Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1956

Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 1956 έγιναν στις 19 Φεβρουαρίου. Είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα που ψήφισαν και οι γυναίκες.[1]

Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση συνασπίστηκαν 7 κόμματα στην Δημοκρατική Ένωση, για να αντιμετωπίσουν την ΕΡΕ που είχε ιδρύσει το 1955 ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά τα αστικά κόμματα δέχονται να συμμαχήσουν με την ΕΔΑ, η οποία κατηγορούνταν από την ίδρυση της το 1951 πως κυριαρχείται από κομμουνιστές. Στόχος της Δημοκρατικής Ένωσης, με την τόσο ετερογενή σύσταση, ήταν να καταλάβει την εξουσία και να διεξαγάγει εκ νέου εκλογές με αναλογικό σύστημα. Παρόλα αυτά η ΕΡΕ κατέλαβε 165 έδρες, δηλαδή το 55% επί του συνόλου των εδρών, κατορθώνοντας να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Το εκλογικό σύστημα, που έγινε από τη κυβέρνηση Καραμανλή, σκοπό είχε τον περιορισμό της δύναμης της Δημοκρατικής Ένωσης.[2]Στις εκλογικές περιφέρειες όπου η ΕΡΕ ήταν αδύναμη (κυρίως στα αστικά κέντρα) ίσχυε η απλή αναλογική. Στην επαρχία όπου η ΕΡΕ είχε σημαντική δύναμη ίσχυε το πλειοψηφικό. Αποτέλεσμα ήταν η ΕΡΕ με λιγότερες ψήφους πανελλαδικά (στην Ηλεία δεν εξελέγη ούτε ένας βουλευτής από την ΕΡΕ και 2ο κόμμα ήταν το κόμμα του Στεφανόπουλου), να λάβει περισσότερες έδρες στη Βουλή και να σχηματίσει μάλιστα αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Στην εκλογική περιφέρεια Ροδόπης κατατέθηκε ένσταση στο Εκλογοδικείο από τους ηττημένους υποψηφίους αναφορικά με τον τρόπο ψηφοφορίας των Μουσουλμάνων κατοίκων στην εν λόγω περιφέρεια.[3]

Εκλογικό ΣύστημαΕπεξεργασία

Το εκλογικό σύστημα, που εφαρμόστηκε, όπως περιγράφεται στο Ν.3457/1955 (ΦΕΚ 340/22-12-1955), ονομάστηκε "τριφασικό" επειδή συνδύαζε το πλειοψηφικό, το ημιανολογικό και το αναλογικό σύστημα.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας παραχωρούνταν στον πρώτο (επιτυχόντα) συνδυασμό με συμμετοχή και του δεύτερου (επιλαχόντα) συνδυασμού (Άρθρο 15, Παρ. 1).

Ως επιτυχών σε κάθε εκλογική περιφέρεια θεωρούνταν κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων, που εξασφάλιζε τη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή τις περισσότερες έγκυρες ψήφους (Άρθρο 15, Παρ. 1 εδ. α') καθώς και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, που απολάμβανε τη σχετική πλειοψηφία καταλαμβάνοντας (φυσικά) μία έδρα (Άρθρο 15, Παρ. 1 εδ. β').

Προϋπόθεση κατακύρωσης εδρών στον επιλαχόντα συνδυασμό ήταν η συγκέντρωση ενός ελάχιστου εκλογικού ποσοστού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίστηκε στο 15% εφόσον ο συνδυασμός ήταν ένα κόμμα (Άρθρο 15. Παρ. 3, εδ. α') και στο 25% εφόσον ο συνδυασμός ήταν συνασπισμός κομμάτων (Άρθρο 15. Παρ. 3, εδ. β').

Η κατανομή των εδρών γινόταν ως εξής:

Α. Στις περιφέρειες μικρότερων ή ίσων των δέκα εδρών εφαρμόστηκε το πλειοψηφικό σύστημα με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας, με το δεύτερο συνδυασμό να καταλαμβάνει ποσοστιαία (ανεξάρτητα από την τοπική εκλογική του δύναμη) το 30% των διαθέσιμων εδρών κάθε περιφέρειας, με στρογγυλοποίηση προς τον κατώτερο ακέραιο αριθμό (Άρθρο 15. Παρ. 4). Ως εκ τούτου:

 • στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές περιφέρειες ο πρώτος συνδυασμός καταλάμβανε πλειοψηφικά όλες τις έδρες,
 • στις περιφέρειες με τέσσερις, πέντε και έξι έδρες, ο δεύτερος καταλάμβανε τη μια έδρα και ο πρώτος τις υπόλοιπες,
 • στις περιφέρειες με επτά, οκτώ και εννέα έδρες, ο δεύτερος καταλάμβανε τις δύο έδρες και ο πρώτος τις υπόλοιπες και
 • στις περιφέρειες με δέκα έδρες, ο δεύτερος καταλάμβανε τις τρεις έδρες και ο πρώτος τις υπόλοιπες επτά έδρες.

Β. Για τις περιφέρειες άνω των δέκα εδρών, παραχωρούνταν στον επιλαχόντα συνδυασμό ο αριθμός εδρών, που αναλογούσε στην τοπική εκλογική του δύναμή σε σχέση με το άθροισμα των εκλογικών δυνάμεων του επιτυχόντος και επιλαχόντος (Άρθρο 15. Παρ. 5).

Τυχόν έδρες που δικαιούνταν επιλαχόντες συνδυασμοί, που δεν πληρούσαν την προηγούμενη προϋπόθεση, κατακυρώνονταν στους επιτυχόντες συνδυασμούς (Άρθρο 15. Παρ. 6, εδ. α').

Επίσης, σε περίπτωση, που επιλαχόντες συνδυασμοί πληρούσαν την προϋπόθεση, αλλά δεν είχαν επαρκείς υποψηφίους για τις κερδισμένες έδρες, τότε οι κενές έδρες περιέρχονταν στον επιτυχόντα συνδυασμό (Άρθρο 15. Παρ. 6, εδ. β').

Και στην περίπτωση επιτυχόντων μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών χωρίς επαρκείς υποψηφίους για τις κερδισμένες έδρες, τότε οι κενές έδρες παραχωρούνταν κατά σειρά και μέχρις εξαντλήσεως στους επόμενους μεμονωμένους υποψηφίους ή συνδυασμούς, ακόμη και αν δεν πληρούσαν την παραπάνω προϋπόθεση (Άρθρο 15. Παρ. 7).

Βεβαίως, οι κερδισμένες έδρες κάθε συνδυασμού παραχωρούνταν στους υποψηφίους τους κατά τη φθίνουσα σειρά προτίμησης αυτών (Άρθρο 15. Παρ. 8).

Στην εξαιρετική περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων επιτυχόντων συνδυασμών, τότε όλες οι διαθέσιμες έδρες της περιφέρειας κατακυρώνονταν εξ ίσου μεταξύ των συνδυασμών, που ισοψήφησαν, και καταλαμβάνονταν από τους υποψηφίους τους κατά φθίνουσα σειρά προτίμησης (Άρθρο 16, Παρ. 1, εδ α'), ενώ όσες έδρες δε μπορούσαν να ισομοιραστούν, παραχωρούνταν κατά φθίνουσα σειρά ψήφων προτίμησης μεταξύ των υπολοίπων ανεξαιρέτως υποψηφίων των ισοψηφούντων συνδυασμών (Άρθρο 16, Παρ. 1, εδ β').

Στην επίσης εξαιρετική περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων επιλαχόντων συνδυασμών, τότε οι εν λόγω έδρες κατανέμονταν μόνο μεταξύ των ισοψηφούντων συνδυασμών, που επιπλέον πληρούσαν την παραπάνω προϋπόθεση, εφαρμόζοντας αντίστοιχα την παραπάνω διαδικασία. Εάν ένας μόνο από τους ισοψηφούντες συνδυασμούς πληρούσε την προϋπόθεση, τότε οι έδρες παραχωρούνταν σε εκείνο μόνο το συνδυασμό (Άρθρο 16, Παρ. 2).

Πιο συγκεκριμένα, για την κατανομή των εδρών σε περιφέρειες άνω των δέκα εδρών, σε καθέναν από τους δύο συνδυασμούς παραχωρούνταν τόσες έδρες όσες φορές περιέχεται το πηλίκο (στρογγυλοποιημένο προς τον κατώτερο ακέραιο αριθμό) του αθροίσματος των εκλογικών δυνάμεων δια του πλήθους των εδρών στην εκλογική δύναμη εκάστου εκ των δύο συνδυασμών. Εάν μετά από αυτή τη διαδικασία υπήρχε αδιάθετη έδρα, τότε η έδρα παραχωρούνταν στον συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης από τη διαίρεση (Άρθρο 17, Παρ. 1).

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων επιλαχόντων σε περιφέρειες άνω των δέκα εδρών, τότε στο άθροισμα δε λαμβάνονταν οι εκλογικές δυνάμεις όλων των ισοψηφούντων, αλλά μόνο του ενός μαζί με εκείνη του επιτυχόντος. Έπειτα, οι κατανομή των εδρών, που δικαιούνταν οι επιλαχόντες, γινόνταν μεταξύ τους, με την παραπάνω διαδικασία για τους ισοψηφούντες επιλαχόντες (Άρθρο 17, Παρ. 2).

Τέλος, σε περίπτωση κρίσιμης ισοψηφίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεταξύ υποψηφίων είτε επιτυχόντος είτε επιλαχόντος συνδυασμού, προβλεπόταν κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων σε δικαστήριο. Το όνομα, που αναδείκνυε η κληρωτίδα, ανακηρύσσονταν βουλευτής (Άρθρο 18).

ΑποτελέσματαΕπεξεργασία

 
Το κοινοβουλιο της Ελλαδας μετα απο τις εκλογες του 1956.
 • Εκλογικό Σύστημα : Πλειοψηφικό με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας και αναλογική για τις μεγάλες περιφέρειες (Τριφασικό)
 • Εκλογικός νόμος : Ν.3457/1955 (ΦΕΚ 340/22-12-1955)
 • Εκλογικές περιφέρειες : 41
 • Σύνολο υποψηφίων : 976


Κόμματα Αρχηγοί Ψήφοι Έδρες
Αριθμός +− % Αριθμός +−
1 Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής 1,594,112 47,38 165
2 Δημοκρατική Ένωσις Γεώργιος Παπανδρέου 1,620,007 48,15 132
α) Κόμμα Φιλελευθέρων Γεώργιος Παπανδρέου - - 42
β) Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις Σοφοκλής Βενιζέλος - - 28
γ) Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Γεώργιος Καρτάλης - - 19
δ) Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) Ιωάννης Πασαλίδης - - 19
ε) Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου Σάββας Παπαπολίτης - - 16
στ) Λαϊκό Κόμμα Κωνσταντίνος Τσαλδάρης - - 3
ζ) Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων Αλέξανδρος Μπαλτατζής - - 5
3 Συνδυασμοί ανεξάρτητων (Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Συνδυασμός)[4] - 31,022 0,92 3
4 Κόμμα Προοδευτικών Σπυρίδων Μαρκεζίνης 74,545 2,22 0
5 Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα Στέφανος Στεφανόπουλος 29,375 0,88 0
6 Κόμμα Χριστιανικής Δημοκρατίας Νικόλαος Ψαρουδάκης 449 0,01 0
7 Κόμμα Αρχών Ιωάννη Μεταξά Κωνσταντίνος Μανιαδάκης - - -
8 Κόμμα Εθνικοφρόνων Θεόδωρος Τουρκοβασίλης - - -
9 Λοιποί 14,851 0,44
Έγκυρες ψήφοι 3,364,361 100,00   300  
Άκυρα λευκά 15,084  
Σύνολο 3,379,445


Εκλεγέντες βουλευτέςΕπεξεργασία

Εκλογική περιφέρεια Ονοματεπώνυμο Κοινοβουλευτική ομάδα
Αθηνών Τσαλδάρης Κωνσταντίνος[5] Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Σπηλιόπουλος Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Κιτσίκης Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Αυγερόπουλος Γεράσιμος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Θανασέκου Βάσω Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Ζάκκας Ανδρέας Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Μαύρος Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Στρατής Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Μπρεδήμας Ηλίας Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Κολοκυθάς Αναστάσιος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Τούμπας Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Τσάτσος Θεμιστοκλής Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Πιστολάκης Στυλιανός Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Τσουκαλάς Άγγελος Δημοκρατική Ένωση
Αθηνών Τσαλδάρη Λίνα ΕΡΕ
Αθηνών Ράλλης Γεώργιος ΕΡΕ
Αθηνών Τριανταφύλλης Ιωάννης[6] ΕΡΕ
Αθηνών Δερτιλής Λεωνίδας ΕΡΕ
Αθηνών Κασιμάτης Γρηγόριος ΕΡΕ
Αθηνών Βρανόπουλος Δημήτριος ΕΡΕ
Αθηνών Χέλμης Δημήτριος ΕΡΕ
Αθηνών Ψαρρός Χαράλαμπος ΕΡΕ
Αθηνών Λοϊζίδης Σάββας ΕΡΕ
Αθηνών Τσάτσος Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Αθηνών Θηβαίος Χρήστος ΕΡΕ
Πειραιώς Παπαπολίτης Σάββας Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Μπριλλάκης Αντώνιος Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Πρωιμάκης Εμμανουήλ Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Τζαννετάκης Παναγιώτης Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Πετροπουλάκος Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Λαμπράκης Θεόδωρος[7] Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Βουλόδημος Αναστάσιος Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Ντεντιδάκης Παύλος Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Ορφανός Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Πειραιώς Ανδριανόπουλος Γεώργιος ΕΡΕ
Πειραιώς Σαββόπουλος Ευάγγελος ΕΡΕ
Πειραιώς Κατσαφάδος Γεώργιος ΕΡΕ
Πειραιώς Αλιμπράντης Δημήτριος ΕΡΕ
Πειραιώς Σκορδίλης Εμμανουήλ ΕΡΕ
Αττικοβοιωτίας Παπασπύρου Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Κουτσοπέταλος Λουκάς[8] Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Σκουτέρης Χαράλαμπος Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Τζώρτζης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Τριανταφυλλίδης Ανδρέας Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Διαμαντόπουλος Ιάκωβος Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Παπαχρήστου Αθανάσιος Δημοκρατική Ένωση
Αττικοβοιωτίας Βουρδουμπάς Δημήτριος ΕΡΕ
Αττικοβοιωτίας Κονίτσας Θεμιστοκλής ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Πασαλίδης Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Τσιγάρας Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Ευφραιμίδης Βασίλειος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Σβώλος Αλέξανδρος[9] Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Καραγκιόζης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Μπακατσέλος Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Τσαπάρας Στέφανος Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Παπαηλιάκης Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Θεσσαλονίκης Αηδονάς Απόστολος ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Θεμελής Γεώργιος ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Κολιαπίδης Δημήτριος ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Λεβαντής Πέτρος[10] ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Δεληγιαννάκης Ιωάννης ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Βουδούρης Πάνος ΕΡΕ
Θεσσαλονίκης Βογιατζής Αλέξανδρος ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Χούτας Στυλιανός Δημοκρατική Ένωση
