Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας

Η εταιρεία Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ήταν θυγατρική της εταιρείας Αττικό Μετρό. Βασικός σκοπός της ήταν η λειτουργία του δικτύου των γραμμών 2 και 3 του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών.

Το λογότυπο της εταιρείας
Το λογότυπο της ΣΤΑΣΥ

Στις 17 Ιουνίου του 2011 απορροφήθηκε από την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Ίδρυση Επεξεργασία

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών στις 15 Φεβρουαρίου 2001. (Φ.Ε.Κ.1092/19.02.2001).

Η εταιρεία λειτουργούσε με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ήταν επιχείρηση κοινής ωφέλειας και εποπτευόταν από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η έδρα της βρισκόταν στα Σεπόλια του Δήμου Αθηναίων.

Στόχοι Επεξεργασία

Στόχοι της ήταν κυρίως:

  1. Η οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του υπογείου σιδηροδρομικού δικτύου των Γραμμών 2 και 3 και κάθε επέκτασής τους στο Νομό Αττικής καθώς και των εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων ως και η σύμπραξη και συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς συγκοινωνιών του Νομού Αττικής
  1. Η λειτουργία και η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση οποιουδήποτε δικτύου σταθερής τροχιάς συγκοινωνιακών μέσων. Παράλληλα στο σκοπό της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι και η προώθηση και διάδοση αγαθών και υπηρεσιών (διαφήμιση), η εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών πάσης φύσεως σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Μετοχικό Κεφάλαιο Επεξεργασία

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 2.000.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 200.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη. Πριν τη συγχώνευσή της, ανερχόταν σε 70.167.543,95 διαιρεμένο σε 2.390.717 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.

Διοίκηση Επεξεργασία

Η Εταιρεία διοικούταν από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλεγόταν από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούσαν να είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.