Παρωρία

αρχαία πολίχνη της Αρκαδίας

Η Παρωρία ήταν αρχαία πολίχνη της Αρκαδίας.

Ιδρύθηκε και οικίστικε από τον Παρωρέα που ήταν ο μικρότερος γιος του Τρικόλωνα και εγγονός του Λυκάονα. Βρισκόταν 10 στάδια από την Ζοιτία και όταν πέρασε ο Παυσανίας από την περιοχή η πολίχνη ήταν ερειπωμένη.
Επίσης κοντά στην Παρωρία υπήρχαν και οι πόλεις Θυραίο και Υψούντα που τις βρήκε ο Παυσανίας και αυτές ερειπωμένες. [1]


ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Παρωρεὺς δὲ ὁ νεώτερος Τρικολώνου τῶν παίδων Παρωρίαν καὶ οὗτος ἔκτισεν, ἀπέχουσαν Ζοιτίας σταδίους δέκα. [7] ἔρημοι δὲ [καὶ] ἐς ἐμὲ ἦσαν ἀμφότεραι: μένει δὲ ἐν Ζοιτίᾳ Δήμητρος ναὸς καὶ Ἀρτέμιδος [οἳ καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν]. ἐρείπια δὲ πόλεων καὶ ἄλλα, Θυραίου μὲν σταδίοις πέντε ἀπωτέρω Παρωρίας καὶ δέκα, τὰ δὲ Ὑψοῦντός ἐστιν ἐν ὄρει κειμένῳ μὲν ὑπὲρ τοῦ πεδίου, καλουμένῳ δὲ Ὑψοῦντι. ἡ δὲ Θυραίου τε καὶ Ὑψοῦντος μεταξὺ ὀρεινὴ πᾶσά ἐστι καὶ θηριώδης: Λυκάονος δὲ εἶναι Θυραῖόν τε καὶ Ὑψοῦντα προεδήλωσεν ἡμῖν ὁ λόγος.Παυσανία Αρκαδικά