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Μπουρδάρας Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Σταμάτης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Καραπιπέρης Χρυσόστομος ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Αναστασάτος Βασίλειος ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Στράτος Ανδρέας ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Σταυρόπουλος Παναγιώτης ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Νικολίτσας Ιωάννης ΕΡΕ
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Ιντζές Ιωάννης ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Παπαληγούρας Παναγής ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Οικονομόπουλος Γεώργιος ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Παπαρτεμίου Ιωάννης ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Κοντοβράκης Ιωάννης ΕΡΕ
Αργολιδοκορινθίας Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Αργολιδοκορινθίας Πανούσης Βασίλειος Δημοκρατική Ένωση
Αρκαδίας Παπαηλιού Ηλίας ΕΡΕ
Αρκαδίας Καρούσος Μιχαήλ ΕΡΕ
Αρκαδίας Αποσκίτης Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Αρκαδίας Μίχας Αθανάσιος ΕΡΕ
Αρκαδίας Τριανταφυλλάκος Τρύφων ΕΡΕ
Αρκαδίας Παυλόπουλος Αθανάσιος ΕΡΕ
Αρκαδίας Μπακόπουλος Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Αρκαδίας Βαχλιώτης Αθανάσιος Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Καλκάνης Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Γαρουφαλιάς Πέτρος Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Κρόκος Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Χαβίνης Θεόδωρος Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Σπαής Λεωνίδας Δημοκρατική Ένωση
Άρτης-Λευκάδος-Πρεβέζης Καρατζένης Δημήτριος ΕΡΕ
Αχαΐας Κανελλόπουλος Παναγιώτης ΕΡΕ
Αχαΐας Παπαρρηγόπουλος Βασίλειος ΕΡΕ
Αχαΐας Γεροκωστόπουλος Αχιλλέας ΕΡΕ
Αχαΐας Οικονομίδης Πολυζώης ΕΡΕ
Αχαΐας Καρασπήλιος Απόστολος ΕΡΕ
Αχαΐας Δεκής Ανδρέας ΕΡΕ
Αχαΐας Δρούλιας Αναστάσιος ΕΡΕ
Αχαΐας Παπανδρέου Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Αχαΐας Γιαννόπουλος Αθανάσιος Δημοκρατική Ένωση
Δράμας Γρίβας Δημήτριος ΕΡΕ
Δράμας Πινάτσης Πελοπίδας ΕΡΕ
Δράμας Παπαϊωάννου Ανδρέας ΕΡΕ
Δράμας Κάβδας Περικλής ΕΡΕ
Δράμας Λαμπριανίδης Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Δράμας Παπαπαναγιώτου Θεοφύλακτος Δημοκρατική Ένωση
Δωδεκανήσου Χαρίτος Γαβριήλ[11] ΕΡΕ
Δωδεκανήσου Παπαεμμανουήλ Σάββας[11] ΕΡΕ
Δωδεκανήσου Κωτιάδης Στυλιανός[11] ΕΡΕ
Δωδεκανήσου Ιωαννίδης Γεώργιος[11][12] ΕΡΕ
Δωδεκανήσου Βενιζέλος Σοφοκλής[11] Δημοκρατική Ένωση
Έβρου Κλης Παναγιώτης ΕΡΕ
Έβρου Ρηγόπουλος Νικόλαος ΕΡΕ
Έβρου Γκαργκάνας Χρήστος ΕΡΕ
Έβρου Παπαθανάσης Αλέκος ΕΡΕ
Έβρου Βαφειάδης Νικόλαος ΕΡΕ
Έβρου Τριανταφυλλίδης Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Εύβοιας Βογιατζής Γεώργιος ΕΡΕ
Εύβοιας Κακαράς Αντώνιος ΕΡΕ
Εύβοιας Καλλίας Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Εύβοιας Παπαδημητρίου Δημήτριος ΕΡΕ
Εύβοιας Σούλας Ιωάννης ΕΡΕ
Εύβοιας Αρβανιτάκης Ευάγγελος Δημοκρατική Ένωση
Εύβοιας Στεφανίδης Μιχαήλ Δημοκρατική Ένωση
Ζακύνθου Καρρέρ Διονύσιος ΕΡΕ
Ζακύνθου Μυριδάκης Μιχαήλ ΕΡΕ
Ηλείας Γόντικας Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Γιαννόπουλος Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Βουδούρης Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Πετραλιάς Αντώνιος Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Φιλοσοφόπουλος Βασίλειος Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Αυγερινός Αυγερινός (Νάκης) Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Γκουτζουρής Θεόδωρος Δημοκρατική Ένωση
Ηλείας Σπηλιόπουλος Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Ημαθίας Χατζηδημητρίου Δημήτριος ΕΡΕ
Ημαθίας Γιαμάς Ιωάννης[13] Δημοκρατική Ένωση
Ημαθίας Παπαδάκης Στάικος Ιωάννης[13] Δημοκρατική Ένωση
Ημαθίας Παπαδόπουλος Φιλοκτήμων[13] Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Μαρής Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Λουλακάκης Εμμανουήλ Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Κρασαδάκης Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Εργαζάκης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Γιαννιδάκης Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Ηρακλείου Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης ΕΡΕ
Ηρακλείου Γαλενιανός Εμμανουήλ ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Δερδεμέζης Ανδρέας ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Ιωάννου Δημήτριος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Αθανασίου Νικόλαος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Φρόντζος Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας Πιτούλης Φώτιος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Αθανασάκος Ευστράτιος ΕΡΕ
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Μελανίτης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Παλάσκας Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων Παπασταύρου Χρήστος Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Παπαδημητρίου Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Λυμπερίδης Θεόδωρος Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Λασκαρίδης Άγγελος Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Λυμπέρης Λέοντιος Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Νικολαΐδης Σταύρος Δημοκρατική Ένωση
Καβάλας Μάρτης Νικόλαος ΕΡΕ
Καρδίτσης-Τρικάλων Αλλαμανής Στυλιανός Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσης-Τρικάλων Πίσπας Μιχαήλ Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσας-Τρικάλων Βασιαρδάνης Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσης-Τρικάλων Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσης-Τρικάλων Έξαρχος Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσης-Τρικάλων Ταρμπάζης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Καρδίτσης-Τρικάλων Θανόπουλος Δημήτριος ΕΡΕ
Καρδίτσης-Τρικάλων Ταλιαδούρος Αθανάσιος ΕΡΕ
Καρδίτσης-Τρικάλων Γιαννούσης Κλεόβουλος ΕΡΕ
Καρδίτσης-Τρικάλων Κατσιάμπας Φώτιος ΕΡΕ
Καρδίτσης-Τρικάλων Μπάλλας Θεμιστοκλής ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Ανδρεάδης Γεώργιος ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Λιάκος Αριστοτέλης ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Μακρής Δημήτριος ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Γυιόκας Παναγιώτης ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Μπατρίνος Λεωνίδας ΕΡΕ
Καστοριάς-Φλωρίνης Θεοχαρίδης Δημοσθένης Δημοκρατική Ένωση
Κέρκυρας Θεοτόκης Σπυρίδων ΕΡΕ
Κέρκυρας Λύχνος Γεράσιμος ΕΡΕ
Κέρκυρας Χαλικιόπουλος Σπυρίδων ΕΡΕ
Κέρκυρας Γαστεράτος Παναγιώτης ΕΡΕ
Κέρκυρας Πρίφτης Γεράσιμος Δημοκρατική Ένωση
Κεφαλληνίας Αλεξάτος Βρασίδας[14][13] ΕΡΕ
Κεφαλληνίας Δημητράτος Αριστείδης[13] Δημοκρατική Ένωση
Κεφαλληνίας Μεταξάς Γεράσιμος[13] Δημοκρατική Ένωση
Κιλκίς Γωνιάδης Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Κιλκίς Τοσουνίδης Μιχαήλ Δημοκρατική Ένωση
Κιλκίς Αβραμίδης Χρήστος Δημοκρατική Ένωση
Κιλκίς Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Κοζάνης Μανέντης Διονύσιος ΕΡΕ
Κοζάνης Βύζας Βασίλειος ΕΡΕ
Κοζάνης Τσακιρίδης Παύλος ΕΡΕ
Κοζάνης Λαδάς Αλέξανδρος ΕΡΕ
Κοζάνης Μπάρμπας Θωμάς ΕΡΕ
Κοζάνης Γουλόπουλος Χρήστος ΕΡΕ
Κοζάνης Βαρβούτης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Κοζάνης Ταλιαδούρης Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Κυκλάδων Νομικός Μάρκος ΕΡΕ
Κυκλάδων Πρωτοπαπαδάκης Αριστείδης ΕΡΕ
Κυκλάδων Λιαρούτσος Πάρις ΕΡΕ
Κυκλάδων Μπίστης Λεωνίδας ΕΡΕ
Κυκλάδων Αλιπράντης Ευστράτιος ΕΡΕ
Κυκλάδων Μπαρότσης Αντώνιος Δημοκρατική Ένωση
Λακωνίας Δαβάκης Δημήτριος ΕΡΕ
Λακωνίας Βαρβιτσιώτης Νικήτας του Πέτρου (ή Νικηταράς) ΕΡΕ
Λακωνίας Λύρας Ιωάννης ΕΡΕ
Λακωνίας Λαμπρινάκος Νικόλαος ΕΡΕ
Λακωνίας Βαρβιτσιώτης Νικήτας του Γεωργίου ΕΡΕ
Λακωνίας Ρουμάνης Γεώργιος ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Σαράφης Στέφανος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Καρτάλης Γεώργιος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Πατσαντάς Αντώνιος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Κόρακας Χρήστος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Παπαστεργίου Χρήστος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Ριζιώτης Ιάσων Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Σκυλλάκος Ηλίας Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Γεωργίου Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Λάρισας και Μαγνησίας Ροδόπουλος Κωνσταντίνος ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Αποστολίδης Ανδρέας ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Παπαγεωργίου Νικόλαος ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Ιατρίδης Δημήτριος ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Ευστρατιάδης Σοφοκλής ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Καραγιάννης Γεώργιος ΕΡΕ
Λάρισας και Μαγνησίας Μήτρου Νικόλαος ΕΡΕ
Λασιθίου Κοθρής Εμμανουήλ[13] Δημοκρατική Ένωση
Λασιθίου Σεργάκης Ιωάννης[13] Δημοκρατική Ένωση
Λασιθίου Χλουβεράκης Μιχαήλ[13] Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Ηλιού Ηλίας Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Γλιγλής Παναγιώτης Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Γαληνός Μιχαήλ (Μίμης) Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Μαλλιάκας Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Ξενοδοχειάρης Περίανδρος Δημοκρατική Ένωση
Λέσβου Βιτούλιας Γεώργιος ΕΡΕ
Λέσβου Βαφέας Χρήστος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Σπέντζας Νικόλαος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Ψαρρέας Ιωάννης ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Σχινάς Απόστολος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Σαμαράς Γεώργιος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Καλατζάκος Αλέξανδρος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Λαντζούνης Δημήτριος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Καμβύσης Άγγελος ΕΡΕ
Μεσσηνίας[15] Κωστόπουλος Σταύρος Δημοκρατική Ένωση
Μεσσηνίας[15] Κοκκέβης Ανδρέας Δημοκρατική Ένωση
Ξάνθης-Ροδόπης Μπαλτατζής Αλέξανδρος Δημοκρατική Ένωση
Μεσσηνίας[15] Μπούτος Ιωάννης Δημοκρατική Ένωση
Ξάνθης-Ροδόπης Χαφούζ Μεχμέτ Ογλού Οσμάν Ουστενέρ ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Χασάν Ογλού Γιουσούφ ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Νουρή Φετά ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Ζησιάδης Χάρης ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Σιανίδης Χρήστος ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Μιχαηλίδης Τριαντάφυλλος ΕΡΕ
Ξάνθης-Ροδόπης Γουδελής Σταύρος Δημοκρατική Ένωση
Πέλλας Πέτσος Ευάγγελος Δημοκρατική Ένωση
Πέλλας Παπαδημητρίου Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Πέλλας Μουράτογλου Βασίλειος Δημοκρατική Ένωση
Πέλλας Προκοπίδης Ιωάννης ΕΡΕ
Πιερίας Βακάλης Δημήτριος (ή Μπακάλογλου)[13] ΕΡΕ
Πιερίας Δεληγιαννίδης Αλέξανδρος[13] ΕΡΕ
Πιερίας Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου[13] ΕΡΕ
Ρεθύμνου Βαρδινογιάννης Παύλος Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Συνδυασμός
Ρεθύμνου Σκουλάς Μιχαήλ Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Συνδυασμός
Ρεθύμνου Τρουλλινός Γεώργιος Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Συνδυασμός
Σάμου Γρηγορίου Γρηγόριος[13] Δημοκρατική Ένωση
Σάμου Τσαντίρης Γεώργιος[13] Δημοκρατική Ένωση
Σάμου Σπύρου Ιωάννης[13] Δημοκρατική Ένωση
Σερρών Καραμανλής Κωνσταντίνος[5] ΕΡΕ
Σερρών Ψάρρης Αργύριος ΕΡΕ
Σερρών Λαυρεντίδης Ισαάκ ΕΡΕ
Σερρών Χατζηδήμος Ιωάννης ΕΡΕ
Σερρών Μητακίδης Αθανάσιος ΕΡΕ
Σερρών Κηπουρός Πασχάλης ΕΡΕ
Σερρών Μόντζαλας Πέτρος ΕΡΕ
Σερρών Παπαβασιλείου Βασίλειος Δημοκρατική Ένωση
Σερρών Ιντζές Νικόλαος Δημοκρατική Ένωση
Φθιωτιδοφωκίδας Καλαντζής Ευάγγελος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Ευταξίας Λάμπρος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Γκελεστάθης Αθανάσιος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Πλατής Γεώργιος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Κρίκος Βασίλειος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Μακρόπουλος Στέφανος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Στεφάνου Δημήτριος ΕΡΕ
Φθιωτιδοφωκίδας Μαλαμίδας Ευστάθιος Δημοκρατική Ένωση
Φθιωτιδοφωκίδας Κωστής Δημήτριος Δημοκρατική Ένωση
Χαλκιδικής Βασιλικός Βασίλειος[13] ΕΡΕ
Χαλκιδικής Λαμπρόπουλος Ιωάννης[13] ΕΡΕ
Χαλκιδικής Σαραφιανός Λυσίμαχος[13] ΕΡΕ
Χανίων Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Δημοκρατική Ένωση
Χανίων Βενιζέλος Ελευθέριος Δημοκρατική Ένωση
Χανίων Πολυχρονίδης Πολυχρόνης Δημοκρατική Ένωση
Χανίων Μπακλατζής Εμμανουήλ Δημοκρατική Ένωση
Χανίων Παπαδόπετρος Γρηγόριος ΕΡΕ
Χίου Μπουρνιάς Λεωνίδας[13] ΕΡΕ
Χίου Γλύκας Μιχαήλ[13] ΕΡΕ
Χίου Λαιμός Ανδρέας[13] ΕΡΕ

