Ελληνικός στόλος του 1912-13

Η σύνθεση του Ελληνικού στόλου κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο είχε ως ακολούθως:

Α. Στόλος Αιγαίου
B. Μοίρα Ιονίου