Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

(Ανακατεύθυνση από Κ.Ι.Ν.Δ.)

Κ.Ι.Ν.Δ. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. (Ελλην. νομοθεσία).

Κυρώθηκε από το Νόμο 3816/ΦΕΚ 32/τ.Α΄/28-2-1958. Με 297 άρθρα που κατανέμονται ως εξής:

Τίτλος 1ος: Περί πλοίων και πλοιοκτησίας.

Τίτλος 2ος: Περί συμπλοιοκτησίας.

Τίτλος 3ος: Περί πλοιάρχου.

Τίτλος 4ος: Περί πληρώματος.

Τίτλος 5ος: Περί ευθύνης πλοιοκτήτου.

Τίτλος 6ος: Περί ναυλώσεως. Κεφ.Α΄ Γενικές Διατάξεις, Κεφ.Β΄ Υποχρεώσεις εκναυλωτού, Κεφ.Γ΄ Ευθύνη του εκναυλωτού, Κεφ.Δ΄ Υποχρεώσεις ναυλωτού, Κεφ.Ε΄ Υπαναχώρηση και αδυναμία παροχής, Κεφ.Στ΄ Περί φορτωτικής και Κεφ.Ζ΄ Σύμβαση μεταφοράς επιβάτου.

Τίτλος 7ος: Περί μεταβιβάσεως κυριότητας πλοίου προς εξασφάλιση απαιτήσεων.

Τίτλος 8ος: Περί υποθήκης πλοίων (Συμπληρ. με το Ν.Δ.3899/1958 "Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων")

Τίτλος 9ος: Περί ναυτικών προνομίων.

Τίτλος 10ος: Περί κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης επί πλοίων.

Τίτλος 11ος: Περί κοινών αβαριών και συνεισφοράς.

Τίτλος 12ος: Περί συγκρούσεως πλοίων.

Τίτλος 13ος: Περί των εκ της επιθαλάσσιας αρωγής απαιτήσεων.

Τίτλος 14ος: Περί θαλάσσιας ασφάλισης και

Τίτλος 15ος: Παραγραφές - Μεταβατικές διατάξεις.