Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι φράσεις-S (στα αγγλικά S-phrases, συντομογραφία του Safety Phrases - φράσεις ασφαλείας) ορίζονται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/548/ΕΟΚ : Mέτρα ασφαλείας σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα και χρησιμοποιούνται για την σήμανση συσκευασιών επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η λίστα αναδημοσιεύθηκε στην οδηγία 2001/59/ΕΚ, όπου υπάρχουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.
Οι φράσεις ασφαλείας χρησιμοποιούνται διεθνώς και δεν αφορούν μόνο στην Ευρώπη ενώ γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την πλήρη διεθνή εναρμόνιση.

Πίνακας περιεχομένων

Φράσεις-SΕπεξεργασία

 • S1 Να φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • S2 Μακριά από παιδιά.
 • S3 Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.
 • S4 Μακριά από κατοικημένους χώρους.
 • S5 Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε ... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S6 Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα ... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S7 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
 • S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.
 • S9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S12 Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.
 • S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 • S14 Μακριά από ... (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).
 • S15 Μακριά από θερμότητα.
 • S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. – Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • S17 Μακριά από καύσιμα υλικά.
 • S18 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.
 • S20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 • S21 Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 • S22 Μη αναπνέετε την σκόνη.
 • S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
 • S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
 • S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 • S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
 • S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
 • S30 Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.
 • S33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
 • S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
 • S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
 • S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
 • S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
 • S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S40 Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε ... (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.
 • S42 Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού / ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ... (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται το ακόλουθο: «Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό»).
 • S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
 • S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
 • S47 Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S48 Να διατηρείται υγρό με ... (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.
 • S50 Να μην αναμιχθεί με ... (καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • S52 ∆εν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.
 • S53 Αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
 • S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • S59 Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση / ανακύκλωση.
 • S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
 • S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
 • S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.
 • S63 Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.
 • S64 Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

ΣυνδυασμοίΕπεξεργασία

 • S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • S3/7 ∆ιατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.
 • S3/9/14 ∆ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S3/9/14/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S3/9/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S3/14 ∆ιατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S7/8 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.
 • S7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S7/47 ∆ιατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).
 • S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
 • S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
 • S27/28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S29/35 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
 • S29/56 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
 • S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 • S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S36/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S47/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

Φράσεις SY για τον χρήστηΕπεξεργασία

 • SY1 Φοράτε φόρμα, μπότες και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 • SY2 Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PUC, μπότες από καουτσούκ και γυαλιά όταν ψεκάζετε.
 • SY3 Φοράτε κατάλληλα γάντια, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα μάτια, όταν εφαρμόζετε υποκαπνιστικό στα θερμοκήπια. Μην ξαναμπαίνετε στο θερμοκήπιο προτού αεριστεί καλά.
 • SY3 Φοράτε γυαλιά.
 • SY4 Φοράτε μάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 • SY5 Πλύνετε τα ρούχα σας πριν τα ξαναφορέσετε.
 • SY6 Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό / σκόνισμα κλπ.
 • SY7 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό.
 • SY8 Να μη χρησιμοποιείται στην παρουσία εγκύων γυναικών.

Φράσεις SY: προφυλάξεις για τη δημόσια υγείαΕπεξεργασία

 • SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 • SY11 Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
 • SY12 Κρατείστε μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για ... ώρες / μέρες.

Φράσεις SΟ: προφυλάξεις για τα οικοσυστήματαΕπεξεργασία

 • SO1 Μη ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
 • SO2 Μη ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
 • SO3 Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
 • SO4 Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 • SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του φαρμάκου για ... μέρες.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία