Για άλλες χρήσεις, δείτε: Περίοδος (αποσαφήνιση).

Η περίοδος είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει εκείνα τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να επαναλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου. Τέτοια φαινόμενα ονομάζονται περιοδικά. Ως περίοδος του φαινομένου ορίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος του φαινομένου, μετά τον οποίο το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Η περίοδος ενός κύματος είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να επανέλθει ένα σταθερό σημείο του κύματος στην ίδια φάση, π.χ. να μεταβεί από κορυφή σε κορυφή ή από κοιλάδα σε κοιλάδα (για ένα διαμήκες κύμα μπορούμε να μιλήσουμε αντίστοιχα για πυκνώματα και αραιώματα). Μετρείται σε μονάδες χρόνου, π.χ. δευτερόλεπτα (sec), λεπτά (min) κ.λ.π.

Κύμα μεταβαλλόμενης συχνότητας όπου σημειώνεται η περίοδος του

Η έννοια της περιόδου στα διάφορα φυσικά μεγέθη Επεξεργασία

Η περίοδος έχει ίδια χρήση με τη συχνότητα. Χρησιμοποιείται περισσότερο όμως για περιοδικές κινήσεις που εξελίσσονται πιο αργά οπότε είναι πρακτικότερο να χρησιμοποιηθεί αυτή αντί της συχνότητας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο, οι μεταβολές της παλίρροιας κλπ. Η περίοδος, όπως και η συχνότητα εκφράζει κάθε περιοδικά μεταβαλλόμενο μέγεθος, όπως ταλαντώσεις, κύματα και περιοδικά ηλεκτρικά σήματα.

Περίοδος ταλάντωσης Επεξεργασία

Η περίοδος μίας ταλάντωσης είναι ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται μία πλήρης ταλάντωση. Η έκφραση της στην περίπτωση του ελατηρίου είναι:

 

όπου Κ η σταθερά του ελατηρίου και m η μάζα του

Η έκφρασή της στην περίπτωση του εκκρεμούς είναι:

 

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας και l to μήκος του εκκρεμούς

Περίοδος ηλεκτρικού σήματος Επεξεργασία

 
Διάγραμμα οθόνης παλμογράφου, που δίνει τη δυνατότητα να μετρηθεί η περίοδος ενός σήματος

Η περίοδος ηλεκτρικού σήματος είναι η χρονική διάρκεια του κάθε επαναλαμβανόμενου στιγμιοτύπου. Η περίοδος ενός τέτοιου μεγέθους μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση παλμογράφου όπου μπορεί να αποτυπωθεί το μεταβαλλόμενο μέγεθος σε οποιαδήποτε χρονική κλίμακα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνόμετρο και στη συνέχεια να υπολογιστεί η περίοδος από τη σχέση f=1/T

Περίοδος κύματος Επεξεργασία

Στα κύματα περίοδος είναι η διάρκεια του κάθε επαναλαμβανόμενου στιγμιοτύπου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα πλάτους σε σχέση με τον χρόνο. Το αντίστοιχο μέγεθος σε διάγραμμα πλάτους σε σχέση με την απόσταση είναι το μήκος κύματος.

Παραδείγματα χαρακτηριστικών τιμών περιόδου Επεξεργασία

Κίνηση Περίοδος
Περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της 24 ώρες
Περίοδος περιστροφής της Σελήνης γύρω από τη Γη 27,321 ημέρες
Περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο 365,256 ημέρες
Περίοδος περιστροφής του Άρη γύρω από τον Ήλιο 686,96 ημέρες

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία