Νησιά Αιγαίου (διαμέρισμα)

γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας
Για το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος δείτε: Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Τα Νησιά του Αιγαίου αποτελούν ένα από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Νησιά Αιγαίου (διαμέρισμα)
Δεικνύεται με πράσινο χρώμα
Διοίκηση
Χώρα:Ελλάδα
Μητρόπoλη:Μυτιλήνη
Περιφέρειες:Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου

Νησιά Αιγαίου (διαμέρισμα)

Επεξεργασία

Περιλαμβάνονται ανά περιφέρεια:

Παραπομπές

Επεξεργασία