Στις γεωεπιστήμες ή επιστήμες της Γης συγκαταλέγονται τα επιστημονικά πεδία τα οποία μελετούν τον πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους του, αλλά και της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας. Οι γεωεπιστήμες ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες: στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στις γεωλογικές επιστήμες, στις υδρολογικές επιστήμες και στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

Η γεωφυσική και η γεωχημεία επίσης επικαλύπτονται με τις επιστήμες της Γης.


Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τόμ. 17ος, σσ. 18-34 (Γεωεπιστήμες)