Τοξικολογία ονομάζεται η βιολογική επιστήμη που ασχολείται με την επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών στους έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωπος). Οι βιολογικές επιδράσεις-βλάβες ποικίλλουν και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βαρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία ως βιολογική επιστήμη αντλεί γνώσεις από τη φαρμακευτική-φαρμακολογία, την αναλυτική χημεία, τη βιοχημεία, τη φυσιολογία,τη μοριακή βιολογία,ενώ τα πορίσματα της έχουν εφαρμογή στη διατροφολογία και την ιατρική.

Τοξικολογία

Η τοξικολογία χωρίζεται σε επαγγελματική τοξικολογία και περιβαλλοντική τοξικολογία. Η επαγγελματική τοξικολογία εξετάζει τους χημικούς παράγοντες που απαντώνται στο χώρο εργασίας. Η κύρια έμφασή της αφορά την αναγνώρισει των παραγόντων, το καθορισμό των συνθηκών που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση τους και την πρόληψη απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων. Η περιβαλλοντική τοξικολογία ασχολείται με την ενδεχόμενη βλαπτική επίδραση χημικών ουσιών (περιβαλλοντικοί ρύποι) που παρουσιάζουν ως προς τους ζώντες οργανισμούς.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία