Καρβοξυλικά οξέαΕπεξεργασία

Καρβοξυλικά οξέα
Αλκανικά οξέα
Μυρμηκικό οξύ
Οξικό οξύ
Προπιονικό οξύ
Βουτυρικό οξύ
Ισοβουτυρικό οξύ
Βαλερικό οξύ
Στεατικό οξύ
Αλκενικά οξέα
Ακρυλικό οξύ
Αλκινικά οξέα
προπιολικό οξύ
Αλκαδιενικά οξέα
Σορβικό οξύ
Αλκανοδιικά οξέα
Οξαλικό οξύ
Ηλεκτρικό οξύ
Ισοκυκλικά καρβοξυλικά οξέα
Αβιετικό οξύ
Αρωματικά καρβοξυλικά οξέα
Βενζοϊκό οξύ
Φαινυλαιθανικό οξύ
Φθαλικό οξύ
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
Ιβουπροφαίνη
Ισοφθαλικό οξύ
Κιναμωμικό οξύ
Ετετροκυκλικά καρβοξυλικά οξέα
Φυλλικό οξύ
Αλαλκανικά καρβοξυλικά οξέα
Φθοροξικό οξύ
Χλωροξικό οξύ
2-φθοροπροπανικό οξύ
Διφθοραιθανικό οξύ
Υδροξυοξέα
Γλυκολικό οξύ
Γαλακτικό οξύ
Υδρακρυλικό οξύ
Μηλικό οξύ
Τρυγικό οξύ
Κιτρικό οξύ
Γαλακτονικό οξύ
Κετοξέα
Οξοξικό οξύ
Πυροσταφυλικό οξύ
Υδροθειοξέα
Θειογλυκολικό οξύ
Νιτροαλκανικά οξέα
Νιτρομεθανικό οξύ
Νιτροαιθανικό οξύ
Αμινοξέα
Αλυσίδα πολυπεπτιδίων
Απαμίνωση
Βασικό αμινοξύ
Γλυκογονικά αμινοξέα
Πεπτίδιο
Τρανσαμίνωση
Πρωτεϊνογενετικά αμινοξέα
Αλανίνη
Αλλυσίνη
Αργινίνη
Ασπαραγίνη
Ασπαραγινικό οξύ
Βαλίνη
Γλουταμίνη
Γλουταμινικό οξύ
Γλυκίνη
Θρεονίνη
Ισολευκίνη
Ιστιδίνη
Κυστεΐνη
Κυστίνη
Λευκίνη
Λυσίνη
Μεθειονίνη
Προλίνη
Σερίνη
Τρυπτοφάνη
Τυροσίνη
Φαινυλαλανίνη
Μη πρωτεϊνικά αμινοξέα
Αλλιίνη
Αμινομεθυλαμινομεθανικό οξύ
Β-αλανίνη
Καρβοξυαμινομεθανικό οξύ
Λεβοντόπα
Ομοκυστεΐνη
Σαρκοζίνη