Ο κυματάριθμος () είναι η χωρική συχνότητα, ο ρυθμός των επαναλήψεων στη μονάδα του μήκους. Μας δείχνει πόσες φορές επαναλαμβάνει κάτι τον εαυτό του μέσα στη μονάδα του μονοδιάστατου χώρου. Για ένα κύμα ο κυματάριθμος ισούται με το πόσα μήκη κύματος ξεδιπλώνονται στο χώρο όταν το κύμα έχει διανύσει απόσταση ίση με ένα μέτρο (ή όποια άλλη μονάδα μήκους ορίσουμε ως μοναδιαία). Κατ' αναλογία με το πώς σχετίζεται η συχνότητα με την έννοια της περιόδου σε μια επανάληψη στο χρόνο, όμοια αντιστοιχίζεται στον κυματάριθμο το μήκος κύματος.

Ο κυματάριθμος , το μέτρο του κυματανύσματος ενός κύματος, δίνεται από τη σχέση:

όπου το ν είναι η συχνότητα, ω = 2πν η γωνιακή συχνότητα και up η φασική ταχύτητα του κύματος.