Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις

Η Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (ΑΔΣΠΥ) είναι ο τρίτος από τους Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει στη συνεργασία της εφαρμογής του νόμου και στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Βασίζεται περισσότερο στη διακυβερνητική συνεργασία παρά στους άλλους πυλώνες που σημαίνει ότι τα ιδρύματα της Ένωσης μπορούν να επέμβουν ελάχιστα.[1] Είναι υπεύθυνο για την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

ΥπευθυνότητεςΕπεξεργασία

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωσε ότι, ενώ πλησιάζονται οι στόχοι της Ένωσης και συγκεκριμένα η ελευθερία μετακίνησης, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους, τους παρακάτω τομείς κοινού ενδιαφέροντος:

 1. Άσυλο
 2. Κανόνες που σχετίζονται με την είσοδο των εξωτερικών συνόρων
 3. Πολιτικές μετανάστευσης και πολιτικές που σχετίζονται με υπηκόους τρίτων χωρών
  • Συνθήκες εισόδου και μετακίνησης των ξένων υπηκόων στο έδαφος της Ένωσης
  • Συνθήκες μόνιμης κατοικίας ξένων υπηκόων σε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών και δικαιωμάτων εργασίας
  • Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, κατοικίας και εργασίας ξένων υπηκόων σε κράτος μέλος της Ένωσης
 4. Καταπολέμηση εμπορίου ναρκωτικών όταν αυτό δεν καλύπτεται από τα μέρη 7, 8 και 9
 5. Καταπολέμηση της διεθνούς απάτης όταν αυτό δεν καλύπτεται από τα μέρη 7, 8 και 9
 6. Δικαστική συνεργασία σε πολιτικά θέματα
 7. Δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα
 8. Τελωνειακή συνεργασία
 9. Αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, τρομοκρατίας και άλλων μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων τομών τελωνειακής συνεργασίας.

Υπάρχουν τρία ιδρύματα που δημιουργήθηκαν από τον πυλώνα ΑΔΣΠΥ, Eurojust, Ευρωπόλ, και Cepol

ΙστορίαΕπεξεργασία

Δημιουργήθηκε ως πυλώνας Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, μετέπειτα η Συνθήκη του Άμστερνταμ μετέφερε τους τομείς παράνομης μετανάστευσης, ασύλου, και δικαστικής συνεργασίας στον ενιαίο πρώτο πυλώνα (Ευρωπαϊκές Κοινότητες). Ο όρος "Δικαιοσύνη και Εσωτερικά Δικαιώματα" τώρα καλύπτει αυτούς τους ενιαίους τομείς καθώς και τον διακυβερνητικό τρίτο πυλώνα.

ΜέλλονΕπεξεργασία

Αν επικυρωθεί, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα αντικαταστήσει το σύστημα των πυλώνων. Οι αρμοδιότητες θα συγχωνευθούν και θα αποκτήσουν περισσότερη δύναμη.[2]

ΣυνθήκεςΕπεξεργασία

Υπογραφή
Ισχύς
Τίτλος
1948
1948
Συνθήκη των Βρυξελλών
1951
1952
Συνθήκη των Παρισίων
1954
1955
Τροποποιημένη Συνθήκη των Βρυξελλών
1957
1958
Συνθήκες της Ρώμης
1965
1967
Συνθήκη Συγχώνευσης
1975
-
Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
1985
1995
Συνθήκη Σένγκεν
1986
1987
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
1992
1993
Συνθήκη του Μάαστριχτ
1997
1999
Συνθήκη του Άμστερνταμ
2001
2003
Συνθήκη της Νίκαιας
2007
2009
Συνθήκη της Λισσαβώνας
               
                         
Τρεις πυλώνες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
Ευρωπαϊκές Κοινότητες:  
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EΥΡATOM)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) Η Συνθήκη έληξε το 2002 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
    Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
        Συνθήκη Σένγκεν   Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ)
    TREVI Συνεργασία σε Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (ΔΕΥ)  
  Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (ΑΔΣΠ)
          Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
Άλλοι οργανισμοί Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ)    
Η Συνθήκη έληξε το 2011  
                        π  σ  ε


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία