Ανθυπασπιστής

στρατιωτικός βαθμός

Ο ανθυπασπιστής (ανθστής, θηλ. ανθυπασπίστρια) είναι ενδιάμεσος βαθμός (OR-9) μεταξύ υπαξιωματικού και αξιωματικού, και κοινός και στους τρεις κλάδους των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα:

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστες
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Warrant Officer, ενώ στην ελληνική στρατιωτική αργκό καλείται ανθύπας.

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Η λέξη ανθυπασπιστής προέρχεται από το αντί + υπασπιστής < υπό + ασπίς (ασπίδα). Στην αρχαιότητα, ο υπασπιστής ήταν αξιωματικός που τοποθετείτο ως έμπιστος ακόλουθος στρατιωτικού αρχηγού ή ηγεμόνα. Επομένως, από τη σύνθεση της λέξης υποδηλώνεται ότι πρόκειται για κάτι ανάμεσα σε υπαξιωματικό και αξιωματικό.

Ο ανθυπασπιστής από άποψης βαθμού βρίσκεται σε θέση ιεραρχίας κάτω από τον ανθυπολοχαγό και πάνω από τον αρχιλοχία. Ομόβαθμος του Ανθυπασπιστή είναι ο δόκιμος έφεδρος αξιωματικός (ΔΕΑ), αλλά με τον ανθυπασπιστή να υπερέχει σε αρχαιότητα του ΔΕΑ.

ΙστορικόΕπεξεργασία

Στον ελληνικό Στρατό Ξηράς ο βαθμός του ανθυπασπιστή καθιερώθηκε το 1833. Στην αρχή, ανθυπασπιστές είχε μόνο ο Στρατός Ξηράς, ενώ μεταγενέστερα και η Πολεμική Αεροπορία. Αντιθέτως στο Πολεμικό Ναυτικό, ο βαθμός του αρχικελευστή, μέχρι τη δεκαετία του 1960, αντιστοιχούσε με αυτόν του ανθυπασπιστή.

Σήμερα αποτελεί τον μοναδικό κοινό βαθμό και για τους τρεις κλάδους. Στην Ελλάδα ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό αυτό είναι 5 χρόνια για τους αποφοίτους ΣΜΥ και αντιστοίχων Σχολών του ΠΝ και της ΠΑ. Στην Πολεμική Αεροπορία, οι απόφοιτοι από τις ΣΤΥΑ και ΣΥΔ διατηρούν τις ειδικότητές τους και το βαθμό του ανθυπασπιστή.

ΔιακριτικάΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε