Οι γέφυρες είναι ηλεκτρονικές συσκευές που υλοποιούν τη διασύνδεση —επικοινωνία μεταξύ τοπικών δικτύων υπολογιστών στο επίπεδο σύνδεσης του μοντέλου OSI. Οι γέφυρες χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις υλικού (MAC address) των σταθμών εργασίας του τοπικού δικτύου, για να μεταδώσουν τα πλαίσια δεδομένων μεταξύ των δικτύων που συνδέουν.

Ιστορία και εξέλιξη

Επεξεργασία

Οταν πρωτοεμφανίστηκαν συνέδεαν μόνο ομοειδή δίκτυα, ενώ αργότερα εμφανίστηκαν γέφυρες με δυνατότητα σύνδεσης και μεταξύ ετερογενών δικτύων. Οι σημερινές γέφυρες έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα φιλτραρίσματος και υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των δικτύων που συνδέουν. Με το πέρασμα των χρόνων η δυνατότητα γεφύρωσης ενσωματώθηκε στους δρομολογητές.

Η ρύθμιση Bridge Mode (Λειτουργία γέφυρας) χρησιμοποιείται για την ασύρματη σύνδεση δύο απομονωμένων δικτύων. Εάν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, οι ασύρματοι πελάτες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο δρομολογητή. Η λειτουργία γέφυρας χρησιμοποιείται εάν θέλετε να συνδέσετε δύο δίκτυα ή δύο ομάδες ενσύρματων πελατών, καθεμία από τις οποίες διαθέτει το δικό της δρομολογητή ή το δικό της ασύρματο σημείο πρόσβασης και οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν σωστά με καλώδια Ethernet. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι δύο σπίτια τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν από κοινού κάποιους πόρους δικτύου, χωρίς να περάσουν καλώδια από τις αυλές τους.

Κατηγορίες γεφυρών

Επεξεργασία

Διαφανείς γέφυρες

Επεξεργασία

Λέγονται και γέφυρες με δένδρο συνδέσεων και αναπτύχθηκαν από την Digital Equipment Corporation για τη μετάδοση πλαισίων σε δίκτυα Ethernet. Οι διαφανείς γέφυρες συνδέουν δίκτυα που έχουν ίδια πρωτόκολλα στα επίπεδα Φυσικό και Σύνδεσης του μοντέλου OSI. Ονομάζονται και γέφυρες με δένδρο συνδέσεων επειδή κάνουν χρήση του αλγόριθμου Spanning_tree. Για την λειτουργία τους δημιουργούν και στη συνέχεια συντηρούν πίνακες προώθησης. Όταν ένα πλαίσιο φτάσει στη γέφυρα αυτή εξετάζει την διεύθυνση προορισμού (mac) συγκρίνοντας την με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις του πίνακα προώθησης. Αν η διεύθυνση προορισμού βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτό του αποστολέα, το πλαίσιο απορρίπτεται. Αν ανήκει σε άλλο δίκτυο από αυτό του αποστολέα η γέφυρα το προωθεί προς την πόρτα που έχει ήδη συνδεθεί το δίκτυο προορισμού.

Γέφυρες πηγαίας δρομολόγησης

Επεξεργασία

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα token ring, όπως ορίστηκε στο τμήμα 9 του προτύπου IEEE 802.2. Η λειτουργία της γέφυρας είναι απλούστερη (δεν χρειάζεται ο αλγόριθμος spanning tree) και το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της γεφύρωσης εκτελείται από τους σταθμούς εργασίας. Ένα από τα πεδία της επικεφαλίδας πακέτου είναι το πεδίο δρομολόγησης πακέτου, και το οποίο χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση. Πριν την αποστολή ενός πακέτου, ένας κεντρικός κατανεμητής αποδίδει στο RIF τη σειρά των γεφυρών και τοπικών δικτύων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση του πακέτου στον προορισμό του. Η γέφυρα διαβάζει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο RIF - το προωθεί αν το όνομά της αναφέρεται στην λίστα, αλλιώς το αγνοεί.

Γέφυρες μετάφρασης

Επεξεργασία

Χχρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση μεταξύ τοπικών δικτύων διαφορετικής τεχνικής. Μπορούν να συνδέουν ένα τοπικό δίκτυο token ring με δίκτυο Ethernet. Μετατρέπουν τα πλαίσια του ενός τύπου δικτύου σε πλαίσια άλλου τύπου δικτύου. Χρησιμοποιούν το υποεπίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων (LLC) της γέφυρας για να προσαρμόσουν το πλαίσιο του ενός δικτύου σε πλαίσιο του άλλου δικτύου. Στη συνέχεια το προωθούν στην αντίστοιχη πόρτα της γέφυρας όπου συνδέεται το άλλο τοπικό δίκτυο. Επειδή οι γέφυρες δεν μπορούν να τεμαχίσουν τα πλαίσια πρέπει τα δίκτυα που πρόκειται να συνδεθούν να έχουν ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιούν κοινό μήκος πλαισίου.

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών, Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.