Στατικό ύψος ή υδροστατικό ύψος ή θλιπτικό ύψος (h) ενός σημείου που βρίσκεται μέσα σε μια υγρή μάζα χαρακτηρίζεται η κατακόρυφος απόσταση του σημείου αυτού από την ελεύθερη επιφάνεια της υγρής μάζας. Τούτο αποτελεί και το μέτρο της υδροστατικής πίεσης που ασκείται από την (ύπερθεν) μάζα στη θέση του σημείου αυτού.

Αν καλέσουμε γ το ειδικό βάρος του υγρού σε τόνους ανά κυβικό μέτρο (t/m3) τότε θα έχουμε τη σχέση ότι η δύναμη Ρ, δηλαδή το βάρος της στήλης του υγρού που βρίσκεται πάνω από το σημείο (επιφάνεια) S θ΄αποτελεί το γινόμενο της επιφάνειας, του στατικού ύψους και του ειδικού βάρους του υγρού. Η σχέση αυτή αποδίδεται με τη μαθηματική παράσταση:

Ρ = S h γ

Οπότε ο γνωστός τύπος της υδροστατικής ρυ = Ρ / S γίνεται: ρυ = (S h γ) / S, τούτο απλοποιούμενο: ρυ = h γ, και συνεπώς h = ρυ / γ.

Σημειώνεται πως αν η πίεση ρυ μετριέται σε t/m2, το δε ειδικό βάρος γ σε t/m3, έπεται ότι το στατικό ύψος h θα μετριέται σε μέτρα (m), κατά τη σχέση: t/m2 / t/m3 = m (μέτρα).

Δείτε επίσης Επεξεργασία