Βοήθεια:Εισαγωγή στην επεξεργασία με κώδικα/Διαμόρφωση κειμένου

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός λήμματος γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί γνώσεις HTML.

Σημείωση: Κάποιες από τις σελίδες αυτού του οδηγού όπως αυτή, εξηγούν την επεξεργασία μέσω του παλιού επεξεργαστή κώδικα. Μπορεί να θέλετε να δείτε και την Βοήθεια:VisualEditor αν χρησιμοποιείτε το νέο επεξεργαστή. Ωστόσο είναι καλό να διαβάσετε αυτό τον οδηγό αφού εξηγεί πολύ περισσότερα πράγματα πέρα από την επεξεργασία, καθώς και μια μικρή γνώση του κώδικα μπορεί να σας χρειαστεί (π.χ. χρησιμοποιείται ακόμη στις σελίδες συζήτησης).

Έντονη και πλάγια γραφή

Επεξεργασία

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια'' εμφανίζεται ως πλάγια. (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''έντονα''' εμφανίζεται ως έντονα. (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''''πλάγια έντονα''''' εμφανίζεται ως πλάγια έντονα. (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)

Σημείωση: Ένα λήμμα, συνιστάται να ξεκινά με τον τίτλο του θέματος σε έντονη γραφή στην πρώτη ή μέσα στις πρώτες γραμμές. Μία άλλη σύμβαση που προτείνεται, είναι η χρήση πλάγιας γραφής για τίτλους βιβλίων, ταινιών ή επιστημονικών όρων.

Δημιουργία αριστερής εσοχής

Επεξεργασία

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία" καθώς αναιρείται η λειτουργία του συμβόλου:

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

Ενότητες και Υποενότητες

Επεξεργασία

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός λήμματος, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:

==Ενότητα== (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
Ενότητα
===Υποενότητα=== (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) Υποενότητα
====Υπο-υποενότητα==== (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) Υπο-υποενότητα

Αν ένα λήμμα έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο πρόχειρο.

Κατάλογοι

Επεξεργασία

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κατάλογο στοιχείων χρησιμοποιώντας τα σύμβολα * ή #.

Μη αριθμημένοι κατάλογοι

Επεξεργασία

Η δημιουργία αριθμημένου καταλόγου πραγματοποιείται με χρήση αστερίσκων *. Για καθένα από τα στοιχεία πρώτου επιπέδου ενός καταλόγου χρησιμοποιείται ένας αστερίσκος στην αρχή γραμμής κειμένου. Για τη δημιουργία στοιχείου δεύτερου επιπέδου, δηλαδή στοιχείου υπο-καταλόγου, χρησιμοποιούνται δύο αστερίσκοι στην αρχή γραμμής.

Παράδειγμα:

*Στοιχείο
*Άλλο στοιχείο
**Στοιχείο σε υποκατάλογο
*Άλλο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • Στοιχείο
 • Άλλο στοιχείο
  • Πρώτο στοιχείο σε υποκατάλογο
 • Άλλο στοιχείο

Αριθμημένοι κατάλογοι

Επεξεργασία

Η δημιουργία αριθμημένου καταλόγου πραγματοποιείται με χρήση του συμβόλου #. Η διαδικασία είναι ίδια με τους μη αριθμημένους καταλόγους, με μόνη διαφορά στο σύμβολο που χρησιμοποιείται.

Παράδειγμα:

#Πρώτο στοιχείο
#Δεύτερο στοιχείο
##Πρώτο στοιχείο σε υποκατάλογο
#Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. Πρώτο στοιχείο
 2. Δεύτερο στοιχείο
  1. Πρώτο στοιχείο σε υποκατάλογο
 3. Τρίτο στοιχείο


Συνέχεια του οδηγού χρήσης.