Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας

Το Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας είναι επίσημο έγγραφο πλοίου που, όπως ορίζεται εκ του ονόματος, έχει προσωρινή ισχύ.

Σύμφωνα με την υπό του Κ.Ι.Ν.Δ. προβλεπόμενη περίπτωση αγοράς πλοίου στην αλλοδαπή από Έλληνα ή ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία που επιθυμεί να εγγράψει αυτό στη συνέχεια σε ελληνικό νηολόγιο, προς διευκόλυνση του πλου του, και εφόσον στο τόπο εκείνο δεν τηρείται "ελληνικό νηολόγιο", επιτρέπεται από τον εγγύτερο Έλληνα πρόξενο, μετά τη διαγραφή του πλοίου από το αλλοδαπό νηολόγιο η χορήγηση "προσωρινού εγγράφου εθνικότητας" καθώς και άλλων προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων. Στην οπίσθια όψη του εγγράφου αυτού σημειώνεται ο τίτλος κτήσεως της κυριότητας καθώς και περίληψη αυτού. Αυτό το έγγραφο μαζί με όλα τα άλλα προσωρινά έγγραφα που θα εφοδιασθεί το πλοίο στη συνέχεια κατατίθενται στην Αρχή που θα προβεί στην οριστική νηολόγηση του πλοίου τα οποία και αντικαθιστώνται με οριστικά ναυτιλιακά έγγραφα. Όπου υφίστανται ελληνικές προξενικές Αρχές αντί προσωρινών εγγράφων εκδίδονται απ΄ ευθείας οριστικά, μεταξύ των οποίων και το οριστικό έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. .

Η διάρκεια της προσωρινής αναγνώρισης είναι κατ΄ αρχήν εξάμηνος, που μπορεί όμως να παραταθεί από το ΥΕΝ εφόσον συντρέχουν ειδικοί ουσιαστικοί λόγοι.

Δείτε επίσης Επεξεργασία