Οι Τελεόστεοι ιχθύες αποτελούν ταξινομική ομάδα των ψαριών. Περιλαμβάνει περίπου 27.000 είδη ιχθύων, που αντιπροσωπεύουν το 96% όλων των αρτίγονων ψαριών και περίπου το 50% όλων των Σπονδυλοζώων.
Οι Τελεόστεοι ανήκουν στη μεγάλη ομοταξία των Ακτινοπτερύγιων και συγκεκριμένα αποτελούν κλάδο της υφομοταξίας των Νεοπτερύγιων.

Alburnoides fasciatus
  • Ιχθυολογία, Λεονάρδος Ιωάννης, 2004.