Ο λοχίας είναι βαθμός Υπαξιωματικού (OR-6) και παλαιότερα (OR-5), του ελληνικού Στρατού Ξηράς, ανώτερος του δεκανέα και κατώτερος του επιλοχία.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο αντίστοιχος βαθμός στους αγγλόφωνους στρατούς καλείται Sergeant.

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Η λέξη λοχίας προέρχεται από το λόχος + -ίας (συνήθης κατάληξη πολλών ελληνικών ουσιαστικών).

ΔιακρίσειςΕπεξεργασία

Ελλάδα:

Στο Στρατό Ξηράς διακρίνονται σε:

  • Μόνιμους, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
  • Εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ)
  • Οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ/ΕΠΥ)
  • Επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ)
  • Έφεδρους λοχίες. Ο βαθμός του έφεδρου λοχία απονέμεται τιμητικά δύο μήνες πριν από την απόλυση σε έφεδρους δεκανείς ειδικών δυνάμεων και ΕΛΔΥΚ που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στο Πολεμικό Ναυτικό είναι ο κελευστής και στην Πολεμική Αεροπορία ο σμηνίας.

Κύπρος:

Στην Εθνική Φρουρά διακρίνονται σε:

  • Μόνιμους, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
  • Έφεδρους, οι οπόιοι εκπλήρωσαν την θητεία τους σαν λοχίες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την ονομασία τους σαν Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί.

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στην Διοίκηση Ναυτικού είναι ο κελευστής και στην Διόικηση Αεροπορίας ο σμηνίας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία