Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι 343 m/sec ή 1.235 km/h.

Γενικά δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τις καταστατικές μεταβλητές του συστήματος (πίεση, θερμοκρασία).

Είναι σημαντική παράμετρος για ρευστομηχανικά συστήματα συμπιεστών ρευστών στα οποία η ταχύτητα της ροής πλησιάζει ή ξεπερνά το 0.8 Mach (πρακτικώς αεριοστρόβιλοι και υπερηχητικά αεροσκάφη), οπότε το ρευστό παύει να συμπεριφέρεται ως ασυμπίεστο και είναι πλέον συμπιεστό.

Υπολογιστικές σχέσεις Επεξεργασία

Στερεά Επεξεργασία

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα ηχητικό κύμα δια μέσω ενός οποιουδήποτε ελαστικού στερεού μέσου υπολογίζεται από τη σχέση

  (m/s)

όπου,

  είναι το μέτρο ελαστικότητας (Ν/ )
  είναι η πυκνότητα (kg/ )

Αέρια Επεξεργασία

Η ταχύτητα του ήχου δια μέσω ιδανικού αερίου υπολογίζεται από τη σχέση

 

όπου,

 
  η σταθερά των αερίων
  το μοριακό βάρος του αερίου (  για τον αέρα)
ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων   μπορεί να ληφθεί για ιδανικό διατομικό αέριο ίσος περίπου με  
  η ισόθλιπτη (ή ισοβαρής) θερμοχωρητικότητα και   η ισόχωρη θερμοχωρητικότητα
  η θερμοκρασία σε °Κ

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Μαθιουλάκης, Δ., Συμπιεστά ρευστά, ΕΜΠ, 2000.