Περιοδική κίνηση ονομάζεται η κίνηση εκείνη η οποία επαναλαμβάνεται αυτούσια ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιοδικών κινήσεων αποτελούν οι ταλαντώσεις, η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, καθώς και η ιδιοπεριστροφή της. Χαρακτηριστικά μεγέθη της περιοδικής κίνησης είναι η περίοδος και η συχνότητα. Η περίοδος αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια της επαναλαμβανόμενης κίνησης και μετριέται σε sec ενώ η συχνότητα στον ρυθμό επανάληψης της κίνησης και μετριέται σε Hz. Στην ελληνική βιβλιογραφία και στην πλειονότητα της παγκόσμιας η περίοδος συμβολίζεται με Τ και η συχνότητα με f ή ν. Τα δύο μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση: