Οδηγία Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ είναι η επικαιροποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πουλιών και θεσμοτεθήκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 30 Νοεμβρίου 2009.

Ολόκληρη η Οδηγία είναι διαθέσιμη από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1] και του Υπουργείου Περιβάλλοντος[2]. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση της νομολογίας στο εθνικό δίκαιο.

Η Οδηγία οδήγησε στην κήρυξη των Ειδικών Ζωνών Προστασίας (Special Protection Areas - SPA) που ενσωματώθηκαν στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών NATURA2000.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  1. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, OJ L, 2010-01-26, http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj/ell, ανακτήθηκε στις 2018-02-14 
  2. Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και. «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ». www.ypeka.gr. Ανακτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2018.