Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (βασιλικά πρόσωπα)

Στην παρούσα οδηγία περιγράφεται ο τρόπος συμπερίληψης βασιλικών προσώπων και κατόχων τίτλων ευγενείας στην ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια. Ως βασιλικά πρόσωπα νοούνται τα μέλη των βασιλικών οικογενειών ή δυναστειών ή αυτά που έχουν λάβει κάποιους επίσημους βασιλικούς τίτλους, χωρίς να τους κληρονομήσουν γενεαλογικά (για παράδειγμα ο βασιλέας της Αλβανίας Ζώγου).

Κριτήρια Επεξεργασία

Δικαιολογείται η συμπερίληψη στην εγκυκλοπαίδεια λημμάτων για πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Τα άτομα που κατέχουν κάποιον επίσημο τίτλο (βασιλέα ή πρίγκιπα), που εκφράζει επίσημη θεσμοθετημένη εξουσία σε κάποιο κράτος πληρούν τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Προσοχή: η αναγνώριση του τίτλου από το κράτος δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση από μόνο του κριτήριο.
  2. Τα βασιλικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί έκπτωτα δεν δικαιούνται λήμματος, πλην των έκπτωτων βασιλέων και των συζύγων αυτών, καθώς και του διαδόχου του θρόνου.
  3. Τα βασιλικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί έκπτωτα από τη χώρα τους, αλλά κατά τη διάρκεια της βασιλείας κατείχαν κάποιον βασιλικό τίτλο για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, μπορούν να συμπεριληφθούν στην Βικιπαίδεια.
  4. Τα βασιλικά πρόσωπα, που έχουν μεν κηρυχθεί έκπτωτα από τη χώρα τους, αλλά διατηρούν κάποιον επίσημο βασιλικό τίτλο άλλης χώρας, απολαμβάνοντας παράλληλα όλα τα προνόμια αυτού, δικαιούνται λήμματος.
  5. Πρόσωπα που κατέχουν κάποιους τίτλους ευγενείας (Κόμης, Λόρδος, Βαρώνος), με αντιστοιχία εδαφική, μπορούν να έχουν λήμμα, εφόσον ο τίτλος ευγενείας που κατέχουν τους συνδέει de facto με τα τοπικά ή εθνικά ιστορικά αρχεία. Άλλο κριτήριο παραμονής τους είναι οι πράξεις τους.
  6. Πρόσωπα που κατέχουν κάποιους τίτλους ευγενείας (Κόμης, Λόρδος, Βαρώνος), χωρίς όμως αντιστοιχία εδαφική, δεν μπορούν να έχουν λήμμα. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ο τίτλος έχει δοθεί τιμητικά, το κριτήριο παραμονής θα πρέπει να είναι αποκλειστικά οι πράξεις τους.