Σώμα Φροντιστών (Ελλάδα)

Το Σώμα Φροντιστών του Στρατού Ξηράς ιδρύθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 778/14 Σεπ.1948 (ΦΕΚ Α230) ο οποίος κυρώθηκε από τον Ν.1058/1949. Στο άρθρο 1 του ΑΝ 778/48 αναφέρεται ότι: Οι Φροντιστές Μονάδων (Φ.Μ) για τους οποίους προβλέπει το από 5/6/1946 Βασιλικό Διάταγμα περί καθορισμού Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς είναι προσωπικώς υπεύθυνοι έναντι των Διοικητών Μονάδων και του Δημοσίου, ως δημόσιοι υπόλογοι, για τη συντήρηση, καλή χρησιμοποίηση, και διαχείριση εν γένει των χορηγούμενων στις Μονάδες εφοδίων και υλικών.

Αρχική Συγκρότηση ΣώματοςΕπεξεργασία

Η αρχική συγκρότηση του Σώματος έγινε με την επιλογή και μετάταξη μονίμων ανθλγών,υπολοχαγών και λοχαγών καθώς και ορισμένων εφέδρων αξκών, οι οποίοι επιθυμούσαν να σταδιοδρομήσουν στο νέο Σώμα και είχαν τα κατάλληλα προσόντα.Τα όρια ηλικίας των προς μετάταξη αξιωματικών ορίσθηκαν για τους ανθυπολοχαγούς το 38ο,τους υπολοχαγούς το 40ο και του λοχαγούς το 41ο.Προτιμούνταν δε, οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από το Σχολείο Διοικήσεως και Υπηρεσιών του Γ.Κ.Ε.Α (Γενικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών).

Επιλογή Στελεχών και Συμπλήρωση του Σώματος μέχρι το έτος 1982Επεξεργασία

Μετά την αρχική συγκρότηση του Σώματος, η συμπλήρωση των προβλεπομένων θέσεων Φροντιστών των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού γινόταν κατόπιν εξετάσεων μονίμων υπαξιωματικών,ανθυπασπιστών και εφέδρων αξιωματικών οι οποίοι έπρεπε να είναι απόφοιτοι εξαταξίου γυμνασίου. Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές έπρεπε να έχουν 8ετή υπηρεσία στο στράτευμα για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Επιλογή Στελεχών και Συμπλήρωση του Σώματος μέχρι σήμεραΕπεξεργασία

Από το 1982 έως και σήμερα η στελέχωση του Σώματος γίνεται απευθείας από αποφοίτους της ΣΜΥ σύμφωνα με την κατ'έτος ετήσια κατανομή του ΓΕΣ που ισχύει και για τα υπόλοιπα Όπλα και Σώματα του Στρατού. Επίσης στο Σώμα κατατάχθηκε από το 1997 μικρός αριθμός ΕΠΥ (εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως) οι οποίοι συνεχίζουν να σταδιοδρομούν ως ΕΜΘ (εθελοντές μακράς θητείας) Φροντιστές.

Όπλα και Σώματα του Στρατού που προβλέπονται ΦροντιστέςΕπεξεργασία

  • Πεζικό, σύντμηση ΦΠΖ: Φροντιστής Πεζικού
  • Τεθωρακισμένα, σύντμηση ΦΤΘ: Φροντιστής Τεθωρακισμένων
  • Πυροβολικό, σύντμηση ΦΠΒ: Φροντιστής Πυροβολικού
  • Μηχανικό, σύντμηση ΦΜΧ: Φροντιστής Μηχανικού
  • Διαβιβάσεις, σύντμηση ΦΔΒ: Φροντιστής Διαβιβάσεων
  • Αεροπορία Στρατού, σύντμηση ΦΑΣ: Φροντιστής Αεροπορίας Στρατού
  • Τεχνικό Σώμα, σύντμηση ΦΤΧ: Φροντιστής Τεχνικού
  • Υγειονομικό, σύντμηση ΔΥ: Διαχειριστής Υγειονομικού - Κτηνιατρικού

ΔιακριτικάΕπεξεργασία

Κατ'αρχήν δεν προβλέφθηκαν διαφορετικά διακριτικά για τους Φροντιστές Μονάδων και αυτοί έφεραν τα διακριτικά του Όπλου ή Σώματος στο οποίο ανήκαν.

Αργότερα όμως, καθορίσθηκε ως διακριτικό η μέλισσα, που συμβολίζει την εργατικότητα, πλην των Διαχειριστών Υγειονομικού - Κτηνιατρικού που φέρουν το διακριτικό του Σώματος τους.

ΙδιαιτερότητεςΕπεξεργασία

Το Σώμα Φροντιστών ενώ διαθέτει ενιαία επετηρίδα ανά βαθμό, δεν διαθέτει δική του διεύθυνση και οι Φροντιστές αποτελούν ειδική κατηγορία στελεχών του Όπλου ή Σώματος στο οποίο ανήκουν.

Η εκπαίδευση των Φροντιστών πραγματοποιείται στο ΚΕΥΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου) που βρίσκεται στην πόλη της Λαμίας.

Ένα σύνηθες λάθοςΕπεξεργασία

Πολλοί στρατιωτικοί πιστεύουν ότι Φροντιστής είναι ειδικότητα στο Όπλο ή Σώμα στο οποίο ανήκει ενώ στην ουσία είναι το ακριβώς αντίθετο.

Οι Φροντιστές στο Σώμα τους έχουν τις ειδικότητες ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΑΣ, ΤΧ, ΥΓ.

Η ειδικότητα στο Σώμα Φροντιστών έχει να κάνει με την εξειδίκευση σε υλικά Όπλων ή Σωμάτων και σε ποιες Μονάδες μπορεί να υπηρετήσει ο Φροντιστής.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • ΦΕΚ Α 230 Α.Ν. 778/1948 Περί Φροντιστών Μονάδων
  • Νόμος 1085/1949

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία