Με τον όρο Κυριότητα πλοίου χαρακτηρίζεται η έννομη, καθολική και άμεση εξουσία προσώπου (φυσικού ή νομικού) επί πλοίου. Το δικαίωμα της κυριότητας περιλαμβάνει πλείστα άλλα κατ' ιδίαν δικαιώματα όπως το δικαίωμα της χρήσης, κάρπωσης, εκποίησης κ.λπ.

Τρόποι κτήσεως κυριότητας πλοίουΕπεξεργασία

Οι τρόποι κτήσεως κυριοτητας πλοίου με βάση τους κανόνες τόσο του Ιδιωτικού Δικαίου όσο και του Κ.Ι.Ν.Δ. διακρίνονται σε πρωτότυπους και σε παράγωγους.

Πρωτότυποι τρόποιΕπεξεργασία

Πρωτότυποι τρόποι κτήσης κυριότητας πλοίου είναι η ναυπήγηση, (που διακρίνεται σε επιμέρους «ναυπήγηση κατ' αποκοπή», «ναυπήγηση δια λογαριασμόν» και «οικονομική ναυπήγηση»), η χρησικτησία (που και αυτή διακρίνεται σε επιμέρους "τακτική χρησικτησία και σε «έκτακτη»), και τέλος η δι' εκποίησης ή δια πλειστηριασμού.

Παράγωγοι τρόποιΕπεξεργασία

Παράγωγοι τρόποι κτήσης και μεταβίβασης κυριότητας πλοίου είναι η λεγόμενη συμβατική μεταβίβαση, η μεταβίβαση μερίδας πλοίου, η εγκατάλειψη πλοίου καθώς και άλλες επιμέρους όπως δια δωρεάς, ή αιτίας θανάτου, δια κληροδοσίας ή κληρονομίας καθώς και η δια δικαστικής απόφασης περί αναγνώρισης κυριότητας.

Τρόποι κτήσης κυριότητας κατά Δημόσιο ΔίκαιοΕπεξεργασία

Ανεξάρτητα των παραπάνω. τρόποι επίσης κτήσης κυριότητας πλοίου κατά το Δημόσιο Δίκαιο είναι η άλωση (ως λεία πολέμου αντί λάφυρο), η δήμευση καθώς και η παράγωγη κτήση του πλοίου που έχει βυθισθεί (καταποντιστεί) στα ελληνικά χωρικά ύδατα και είναι δυνατή η ανέλκυση αυτού.

Περιορισμοί μεταβίβασης κυριότηταςΕπεξεργασία

Οι λεγόμενοι περιορισμοί μεταβίβασης κυριότητας πλοίου αφορούν περισσότερο μεταβίβαση σε αλλοδαπούς πλοίων που είναι νηολογημένα σε ελληνικά νηολόγια και αφορούν ιδιαίτερα μέτρα εκποίησης.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία