Ο ISO 3166-2 είναι το δεύτερο μέρος των προτύπων του ISO 3166 που δημοσιεύονται από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Είναι ένα σύστημα γεωκωδικών που δημιουργήθηκε για την κωδικοποίηση των ονομάτων των υποδιαιρέσεων χωρών και των εξαρτώμενων περιοχών. Ο σκοπός των προτύπων είναι να καθιερωθεί μια παγκόσμια σειρά συντμήσεων για τους τόπους, για χρήση σε ετικέτες δεμάτων, εμπορευματοκιβώτια, και οπουδήποτε αλλού ένας σύντομος αλφαριθμητικός κώδικας μπορεί να χρησιμεύσει για να δηλώσει ένα τόπο σε μια καταλληλότερη και λιγότερο διφορούμενη μορφή από το πλήρες όνομα του τόπου. Υπάρχουν περίπου 3700 διαφορετικοί κώδικες.

Το επίσημο όνομα των προτύπων είναι «Κώδικες για την αντιπροσώπευση των ονομάτων των χωρών και των υποδιαιρέσεών τους - Μέρος 2: Κώδικας υποδιαίρεσης χώρας». Δημοσιεύθηκε αρχικά το 1998.

Οι κώδικες του ISO 3166-2 αποτελούνται από δύο μέρη, που χωρίζονται από μια παύλα. Το πρώτο μέρος είναι το στοιχείο κώδικα ISO 3166-1 άλφα-2, το δεύτερο είναι αλφαβητικό ή αριθμητικό και έχει έναν, δύο ή τρεις χαρακτήρες. Το δεύτερο μέρος είναι συχνά βασισμένο στα εθνικά πρότυπα.

Αλλαγές και εκδόσεις

Επεξεργασία

Οι αλλαγές αναγγέλλονται σε διαφορετικά ενημερωτικά δελτία. Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως την προσθήκη νέων υποδιαιρέσεων και διορθώσεων ορθογραφίας.

  1. ISO 3166-2:2000-06-21
  2. ISO 3166-2:2002-05-21
  3. ISO 3166-2:2002-08-20
  4. ISO 3166-2:2002-12-10
  5. ISO 3166-2:2003-09-05
  6. ISO 3166-2:2004-03-08
  7. ISO 3166-2:2005-09-13
  8. ISO 3166-2:2007-04-17

Αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση καταλόγων

Επεξεργασία

Για να βρείτε τους κώδικες του ISO 3166-2 για κάθε χώρα δείτε τον ISO 3166-1, ένα κατάλογο χωρών. Εάν είναι κανείς εξοικειωμένος με τους κώδικες χωρών δύο γραμμάτων (παρόμοιους με τους κώδικες χωρών διαδικτύου) μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον πίνακα που δίνεται κατωτέρω.

Και οι δύο τρόποι οδηγούν σε άρθρα όπως ISO 3166-2:XX, όπου ΧΧ αντιπροσωπεύει τον κώδικα του ISO 3166-1, π.χ. το ISO 3166-2:AU οδηγεί στον κατάλογο κωδικών για την Αυστραλία.

Πίνακας μορφής με συνδέσεις προς κώδικες

Επεξεργασία

Μερικοί από τους κώδικες αναπτύσσονται από τον ISO 3166/MA αυτοί είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Άλλοι είναι ήδη σε χρήση στις συγκεκριμένες χώρες.

μήκος πνευματικά δικαιώματα αλφαβητικοί αριθμητικοί αλφαριθμητικοί
σταθερά
1 χαρακτήρας
Ελεύθεροι:
Μερικώς ελεύθεροι:
Πνευματικά δικαιώματα ISO:
Αταξινόμητοι: AR, BO, CR, EC, FJ, GM, KI, KM, LS, LU, MG, NE, SL, ST, TG, TM, VE GA, IS, AT PA
σταθερά
2 χαρακτήρες
Ελεύθεροι: CH, US FR
Μερικώς ελεύθεροι: AL, ID TN
Πνευματικά δικαιώματα ISO:
Αταξινόμητοι: AE, AM, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CL, CM, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, IN, IT, IQ, JO, KW, LA, LB, LR, LT, LV, LY, MD, MK, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, UY, UZ, WS, YE, YU, ZA, ZW AD, AG, BB, BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DM, DO, DZ, EE, GD, GR, HR, IR, JM, JP, KN, KR, LI, LK, ME, MM, MY, NO, NR, PT, RS, RW, SA, SC, SD, SM, TO, TR, TZ, UA, UM, VC, VN, ZM BT
σταθερά
3 χαρακτήρες
Ελεύθεροι
Μερικώς ελεύθεροι: KP
Πνευματικά δικαιώματα ISO: MA
Αταξινόμητοι: AO, AF, BA, BE, BF, CS, FM, GB, KZ, MD, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TV, TW DK, KE, PW, SI, UG, VU
ανάμικτοι
1,2 χαρακτήρες
Ελεύθεροι: IE
Μερικώς ελεύθεροι:
Πνευματικά δικαιώματα ISO:
Αταξινόμητοι: χωρίς σύστημα;: ES, GQ, IL


1 για περιφέρειες, 2 για την πρωτεύουσα: KG
1 για την πρωτεύουσα, 2 για περιφέρειες: RO
1 ως γενικός κανόνας, 2 για εξαιρέσεις: SE

KH TH
ανάμικτοι
2,3 χαρακτήρες
Ελεύθεροι:
Μερικώς ελεύθεροι:
Πνευματικά δικαιώματα ISO: CO
Αταξινόμητοι: ;: AU, BZ, EG, TD


2 για δημοκρατίες, 3 για πόλεις, περιοχές, περιφέρειες: RU
2 για πόλεις, 3 για περιφέρειες: AZ
3 για την πρωτεύοσα, 2 για άλλα: CF

MR, MV
ανάμικτοι
1,3 χαρακτήρες
Ελεύθεροι:
Μερικώς ελεύθεροι:
Πνευματικά δικαιώματα ISO:
Αταξινόμητοι: 3 για την πρωτεύουσα, 1 για νομούς: MZ MN ML
ανάμικτοι
1,2,3 χαρακτήρες
Ελεύθεροι:
Μερικώς ελεύθεροι:
Πνευματικά δικαιώματα ISO:
Αταξινόμητοι: CG, PY

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία