Κυβικό μέτρο

μονάδα μέτρησης όγκου

Το κυβικό μέτρο () ή σπανιότερα κυβόμετρο είναι η μονάδα μέτρησης του όγκου.

Κυβικό μέτρο μπετόν

Πρόκειται για τον όγκο που καταλαμβάνει ένας συμπαγής* κύβος, του οποίου κάθε ακμή είναι ίση με 1 μέτρο. Ειδικότερα ως μέτρο χωρητικότητας ο περιεχόμενος χώρος ενός δοχείου ή δεξαμενής με ακμή ίση μ΄ ένα μέτρο σε απεσταγμένο νερό και θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου εκφράζεται και σε μονάδα βάρους που ισούται με 1000 χιλιόγραμμα καλούμενα τόνος ή παλαιότερα με 781,75 οκάδες.

(*) Πολλές φορές όταν ο κυβισμός μη συμπαγών υλικών, π.χ. σιτηρών, κάρβουνων κ.λπ. επειδή η χύμα (χύδην) στοιβασία τους παρουσιάζει διάκενα χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις αυτές ο όρος "χωρικό μέτρο" ή "κυβικό χωρικό μέτρο", που λαμβάνεται υπ΄ όψη σε ειδικές δεξαμενές ή κύτη φορτίων (π.χ. σιλό, πλοία κ.λπ.)

Υποδιαιρέσεις Επεξεργασία

Ένα κυβικό μέτρο υποδιαιρείται, ανάλογα των υποδιαιρέσεων του μήκους ακμής, σε 1.000 κυβικές παλάμες (κ.π.), κάθε κυβική παλάμη σε 1.000 κυβικά εκατοστά (κ.ε.) και κάθε κυβικό εκατοστό σε 1.000 κυβικά χιλιοστά (κ.χ.). Έτσι η σχέση μεταξύ τους είναι: 1 κ.μ. () = 1.000 κ.π. = 1.000.000 κ.ε.(cm³) = 1.000.000.000 κ.χ.(mm³).

  • Σημειώνεται ότι στα εμπορικά πλοία μονάδα μέτρησης χωρητικότητας χρησιμοποιείται ο κόρος που αντιστοιχεί σε 2,83 κ.μ.().
  • Επίσης οι παρουσιαζόμενες σε διάφορους τύπους της φυσικής και μηχανικής κυβικές δυνάμεις άλλων μονάδων εκτός μονάδων μήκους, π.χ. χρόνου, (sec³) δεν έχουν καμία αυτοτελή φυσική σημασία.

Μετατροπές Επεξεργασία

Ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με:

  • ~ 35,3 κυβικές ίντσες (cu ft).
  • ~1,31 κυβικές γιάρδες (cu ft).
  • ~6,29 βαρέλια λαδιού (oil bbl).
  • ~264,17 γαλόνια (gal).

Δείτε επίσης Επεξεργασία