Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

κλάδος της πληροφορικής και της γλωσσολογίας

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής γλωσσολογίας και ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπολογιστών και των ανθρώπινων (φυσικών) γλωσσών. Κατά συνέπεια, η ΕΦΓ συνδέεται στενά με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.[1] Προκλήσεις στην ΕΦΓ περιλαμβάνουν την κατανόηση φυσικής γλώσσας, δηλαδή την προσπάθεια να καταστούν ικανοί οι υπολογιστές να εξάγουν νοήματα από ανθρώπινα ή γλωσσικά δεδομένα, αλλά και την παραγωγή φυσικής γλώσσας.

Σημαντικά πεδία έρευνας στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας Επεξεργασία

Η παρακάτω λίστα καταγράφει τα συχνότερα πεδία έρευνας στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Κάποια από τα πεδία έρευνας έχουν εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, ενώ άλλα υφίστανται ως υποπεδία που υποβοηθούν την επίλυση μεγαλύτερων ζητημάτων. Το κριτήριο που ξεχωρίζει τα παρακάτω πεδία έρευνας από άλλα πιθανά και πραγματικά πεδία της ΕΦΓ είναι το γεγονός ότι για το καθένα από αυτά υπάρχει επίσημα ένας καλά ορισμένος χώρος εργασιών και επίλυσης ζητημάτων, ένα καθιερωμένο μετρικό σύστημα για την αξιολόγηση του πεδίου, κάποια δεδομένα σώματα κειμένων πάνω στα οποία κάθε πεδίο αξιολογείται και διαγωνισμοί αφιερωμένοι στο κάθε πεδίο.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Daniel Jurafsky and James H. Martin (2008). Speech and Language Processing, 2nd edition. Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-187321-6.
  2. Hirschman, L. & Gaizauskas, R. (2001) Natural Language Question Answering. The View from Here. Natural Language Engineering (2001), 7:4:275-300 Cambridge University Press
  3. Rada Mihalcea and Paul Tarau, 2004: TextRank: Bringing Order into Texts, Department of Computer Science University of North Texas
  4. 2006. Γούτσος, Δ., Κουτσουλέλου, Σ., Μπακάκου-Ορφανού, Α. & Παναρέτου Ε. (επιμ.) Ο κόσμος των κειμένων: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  5. DeRose, Steven J. 1988. "Grammatical category disambiguation by statistical optimization." Computational Linguistics 14(1): 31–39.
  6. Yucong Duan, Christophe Cruz (2011), Formalizing Semantic of Natural Language through Conceptualization from Existence. International Journal of Innovation, Management and Technology(2011) 2 (1), pp. 37-42.
  7. Μελίτα Σταύρου, Μαρία Τζεβελέκου, Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα, ISBN 960-03-2718-1, Εύδοξος: 16929
  8. Dale, Robert; Reiter, Ehud (2000). Building natural language generation systems. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-02451-X.
  9. Chapman, Nigel P., LR Parsing: Theory and Practice, Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-30413-X
  10. Grune, Dick; Jacobs, Ceriel J.H., Parsing Techniques - A Practical Guide, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Originally published by Ellis Horwood, Chichester, England, 1990; ISBN 0-13-651431-6