Ένα σύνολο λέγεται κυρτό όταν για οποιαδήποτε δύο σημεία του συνόλου, όλα τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος που τα ενώνει ανήκουν μέσα στο σύνολο. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχουν ζεύγη σημείων των οποίων το ευθύγραμμο τμήμα δεν βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο σύνολο, το σύνολο λέγεται μη κυρτό.

Κυρτό (επάνω) και μη κυρτό (κάτω) σύνολο.

Κυρτό είναι το σύνολο της επάνω εικόνας, το οποίο περικλείεται από τη γραμμή. Μη κυρτά είναι η ίδια η γραμμή που περικλείει το κυρτό σύνολο, το εξωτερικό του κυρτού συνόλου, καθώς και το σχήμα της κάτω εικόνας.