Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, ο τύπος του Ήρωνα δίνει το εμβαδόν ενός τριγώνου συναρτήσει του μήκους των πλευρών του. Σύμφωνα με τον τύπο ένα τρίγωνο με μήκη πλευρών α, β, και γ έχει εμβαδό Ε:

Έστω α, b, c τα μήκη των πλευρών του τριγώνου. Από το ημιάθροισμά τους υπολογίζετε η ημιπερίμετρος τ, αναγκαία για την εφαρμογή του τύπου του Ήρωνα

όπου τ είναι η ημιπερίμετρος του τριγώνου, δηλαδή:

Ο τύπος του Ήρωνα μπορεί να γραφτεί και ως εξής:

Ο τύπος του Ήρωνα ισχύει για όλα τα εγγεγραμμένα, σε κύκλο, πολυγωνα.

ΑπόδειξηΕπεξεργασία

Μια σύγχρονη απόδειξη η οποία χρησιμοποιεί άλγεβρα και γεωμετρία είναι η εξής: Για ένα τρίγωνο με πλευρές α, β, γ και Α, Β, Γ οι απέναντί τους γωνίες ισχύει ο νόμος των συνημιτόνων:

 

Έχουμε:

 .


Το ύψος του τριγώνου με βάση α έχει μήκος βημ(Γ), και έτσι έχουμε: