Αυτό το λήμμα αφορά το φυσικό μέγεθος. Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ένταση (αποσαφήνιση).

Η ένταση είναι φυσικό μέγεθος που ορίζει ροή ενέργειας μέσα από μία επιφάνεια σε συγκεκριμένο χρόνο. Έχει διαστάσεις ενέργειας ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφανείας και ορίζεται μαθηματικά από την σχέση:

ή

(όπου Ι το σύμβολο της έντασης, P της ισχύος, S της επιφάνειας και t του χρόνου)

Η μονάδα της Έντασης μπορεί να εκφραστεί με τους παρακάτω τρόπους:


(όπου J = Τζάουλ, W = Βατ, kg = Χιλιόγραμμο, m = Μέτρο και s = Δευτερόλεπτο)


Η ένταση είναι βασικό μέγεθος της κυματικής στην οποία αναφέρεται ως Ένταση κύματος. Η ένταση κύματος αναφέρεται τόσο σε υλικά όσο και σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Συμβολίζεται με Ι και έχει διαστάσεις ενέργειας ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφανείας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης:

Άλλα φυσικά μεγέθη που αναφέρονται με τον ίδιο όρο Επεξεργασία

Με τον όρο ένταση αναφέρονται και μεγέθη της φυσικής με διαφορετικές διαστάσεις:


Πηγές Επεξεργασία

  • Physics - Raymond A. Serway, τόμος Ι,ΙΙ & ΙΙΙ
  • Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Β΄& Γ΄ λυκείου, ΟΕΔΒ