Σημειώσεις και παραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Θοδώρα Γούλιαρου, "Εκλογές και Γυναίκες", Άρδην, τ. 05, ανάκτηση 6-7-2014.
 2. Ρωμαίος Γιώργος, Πώς το εκλογικό σύστημα χάρισε την εξουσία στην ΕΡΕ, Το Βήμα, 21-8-2008, ηλεκτρονική έκδοση, ανάκτηση 6-7-2014.
 3. Ελευθερία, Κατά του κύρους των εκλογών Ροδόπης, 7-4-1956, σελ. 5.
 4. Στην εκλογική περιφέρεια Ρεθύμνου, όπου εξελέγησαν 3 βουλευτές.
 5. 5,0 5,1 Εξελέγη άνευ σταυρών, καθώς ήταν αρχηγός κόμματος.
 6. Πέθανε στις 3 Ιουνίου 1951 και την έδρα του κατέλαβε ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος.
 7. Απεβίωσε εν ενεργεία στις 28 Ιουλίου 1956 και τον διαδέχθηκε στην έδρα ο Ιωάννης Ορφανός.
 8. Πέθανε στις 15 Αυγούστου 1957 και τον διαδέχθηκε στην έδρα ο Ιωάννης Κίννιας.
 9. Πέθανε λίγες ημέρες μετά τις εκλογές και την έδρα του κατέλαβε ο Ανωγειανάκης Αντώνιος.
 10. Πέθανε στις 22 Νοεμβρίου 1957 και στην έδρα του τον διαδέχθηκε ο Νικόλαος Ζαρντινίδης.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Οι Βουλευτές της Δωδεκανήσου από το 1950, Η Ροδιακή, ηλεκτρονική έκδοση, 23-9-2009, ανάκτηση 7-7-2014.
 12. Απεβίωσε και την έδρα του κατέλαβε ο Ζερβός Μιχαήλ από την ΕΡΕ.
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 13,20 Εξελέγη χωρίς σταυρούς, λόγω του πλειοψηφικού.
 14. Πολιτευτές των εκλογών του 1956 Αρχειοθετήθηκε 2016-03-15 στο Wayback Machine. (αλφαβητικά), ψηφιακή βιβλιοθήκη "Πέργαμος", ΕΚΠΑ.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 Λόγω απουσίας δικαστικών αντιπροσώπων σε 3 τμήματα στη Μεσσηνία, οι εκλογές αναβλήθηκαν και έγιναν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 1956.

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Εφημερίδα Ελευθερία, "Ποίοι εκλέγονται βουλευταί εκ των συνδυασμών Δ.Ε. και ΕΡΕ βάσει των νομών προτιμήσεως", 21-2-1956, σελ. 3.
 • Ελευθερία, 25-2-1956, Νεότερα αποτελέσματα σελ. 6
 • Βύρων Πολύδωρας, "Η Μείζων Αθήνα", εκδόσεις Καστανιώτη 2002, σελ. 173, ISBN 960-03-3266-5.