Με τον όρο πλαγκτόν χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο έμβιων οργανισμών που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των ωκεανών, θαλασσών και λιμνών και που συνήθως μετακινούνται παρασυρόμενα από τα ρεύματα αυτών των υδάτων. Κάποιοι απ' αυτούς τους οργανισμούς μπορούν να κινηθούν με δικές τους δυνάμεις, όχι όμως και τόσο ισχυρές ώστε να μπορούν να κινηθούν ενάντια στα υδάτινα ρεύματα.

Πλαγκτονικοί οργανισμοί

Γενικά Επεξεργασία

Το πλαγκτόν αποτελείται από οργανισμούς που παρασύρονται ή έχουν μειωμένη ενεργητική μετακίνηση και κατά συνέπεια, είναι έρμαια των ρευμάτων. Αν και παρασύρονται αργά από τα ωκεάνια ρεύματα, έχει παρατηρηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός πλαγκτονικών οργανισμών πραγματοποιεί κατακόρυφη μετανάστευση, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας στη θαλάσσια στήλη, καθώς παρασύρεται από τα ρεύματα.

Το πλαγκτόν αποτελείται από μια τεράστια ποικιλία ειδών που με βάση τη λειτουργική τους θέση στο υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα βακτήρια, το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν[1].

Σημειώνεται, ότι πολυκύτταροι οργανισμοί και είδη φυκών, όπως αυτά που απαντώνται στη θάλασσα των Σαργασσών, αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία, που λέγεται πλευστόν. Ειδικότερα, όλοι οι παραπάνω οργανισμοί που διαβιούν μόνιμα στο επιφανειακό στρώμα του νερού, θαλάσσιου ή λιμναίου (μέχρι 1 μέτρο βάθος), ονομάζονται νευστόν.

Βασική διάκριση Επεξεργασία

Το πλαγκτόν διακρίνεται ανάλογα του είδους των οργανισμών σε δύο κατηγορίες: το ζωοπλαγκτόν και το φυτοπλαγκτόν

  • Ζωοπλαγκτόν: λέγεται το σύνολο της ζωικής πλαγκτονικής βιοκοινωνίας.
  • Φυτοπλαγκτόν: λέγεται το σύνολο της φυτικής πλαγκτονικής βιοκοινωνίας.

Διάκριση κατά μέγεθος Επεξεργασία

Γενικά το πλαγκτόν με κριτήριο το μέγεθος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

  1. Μεγαπλαγκτόν, με μέγεθος > 20 cm,
  2. Μακροπλαγκτόν, με μέγεθος 2-20 cm,
  3. Μεσοπλαγκτόν, με μέγεθος 0,2-20 mm,
  4. Μικροπλαγκτόν, με μέγεθος 20-200 µm,
  5. Νανοπλαγκτόν, με μέγεθος 2-20 µm,
  6. Πικοπλαγκτόν, με μέγεθος 0,2-2 µm,
  7. Φεμπτοπλαγκτόν, με μέγεθος < 0,2 µm.

Ερευνητική υπαγωγή Επεξεργασία

Το πλαγκτόν που αποτελεί υποσύνολο του πελάγους εξετάζει και παρακολουθεί η Ωκεανογραφία και η Υδροβιολογία διά του ειδικότερου κλάδου της, την Πλαγκτολογία. Επειδή όμως το πλαγκτόν αποτελεί ιδιαίτερη τροφή των ψαριών, εμφανές καθίσταται ότι η πλούσια παρουσία του προσδιορίζει και τις αλιευτικές περιοχές ή αλιευτικά πεδία, καθώς και ολόκληρο εξ αυτού οικοσύστημα.


Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Καρύδης, Μιχάλης (2017). Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (7η Έκδοση) (Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ISBN 978-960-583-088-5. 

Πηγές Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία