Νόμος των συνημιτόνων

τύπος που εκφράζει το συνημίτονο μίας γωνίας ενός τριγώνου συναρτήσει των πλευρών του

Στην τριγωνομετρία, ο νόμος των συνημιτόνων αποτελεί μια γενίκευση του πυθαγόρειου θεωρήματος, που συνδέει το μήκος των τριών πλευρών ενός τριγώνου και το συνημίτονο μίας εκ των γωνιών. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα τρίγωνο με μήκη πλευρών δίνει τις εξής σχέσεις:

Σχήμα 1: Ένα τρίγωνο με μήκη πλευρών .
,
,
.

Ο νόμος των συνημιτόνων είναι μία από τις βασικές σχέσεις που χρησιμοποιείται για να "λύσει ένα τρίγωνο". Συγκεκριμένα, (i) δοσμένων των μηκών δύο πλευρών ενός τριγώνου και της περιχεόμενής τους γωνίας, μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος της τρίτης πλευράς και (ii) δοσμένων των μηκών των τριών πλευρών μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος των γωνιών του (δείτε παρακάτω).

Μία απλή εφαρμογή

Επεξεργασία

Έστω ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα τούνελ σε ένα βουνό μεταξύ δύο σημείων   και  . Για να υπολογίσουμε το κόστος κατασκευής πρέπει να υπολογίσουμε το μήκος του τούνελ, δηλαδή την απόσταση μεταξύ του   και  . Δεν μπορούμε να την μετρήσουμε κατευθείαν καθώς υπάρχει το βουνό μεταξύ τους.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε σε ένα σημείο   και να μετρήσουμε τις αποστάσεις προς το   και το   (διαλέγοντας το   ώστε να μην μεσολαβεί βουνό μεταξύ τους) και επίσης μετράμε την γωνία  . Αυτές οι πληροφορίες είναι αρκετές για να βρούμε την απόσταση μεταξύ των   και  , χρησιμοποιώντας τον νόμο των συνημιτόνων, δηλαδή

 ,

όπου όλα τα στοιχεία του δεξιού μέλους είναι γνωστά.

Μήκος τούνελ
Θέλουμε να βρούμε την απόσταση μεταξύ   και  .
Οι μετρήσεις που παίρνουμε από το σημείο  .

Ιστορικά

Επεξεργασία
 
Σχήμα 2: Τρίγωνο ABC με ύψος BH

Τα Στοιχεία του Ευκλείδη, που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ., περιείχαν ήδη μια γεωμετρική προσέγγιση της γενίκευσης του πυθαγόρειου θεωρήματος. Συγκεκριμένα: οι προτάσεις 12 και 13 του 2ου βιβλίου αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ενός αμβλυγώνιου και ενός οξυγώνιου αντίστοιχα. Η απουσία τριγωνομετρικής και αλγεβρικής ερμηνείας όμως απαιτούσε επαναδιατύπωση του θεωρήματος. Συγκεκριμένα η πρόταση 12:[1]

Στα αμβλυγώνια τρίγωνα το τετράγωνο της πλευράς της κείμενης απέναντι της αμβλείας γωνίας, είναι μεγαλύτερο των τετραγώνων των πλευρών που την περιέχουν, κατά το διπλάσιο ορθογώνιο που περιέχεται μεταξύ της μιας πλευράς της αμβλείας γωνίας, του ύψους που πίπτει σε αυτήν και της ευθείας που ενώνει την αμβλεία με το ύψος.

Έχοντας ABC το αμβλυγώνιο με ύψος Η που φέρεται από το B (Σχήμα 2), μπορούμε με τις σύγχρονες μεθόδους να συνοψίσουμε ως εξής:

 .

Η αραβο-μουσουλμανική τριγωνομετρία τον Μεσαίωνα συνείσφερε στην βελτίωση του θεωρήματος: ο αστρονόμος και μαθηματικός Muḥammad ibn Jābir al-Ḥarrānī al-Battānī γενίκευσε την πρόταση του Ευκλείδη στην σφαιρική γεωμετρία τον 10ο αιώνα, κάτι το οποίο επέτρεψε τον υπολογισμό των γωνιακών αποστάσεων μεταξύ αστέρων. Εκείνη την περίοδο συντάχθηκαν και οι πρώτοι τριγωνομετρικοί πίνακες για το ημίτονο και το συνημίτονο, επιτρέποντας στον Άλ-Κασί, μαθηματικό της σχολής της Σαμαρκάνδης, να μορφοποιήσει το θεώρημα ώστε να το χρησιμοποιήσει στον τριγωνισμό, τον 15ο αιώνα. Αργότερα, το θεώρημα έγινε γνωστό στην δύση από τον Φρανσουά Βιέτ (Βιετά), ο οποίος, όπως φαίνεται, το επινοήθηκε[2].
Στις αρχές του 19ου αιώνα το θεώρημα ερμηνεύτηκε σύμφωνα με την σύγχρονη άλγεβρα και έγινε γνωστό με την σημερινή του ονομασία: νόμος των συνημιτόνων.

Το θεώρημα και οι εφαρμογές του

Επεξεργασία
 
Σχήμα 3: Χρησιμοποιώντας το θεώρημα: άγνωστη πλευρά ή γωνία.

Ο νόμος των συνημιτόνων είναι μια ειδική περίπτωση του Πυθαγορείου θεωρήματος[3]:

Η γωνία   έχει συνημίτονο ίσο με μηδέν (cos =0) αν και μόνο αν  .

