Χιλιοστό

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το Χιλιοστό χρησιμοποιείται ως:

  • Υποπολλαπλασιαστής () οπότε και συμβολίζεται με το λατινικό m και μπαίνει ως πρόθεμα σε μονάδες μέτρησης (π.χ. mm, ml, ms, mg κtλ).
  • Συχνά στην καθημερινή ομιλία, χιλιοστό καλούμε το χιλιοστόμετρο.
  • Σε μία διατεταγμένη λίστα το στοιχείο με αύξοντα αριθμό 1000 λέγεται και χιλιοστό στοιχείο.
  • Μετά από την λέξη ένα (ένα χιλιοστό), συμβολίζει το κλάσμα 1/1000.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.