Ο Αντιναύαρχος (συντομογραφία: Ανχος)[1] είναι ο δεύτερος υψηλότερος στρατιωτικός βαθμός του πολεμικού ναυτικού, ισοδύναμος του αντιστράτηγου (στον στρατό ξηράς) και του αντιπτεράρχου (στην αεροπορία). Ο αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και κατώτερος του ναυάρχου.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Στην Ελλάδα, ο βαθμός του αντιναυάρχου, ως ανώτατου αξιωματικού, υφίσταται και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή.[2] Είναι ο ανώτερος βαθμός εξέλιξης εν ενεργεία αξιωματικού σε αυτό το Σώμα. Κατόπιν απόφασης του Κ.Υ.Σ.Ε.Α., χορηγείται ο βαθμός του Ναυάρχου Λ.Σ. - Ε.Α. εν αποστρατεία για τους ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αντιναυάρχους.

Διακριτικά

Επεξεργασία

Ο αντιναύαρχος διεθνώς

Επεξεργασία

Στο ναυτικό πολλών χωρών,[3] ο αντιναύαρχος είναι βαθμός τριών αστέρων με κώδικα OF-8 στο NATO, αν και σε μερικές δυνάμεις όπως το γαλλικό ναυτικό είναι βαθμός OF-7, με τον κώδικα OF-8 να αντιστοιχεί στον βαθμό τεσσάρων αστέρων.

Στο βασιλικό καναδικό ναυτικό, ο βαθμός του αντιναυάρχου είναι ισοδύναμος με τον αντιστράτηγο του καναδικού στρατού ξηράς και της βασιλικής καναδικής αεροπορίας. ο αντιναύαρχος είναι το ναυτικό ισοδύναμο του αντιστράτηγου. Ο αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και του υποστράτηγου, και κατώτερος του ναυάρχου και του στρατηγού.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Βαθμοί και διακριτικά Πολεμικού Ναυτικού». xaki.gr. 
  2. «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Νέα Πλεύση-Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2023. 
  3. Ο αντιναύαρχος είναι ένας βαθμός τριών αστέρων στις ναυτικές δυνάμεις των χωρών του NATO και της Κοινοπολιτείας, περιλαμβανομένου (από το 2001) του Βασιλικού Ναυτικού. (Refer UK DCI (Joint Service) 125/2001)
Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Α΄ Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε