Οι Συναδηνοί ήταν το όνομα μίας μέσης και ύστερης Βυζαντινής ευγενούς οικογένειας, που καταγόταν από τα Σύναδα της Φρυγίας.

Το όνομα της οικογένειας μαρτυρείται σε σφραγίδα του 9ου/10ου αι., αλλά το πρώτο γνωστό μέλος της οικογένειας είναι ο Φιλέτος Συναδηνός, κριτής της Ταρσού περί το 1000/06. Κατά τον 11ο και 12ο αι. αρκετά μέλη της οικογένειας εμφανίζονται ως στρατιωτικοί διοικητές, συνδεδεμένα με τις μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες των Βοτανιατών και των Κομνηνών. Έτσι μία Συναδηνή δόθηκε ως σύζυγος στον Γκέζα Α΄ της Ουγγαρίας από τον Νικηφόρο Γ΄ Βοτανειάτη· ο Βασίλειος Συναδηνός ήταν κυβερνήτης του Δυρραχίου τη δεκαετία του 1040 και ο Ανδρόνικος Συναδηνός ήταν κυβερνήτης πολλών επαρχιών υπό τον Μανουήλ Α΄ Κομνηνό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας οι Συναδηνοί ήταν μέλη της αριστοκρατικής αντιπολίτευσης στην κυρίαρχη δυναστεία των Λασκάρεων. Η οικογένεια έφτασε να είναι κορυφαία υπό τους Παλαιολόγους Αυτοκράτορες στα τέλη του 13ου και το πρώτο μισό του 14ου αι.: ο Ιωάννης Συναδηνός νυμφεύτηκε τη Θεοδώρα Παλαιολογίνα, ανιψιά του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και υπηρέτησε ως μέγας στρατοπεδάρχης· οι γιοι του Ιωάννης και Θεόδωρος ήταν επίσης στρατιωτικοί διοικητές. Ο πρεσβύτερος Ιωάννης και η Θεοδώρα ίδρυσαν επίσης το μοναστήρι της Βεβαίας Ελπίδος και παρήγγειλαν ένα θαυμάσια εικονογραφημένο τυπικό, με πορτρέτα των μελών της οικογένειας. Εκείνη την εποχή οι Συναδηνοί έκαναν επιγαμίες με δύο άλλες επιφανείς αριστοκρατικές οικογένειες, τους Ασέν και τους Ραούλ.

Πηγές Επεξεργασία