Το θεώρημα χρησιμοποιείται στον τριγωνισμό (Σχήμα 3) για να "λύσει ένα τρίγωνο", δηλαδή να προσδιορίσει

 • μια πλευρά ενός τριγώνου γνωρίζοντας την απέναντί της γωνία και τις παρακείμενες πλευρές:
 
 • μια γωνία ενός τριγώνου γνωρίζοντας τις τρεις πλευρές του:
 

Αυτοί οι τύποι είναι αριθμητικά ασταθείς σε περίπτωση που το c είναι μικρότερο του b και του a, ή ισοδύναμα όταν   είναι μικρότερο του 1.
Στην περίπτωση των ομοίων τριγώνων ABC και A'B'C' ισχύει το εξής:

 

Αποδείξεις

Επεξεργασία

Ακριβώς όπως το Πυθαγόρειο θεώρημα, το θεώρημα αυτό έχει πολλές αποδείξεις, χρησιμοποιώντας κάποιες ιδιότητες του Ευκλείδη ή του Άλ-Κασί, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές ιδιότητες ή ιδιότητες που σχετίζονται με τον κύκλο. Τέλος, το θεώρημα μπορεί να θεωρηθεί εφαρμογή των ιδιοτήτων του εσωτερικού γινομένου.

Γενίκευση σε μη Ευκλείδειες γεωμετρίες

Επεξεργασία

Για μια μη Ευκλείδεια επιφάνεια, καμπυλότητας Κ και ακτίνα καμπυλότητας R, ισχύει:

 .

Ορίζουμε τις μειωμένες διαστάσεις του τριγώνου:

 ,
 ,
 .

Στην περίπτωση σφαιρικού τριγώνου, a, b και c αντιστοιχούν στη γωνιακή μέτρηση μεγάλων τμημάτων τόξου [BC], [CA] και [ΑΒ] (σχήμα 7)

Σφαιρική γεωμετρία

Επεξεργασία
 
Σχήμα 9: οι μειωμένες διαστάσεις τριγώνου και οι γωνίες α,β και γ

Σε ένα σφαιρικό τρίγωνο ο Νόμος των Συνημιτόνων ερμηνεύεται ως εξής[12]:

 

Όταν η ακτίνα καμπυλότητας είναι μεγάλη σε σύγκριση με τις διαστάσεις του τριγώνου, δηλαδή όταν

 

αυτή η έκφραση απλοποιείται για να δώσει την Ευκλείδεια εκδοχή. Για να το δείξουμε χρησιμοποιούμε:

 
 

Υπάρχει μια παρόμοια ταυτότητα που συνδέει και τις τρεις γωνίες:

 

Υπερβολική γεωμετρία

Επεξεργασία

Σε ένα υπερβολικό τρίγωνο [13]:

 .

Όταν η ακτίνα της καμπυλότητας γίνεται πολύ μεγάλη σε σύγκριση με το μέγεθος του τριγώνου:

 ,
 

Γενίκευση σε Ευκλείδειους Χώρους

Επεξεργασία
 
Σχήμα 10: Τετράεδρο: επιφάνειες και δίεδρες γωνίες

Θεωρώ ένα τετράεδρο A1A2A3A4 σε έναν Ευκλείδειο χώρο. Το σχήμα 10 δείχνει τις κορυφές, επιφάνειες και γωνίες στο τετράεδρο:

 •   η επιφάνεια απέναντι από την κορυφή  ;
 •   η επιφάνεια του  ;
 •   το επίπεδο στο οποίο το   εντάσσεται ;
 •   η δίεδρη γωνία  .

Έτσι επιφάνειες και γωνίες επιβεβαιώνουν[14] :

 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Δημήτριος Ευαγγ. Μουρμουρας (2020). «Βιβλίον ΙΙ Στοιχείων Ευκλείδου». Ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2024. 
 2. Youssef Guergour, Le roi de Saragosse Al-Mutaman Ibn Hud et le théorème de Pythagore : ses sources et ses prolongements, LLULL, vol 28,2005, p 432.
 3. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Ιουλίου 2018. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2013. 
 4. http://www.physics.ntua.gr/~mourmouras/euclid/book2/postulate13.html
 5. Selon Youssef Guergour, Le roi de Saragosse Al-Mutaman Ibn Hud et le théorème de Pythagore : ses sources et ses prolongements, LLULL, vol 28,2005, 415-434, la démonstration se trouve dans KASHI (al) (1967): Miftam al-misab [Clé de l'Arithmétique], al-Damardache, A. S. & al-Manfi al-Shikh, M. M. (Edit.), Le Caire, Dar al-Kitab al-cArabi li at-tibaqa wa an-Nashr, pp 130-138
 6. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Μαΐου 2013. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2013. 
 7. Küstner, Hellwitch, Kästner, Petite encyclopédie des mathématiques, Édition Didier, 1980, ch 11-2, p 265
 8. N. Copernic, De révolutionibus orbium coelestium, Livre I, Chapitre XII, paragraphe VII, p 20 (Lire en ligne) l'autre utilisant la puissance d'un point par rapport à un cercle
 9. N. Copernic, De révolutionibus orbium coelestium, Livre I, Chapitre XII, paragraphe VII, p 21 (Lire en ligne)
 10. David Eugene Smith, A source book in mathematics, Volume 1, p 435
 11. Ρωμανίδης, Σωκράτης Δ. (4 Μαρτίου 2012). «Νόμος των συνημιτόνων». Ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2024. 
 12. le "cours" de cartographie de David Madore
 13. ABC ce TD de DEA (mais qui utilise des connaissances assez avancées)
 14. (Αγγλικά) Lee, J. R. "The Law of Cosines in a Tetrahedron." J. Korea Soc. Math. Ed. Ser. B: Pure Appl. Math. 4, 1-6, 1997.