σήματα. Ο πιό απλός τρόπος ειναι να αναπαρασταθούν τα δεδομένα με σήμα 2 επιπέδων τάσης ένα για το δυαδικό 0 και ένα άλλο για το δυαδικό 1.