Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος - Άλλες γλώσσες