Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ελλάδα)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (συντομογραφία: Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπό μορφή συλλογικού οργάνου της δημόσιας διοίκησης που υπάγεται τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και υπηρεσιακής κατάστασης απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τις ειδικές αρμοδιότητές του ασκεί είτε ως σώμα (κεντρική υπηρεσία), είτε κατά περιφερειακές υπηρεσίες, τα λεγόμενα "γραφεία νομικών συμβούλων", που διαρθρώνονται στα διάφορα υπουργεία και νομαρχίες. (άρθρο 1, Ν 3086/2002)

Αρμοδιότητες

Επεξεργασία

Οι αρμοδιότητες του Ν.Σ.Κ. συνοψίζονται στα εξής:

 • Η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Κράτους και γενικότερα η νομική υποστήριξη του.
 • Η υποστήριξη των υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ62Α') και του άρθρου 56 παρ. 3 II περ. α' έως ε' του Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α').
 • Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Διοίκησης σε θέματα κοινοτικού δικαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου αυτής.
 • Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πολυμερούς Σύμβασης "Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν" που κυρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4421/1964 (ΦΕΚ 215 Α') και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων, που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις δικαστικής αρωγής σε ποινικές, αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής.
 • Η καθοδήγηση των ενεργειών της Διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις.
 • Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό και η ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου.
 • Η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία και ο ορισμός διαιτητών του.
 • Η υπεράσπιση δημοσίων υπαλλήλων σε ποινικά δικαστήρια, εφόσον προβλέπεται τούτο από ειδική διάταξη νόμου.
 • Η γνωμοδότηση για το παραδεκτό και βάσιμο των αναιρέσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Η επεξεργασία των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, που παραπέμπονται αρμοδίως σ' αυτό.
 • Η δικαστική υπεράσπιση και γενικότερα η νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία