Πρότυπο:Πληροφορίες χημικής ένωσης


ΧρήσηΕπεξεργασία

Τα προεπιλεγμένα χρώματα αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα πεδία φαίνονται στο παράδειγμα χρήσης. Καλό είναι η διαφοροποίηση των χρωμάτων να γίνεται με βάση κάποια χημική κατηγοριοποίηση και όχι για αισθητικούς και μόνο λόγους.

Για να εμφανιστούν οι ενότητες «Αναγνωριστικά», «Επικινδυνότητα» και «Εκρηκτικό» πρέπει να υπάρχει κάποια τιμή στα πεδία «αναγνωριστικά» «επικινδυνότητα» και «εκρηκτικό», προτείνεται απλώς η τιμή «ναι». Προσοχή, αν δεν πρέπει να εμφανιστούν να μείνει κενό γιατί ακόμα και με «όχι» θα εμφανιστεί.

{{Πληροφορίες χημικής ένωσης
|όνομα             =            
|χρώμα τίτλου          =
|χρώμα             =
|εικόνα δομή          =
|μέγεθος εικόνας δομή      =
|λεζάντα εικόνας δομή      =
|εικόνα χημική         =
|μέγεθος εικόνα χημική     =
|λεζάντα εικόνα χημική     =
|εικόνα 3D           =
|μέγεθος εικόνας 3D       = 
|λεζάντα εικόνας 3D       = 
|εικόνα 2            =
|μέγεθος εικόνας 2       =
|λεζάντα εικόνας 2       =
|εικόνα 3            =
|μέγεθος εικόνας 3       = 
|λεζάντα εικόνας 3       = 
|εικόνα 4            =
|μέγεθος εικόνας 4       = 
|λεζάντα εικόνας 4       = 
|εικόνα 5            =
|μέγεθος εικόνας 5       = 
|λεζάντα εικόνας 5       = 
|εικόνα 6            =
|μέγεθος εικόνας 6       = 
|λεζάντα εικόνας 6       = 
|όνομα IUPAC          =
|άλλη ονομασία         =
<!-------Ενότητα : Χημικά αναγνωριστικά------>
|χημικός τύπος         =
|μοριακή μάζα          =
|σύντομος συντακτικός τύπος   =
|συντομογραφίες         =
|CAS numb.           =
|SMILES ident.         =
|InChI ident.          =
|EINECS numb.          =
|RTECS num.           =
|UN num.            =
|PubChem CID          =
|ChemSpiderID          =
|κωδικός προσθέτου τροφίμων   =
|αντίστοιχες τριπλέτες     =
<!-------- Ενότητα : Ισομέρεια ------->
|ισομέρεια           = <!--- ναι/όχι --->
|ισομερή θέσης         =
|γεωμετρικά ισομερή       =
|οπτικά ισομερή         =
<!-------- Ενότητα : Δομή ----------->
|δομή              = <!--- ναι/όχι --->
|διπολική ροπή         =
|κρυσταλλική δομή στερεού    =
|μήκος δεσμού          =
|είδος δεσμού          =
|πόλωση δεσμού         =
|γωνία δεσμού          =
|μοριακή γεωμετρία       =
<!-------- Ενότητα : Φυσικές ιδιότητες----------->
|σημείο τήξης          =
|σημείο βρασμού         =
|κρίσιμη θερμοκρασία      =
|κρίσιμη πίεση         =
|κρίσιμος όγκος         =
|σταθερά α           =
|σταθερά β           =
|πυκνότητα           =
|διαλυτότητα στο νερό      =
|διαλυτότητα σε διαλύτες    =
|ιξώδες             =
|δείκτης διάθλασης       =
|τάση ατμών           =
|γωνία στροφής πολωμένου φωτός =
|διηλετρική σταθερά       =
|εμφάνιση            =
<!---------Ενότητα : Χημικες ιδιότητες---------> 
|οξύτητα            =
|οξύτητα1            =
|οξύτητα2            =
|οξύτητα3            =
|οξύτητα4            =
|pI               =
|θερμότητα πλήρους καύσης    =
|βαθμός οκτανίου        =
|βαθμός κετανίου        =
|ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης =
|σημείο αυτανάφλεξης      =
|αυτοδιάσπαση          =
|αυτοδιμερισμός         =
|αυτοϊσομερίωση         =
|ενθαλπία σχηματισμού      =
<!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
|επικινδυνότητα         = <!---ναι/όχι--->
<!-----Εικόνες επικινδυνότητας------>
|διαβρωτικό           = <!---ναι/όχι--->
|εκρηκτικόΕικ          = <!---ναι/όχι--->
|επιβλαβές           = <!---ναι/όχι--->
|ερεθιστικό           = <!---ναι/όχι--->
|εύφλεκτο            = <!---ναι/όχι--->
|πολύ εύφλεκτο         = <!---ναι/όχι--->
|επικίνδυνο για το περιβάλλον  = <!---ναι/όχι--->
|τοξικό             = <!---ναι/όχι--->
|πολύ τοξικό          = <!---ναι/όχι--->
|οξειδωτικό           = <!---ναι/όχι--->
|φράση-R            =
|φράση-S            =
|LD50              =
|MSDS              =
|NFPA1             =
|NFPA2             =
|NFPA3             =
|NFPA4             =
|άλλοι κίνδυνοι         =
<!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
|εκρηκτικό           = <!---ναι/όχι--->
|ευαισθησία στην κρούση     =
|ευαισθησία στην τριβή     =
|ταχύτητα έκρηξης        =
}}

Παράδειγμα χρήσηςΕπεξεργασία

Φουράνιο
Furan structure.svg
Furan chemical structure.png
Γενικά
Όνομα IUPAC 1,4-εποξυ-βουταδιένιο-1,3
Άλλες ονομασίες Φουρφουράνιο, τετρόλιο,
οξόλιο, διβυνιλ-οξείδιο,
οξακυκλοπενταδιένιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C4H4O
Μοριακή μάζα 68,074 g/mol
Αριθμός CAS 203-727-3
SMILES C1=COC=C1
InChI 1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/
h1-4H
Αριθμός EINECS 203-727-3
Αριθμός RTECS LT8524000
PubChem CID 8029
Δομή
Διπολική ροπή 0.7 D
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης -86°C (187.15K) (-122.8°F)
Σημείο βρασμού 32°C (305.15K) (89.6°F)
Πυκνότητα 0,936 g/mL
Διαλυτότητα
στο νερό
Αδιάλυτο (~10 g/L)
Διαλυτότητα
σε άλλους διαλύτες
Αιθανόλη, μεθανόλη
διμεθυλαιθέρας
Ιξώδες 0.39 cP
Δείκτης διάθλασης ,
nD
1.421
Χημικές ιδιότητες
pKa ναι
Ελάχιστη θερμοκρασία
ανάφλεξης
-35.6°C
Σημείο αυτανάφλεξης -390°C
Επικινδυνότητα
Φράσεις κινδύνου 11, 26, 27, 28, 45
Φράσεις ασφαλείας 16, 29, 33, 45
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).
{{Πληροφορίες χημικής ένωσης
|όνομα             = Φουράνιο           
|χρώμα τίτλου          = 
|χρώμα             =
|εικόνα δομή          = Furan structure.svg
|μέγεθος εικόνας δομή      = 100
|λεζάντα εικόνας δομή      =
|εικόνα χημική         =
|μέγεθος εικόνα χημική     =
|λεζάντα εικόνα χημική     =
|εικόνα 3D           = Furan chemical structure.png
|μέγεθος εικόνας 3D       = 191
|λεζάντα εικόνας 3D       = 
|εικόνα 2            =
|μέγεθος εικόνας 2       =
|λεζάντα εικόνας 2       =
|εικόνα 3            =
|μέγεθος εικόνας 3       = 
|λεζάντα εικόνας 3       = 
|όνομα IUPAC          = 1,4-εποξυ-βουταδιένιο-1,3
|άλλη ονομασία         = Φουρφουράνιο, τετρόλιο,<br />οξόλιο, διβυνιλ-οξείδιο,<br />οξακυκλοπενταδιένιο
<!-------Ενότητα : Χημικά αναγνωριστικά------>
|χημικός τύπος         = C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O
|μοριακή μάζα          = 68,074 g/mol
|σύντομος συντακτικός τύπος   =
|συντομογραφίες         =
|CAS numb.           = 203-727-3
|SMILES ident.         = C1=COC=C1
|InChI ident.          = 1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/<br />h1-4H
|EINECS numb.          = 203-727-3
|RTECS num.           = LT8524000
|UN num.            = 
|PubChem CID          = 8029
|ChemSpiderID          =
|κωδικός προσθέτου τροφίμων   =
|αντίστοιχες τριπλέτες     =
<!-------- Ενότητα : Ισομέρεια ------->
|ισομέρεια           = 
|ισομερή θέσης         =
|γεωμετρικά ισομερή       =
|οπτικά ισομερή         =
<!-------- Ενότητα : Δομή ----------->
|δομή              = ναι
|διπολική ροπή         = 0.7 D
|κρυσταλλική δομή στερεού    =
|μήκος δεσμού          =
|είδος δεσμού          =
|πόλωση δεσμού         =
|γωνία δεσμού          =
|μοριακή γεωμετρία       =
<!-------- Ενότητα : Φυσικές ιδιότητες----------->
|σημείο τήξης          = -86°C (187.15K) (-122.8°F)
|σημείο βρασμού         = 32°C (305.15K) (89.6°F)
|κρίσιμη θερμοκρασία      =
|κρίσιμη πίεση         =
|κρίσιμος όγκος         =
|σταθερά α           =
|σταθερά β           =
|πυκνότητα           = 0,936 g/mL
|διαλυτότητα στο νερό      = Αδιάλυτο (~10 g/L)
|διαλυτότητα σε διαλύτες    = Αιθανόλη, μεθανόλη<br />διμεθυλαιθέρας 
|ιξώδες             = 0.39 cP
|δείκτης διάθλασης       = 1.421
|τάση ατμών           =
|εμφάνιση            =
|γωνία στροφής πολωμένου φωτός =
<!---------Ενότητα : Χημικες ιδιότητες--------->
|οξύτητα            = ναι
|pI               =
|θερμότητα πλήρους καύσης    =
|βαθμός οκτανίου        =
|βαθμός κετανίου        =
|ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης = -35.6°C 
|σημείο αυτανάφλεξης      = -390°C
|αυτοδιάσπαση          =
|αυτοδιμερισμός         =
|αυτοϊσομερίωση         =
<!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
|επικινδυνότητα         = ναι
|εικόνα κινδύνου 1       =
|εικόνα κινδύνου 2       =
|εικόνα κινδύνου 3       =
|εικόνα κινδύνου 4       =
|προσδιορισμός κινδύνων     =
|φράση-R            = 11, 26, 27, 28, 45
|φράση-S            = 16, 29, 33, 45 
|MSDS              =
|NFPA1             =
|NFPA2             =
|NFPA3             =
|NFPA4             =
|άλλοι κίνδυνοι         =
<!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
|εκρηκτικό           = 
|ευαισθησία στην κρούση     =
|ευαισθησία στην τριβή     =
|ταχύτητα έκρηξης        =
}}