Βαθμοί ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας

Οι βαθμοί των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας είναι μέρος του ιεραρχικού συστήματος του Ελληνικού Στρατού, βάσει του οποίου καθορίζονται οι σχέσεις προϊσταμένων - υφισταμένων μεταξύ του ένστολου ανθρώπινου δυναμικού[1].

Στρατός Ξηράς

Επεξεργασία

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι βαθμοί και τα διακριτικά των αξιωματικών, του ανθυπασπιστή, των υπαξιωματικών και των οπλιτών του Στρατού Ξηράς[2].

Εκ παραδρομής στη λίστα ιεραρχικής απεικόνισης των Βαθμών, παρουσιάζεται ο Βαθμός του Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού, ως αρχαιότερος αυτού του Ανθυπασπιστού, κάτι το οποίο και δεν ισχύει.

Σύμφωνα με τον ΣΚ. 20-1 Άρθρο 8 Παράγραφος 3 αλλά και την κείμενη νομοθεσία περί ιεραρχίας ΕΔ αναφέρεται σαφώς ότι οι Ανθυπασπιστές και οι ΔΕΑ είναι ομοιόβαθμοι με αρχαιότερους τους Ανθυπασπιστές.

Κατ΄αναλογία τα ανωτέρω ισχύουν και στους λοιπούς Κλάδους των ΕΔ Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία._

Αξιωματικοί

Επεξεργασία
Κωδικός

ΝΑΤΟ[3]

OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Ανώτατοι Αξιωματικοί Ανώτεροι Αξιωματικοί Κατώτεροι Αξιωματικοί
Διακριτικό -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθμός - Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός

Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικοί και οπλίτες

Επεξεργασία
Κωδικός

NATO

OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ανθυπασπιστής Υπαξιωματικοί Οπλίτες
Διακριτικό
 
Απόφοιτοι ΣΜΥ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Έφεδροι
 
- ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
ΟΒΑ
 
Έφεδροι
 
ΟΒΑ
 
Έφεδροι
 
-
 
-
Βαθμός Ανθυπασπιστής Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας - Δεκανέας Υποδεκανέας - Υποψήφιος Έφεδρος Βαθμοφόρος Στρατιώτης

Τους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου εν ενεργεία μπορούν να κατέχουν μόνο αξιωματικοί όπλων. Ειδικότερα, ο βαθμός του Στρατηγού φέρεται μόνο από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όταν εκείνος προέρχεται από τον Στρατό Ξηράς. Καταληκτικό βαθμό Υποστράτηγου έχουν οι αξιωματικοί των Σωμάτων: Τεχνικού, Εφοδιασμού - Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Οικονομικού, Γεωγραφικού, Ερευνας - Πληροφορικής και οι Ιατρών Υγειονομικού. Αξιωματικοί των Σωμάτων: Ελεγκτικού, Οδοντίατρων Υγειονομικού, Νοσηλευτών Υγειονομικού, Φαρμακοποιών Υγειονομικού, Ψυχολόγων Υγειονομικού και Κτηνιάτρων Υγειονομικού έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Ταξιάρχου. Όσοι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΕΙ δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας, όπως επίσης όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη, ενώ οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, του Αντισυνταγματάρχη. Για αξιωματικούς που δεν υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του Ταγματάρχη[4]. Οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) έχουν ως καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού[5]. Ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορούν να προαχθούν οι μονιμοποιημένοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) είναι ο Αρχιλοχίας ή ο Ανθυπασπιστής σε περίπτωση ανδραγαθίας[6].

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καταληκτικός Βαθμός είναι ο τελευταίος βαθμός που φέρει εν ενεργεία ο εκάστοτε στρατιωτικός.

Πέραν του καταληκτικού βαθμού, υπάρχει και αυτός της αποστρατείας, ένας επιπλέον δηλαδή βαθμός, ο οποίος απονέμεται κατά την αποστρατεία του Στελέχους των ΕΔ και κατά την εγγραφή αυτού στην Εφεδρεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

  • ΑΣΕΙ (ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
  • ΑΣΣΥ (ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Πολεμικό Ναυτικό

Επεξεργασία

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι βαθμοί και τα διακριτικά των αξιωματικών, του ανθυπασπιστή, των υπαξιωματικών και των ναυτών του Πολεμικού Ναυτικού[7].

Αξιωματικοί

Επεξεργασία
Κωδικός

ΝΑΤΟ

OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Ανώτατοι Αξιωματικοί Ανώτεροι Αξιωματικοί Κατώτεροι Αξιωματικοί
Επωμίδα -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρίδια -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθμός - Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός

Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικοί και ναύτες

Επεξεργασία
Κωδικός

ΝΑΤΟ

OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ανθυπασπιστής Υπαξιωματικοί Ναύτες
Διακριτικό Επωμίδα
 
Επιχειρίδια
 
Απόφοιτoι ΣΜΥΝ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥΝ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥΝ
 
ΕΜΘ
 
ΕΠΟΠ
 
- ΕΠΟΠ (Γυναικών)
 
ΕΠΟΠ (Ανδρών)
 
Έφεδροι
 
- - ΕΠΟΠ (Γυναικών)
 
ΕΠΟΠ (Ανδρών)
 
Έφεδροι
 
Βαθμός Ανθυπασπιστής ΠΝ Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής - Δίοπος Υποδίοπος - Ναύτης

Ο βαθμός του Ναυάρχου φέρεται μόνο από μάχιμους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Καταληκτικός βαθμός είναι ο Αντιναύαρχος για τους μηχανικούς οι οποίοι υπηρετούν στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού, του Διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού ή του Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Για τους υπόλοιπους μηχανικούς αξιωματικούς, τους αξιωματικούς οικονομικού και τους ιατρούς υγειονομικού, ως καταληκτικός βαθμός έχει οριστεί ο Υποναύαρχος. Όσοι είναι αξιωματικοί οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι και νοσηλευτές, έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Αρχιπλοιάρχου. Αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο από ΑΕΙ, μπορούν να ανελιχθούν στην ιεραρχία μέχρι τον βαθμό του Πλοιάρχου, ενώ οι αξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τη ΣΜΥΝ αλλά δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, μπορούν να φτάσουν μέχρι τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Όσοι αξιωματικοί δεν υπάγονται σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Πλωτάρχη[4]. Οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον Ανθυποπλοίαρχο[5]. Ο ανώτερος βαθμός στον οποίο μπορούν να προαχθούν οι μονιμοποιημένοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) είναι ο Αρχικελευστής ή ο Ανθυπασπιστής ΠΝ σε περίπτωση ανδραγαθίας[6].

Πολεμική Αεροπορία

Επεξεργασία

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι βαθμοί και τα διακριτικά των αξιωματικών, του ανθυπασπιστή, των υπαξιωματικών και των σμηνιτών της Πολεμικής Αεροπορίας[8].

Αξιωματικοί

Επεξεργασία
Κωδικός

ΝΑΤΟ

OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Ανώτατοι Αξιωματικοί Ανώτεροι Αξιωματικοί Κατώτεροι Αξιωματικοί
Διακριτικό -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαθμός - Πτέραρχος Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρχος ΠΑ Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός ΠΑ

Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικοί και σμηνίτες

Επεξεργασία
Κωδικός

ΝΑΤΟ

OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Ανθυπασπιστής Υπαξιωματικοί Σμηνίτες
Διακριτικό
 
Απόφοιτοι ΣΜΥΑ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥΑ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
Απόφοιτοι ΣΜΥΑ
 
ΕΠΟΠ - ΕΜΘ
 
 
ΕΠΟΠ
 
- - ΕΠΟΠ
 
Έφεδροι ( - )
Βαθμός Ανθυπασπιστής ΠΑ Αρχισμηνίας Επισμηνίας Σμηνίας Κληρωτός Σμηνίας Υποσμηνίας - - Σμηνίτης

Ο βαθμός του Πτεράρχου έχει οριστεί ως καταληκτικός βαθμός μόνο για τους ιπτάμενους αξιωματικούς, και φέρεται αποκλειστικά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όταν εκείνος προέρχεται από την Πολεμική Αεροπορία. Οι μηχανικοί αξιωματικοί μπορούν να φτάσουν έως τον βαθμό του Αντιπτεράρχου μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές της Πολεμικής Αεροπορίας. Καταληκτικός βαθμός για αξιωματικούς αεράμυνας, ιατρών, οικονομικών, εφοδιαστικών, διοικητικών και μετεωρολόγων είναι ο Υποπτέραρχος, ενώ για τους αξιωματικούς οδοντιάτρους, κτηνιάτρους. φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, νοσηλευτικής και έρευνας - πληροφορικής είναι ο Ταξίαρχος ΠΑ. Όσοι έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) και κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον Σμήναρχο, ενώ όσοι έχουν αποφοιτήσει από τη ΣΜΥΑ αλλά δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον Αντισμήναρχο. Οι αξιωματικοί οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, μπορούν να ανελιχθούν στην ιεραρχία μέχρι τον βαθμό του Επισμηναγού[4]. Οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Υποσμηναγού[5]. Οι μονιμοποιημένοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) μπορούν να προαχθούν μέχρι τον βαθμό του Αρχισμηνία ή του Ανθυπασπιστή ΠΑ σε περίπτωση ανδραγαθίας[6].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Άρθρο 36: Ιεραρχία και Αρχαιότητα». www.nomoskopio.gr. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2023. 
  2. «Διακριτικά | Army gr». army.gr. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2023. 
  3. «STANAG 2116». militaria.lv. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2023. 
  4. 4,0 4,1 4,2 «Νόμος 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α, 167/24-09-2010)». 
  5. 5,0 5,1 5,2 «Νόμος 5018/2023» (PDF). 
  6. 6,0 6,1 6,2 «Νόμος 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»». 
  7. «Διακριτικά Βαθμών Προσωπικού ΠΝ». web.archive.org. 14 Μαΐου 2012. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 14 Μαΐου 2012. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2023. 
  8. «Διακριτικά». Πολεμική Αεροπορία. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2023.