Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες)


Ένας οργανισμός ή μία εταιρεία θεωρούνται εγκυκλοπαιδικοί εάν υπάρχουν αναφορές σε αυτούς από αξιόπιστες, ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές. Περιστασιακή αναφορά ενός μόνο θέματος που αφορά κάποια οργάνωση ή εταιρεία δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψουν τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Όλο το περιεχόμενο των εν λόγω λημμάτων θα πρέπει να επαληθεύεται από πηγές.

Σκοπός αυτής της σελίδας είναι να βοηθήσει ώστε να καθοριστεί πότε ένας οργανισμός (εμπορικός ή μη) ή κάποιο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του μπορούν να θεωρηθούν εγκυκλοπαιδικά στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Η οδηγία αυτή καλύπτει όλες τις ομάδες ανθρώπων που οργανώνονται για κάποιο σκοπό, αν και κάποιες οργανώσεις, με ειδικότερο σκοπό, μπορεί να καλύπτονται από περισσότερο συγκεκριμένες οδηγίες.

Ως οργανισμός νοείται η ομάδα περισσοτέρων του ενός ατόμων του ενώνονται για κοινό σκοπό για την τέλεση εμπορικών ή μη δραστηριοτήτων.

Η οδηγία αυτή δεν καλύπτει μικρές ομάδες ανθρώπων που σχετίζονται στενά μεταξύ τους, όπως οικογένειες, κοινούς συγγραφείς ενός έργου κλπ, καθώς αυτοί καλύπτονται από το Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (άνθρωποι).

Εγκυκλοπαιδικός σημαίνει ο «ικανός να αναφέρεται» ή «αυτός που προσελκύει αναφορά», χωρίς όμως να είναι η έννοια αυτή συνώνυμη της «δόξας» ή της «σημαντικότητας». Οι μεγάλοι οργανισμοί είναι πιθανόν να έχουν περισσότερες επαληθεύσιμες πληροφορίες διαθέσιμες οι οποίες να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και να καλύπτουν τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Όμως, και μικρότεροι οργανισμοί μπορεί να είναι εγκυκλοπαιδικοί, όπως ακριβώς μπορεί να είναι και μεμονωμένα άτομα, και συνεπώς δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση κάποιας προκατάληψης υπέρ των μεγαλύτερων οργανισμών.

Κύριο κριτήριο

Επεξεργασία

Μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση, ομάδα, θρησκευτική οργάνωση, προϊόν ή υπηρεσία είναι εγκυκλοπαιδική μόνο αν υπήρξε θέμα αναφοράς ή κάλυψης από δευτερεύουσες πηγές. Οι πηγές αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από το θέμα. Εάν η κάλυψη που παρέχεται από μία πηγή δεν είναι αρκετά εκτενής, τότε θα πρέπει να πρέπει να αναφέρονται περισσότερες της μίας πηγές για να αποδειχθεί η εγκυκλοπαιδικότητα. Περιστασιακή αναφορά ενός μόνο θέματος από δευτερεύουσες πηγές δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψουν τα κριτήρια. Μόλις η εγκυκλοπαιδικότητα του θέματος αποδειχθεί μπορεί να προστεθεί υλικό από κύριες πηγές. Τέλος, το περιεχόμενο στο σύνολό του πρέπει να αναφέρει τις πηγές που το επαληθεύουν.

Οι δευτερεύουσες πηγές ως κριτήριο περιλαμβάνουν αξιόπιστα δημοσιευμένα έργα κάθε μορφής, όπως άρθρα εφημερίδων, βιβλία, τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ καθώς και δημοσιευμένες αναφορές από οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών, όχι όμως και τα ακόλουθα:

 • Δελτία τύπου, αυτοβιογραφίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις για μία εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο η εταιρεία, η επιχείρηση, η οργάνωση ή η ομάδα αναφέρεται στον εαυτό της, είτε αυτό έχει δημοσιευτεί από την ίδια την εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση ή ομάδα είτε από τρίτους. Το υλικό αυτό θεωρείται κύρια πηγή και καλύπτεται από διαφορετική πολιτική.
 • Υλικό το οποίο περιέχει απλή περιστασιακή αναφορά, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα που απλά αναφέρουν πληροφορίες ωραρίου ή συναντήσεων ή τηλεφώνων και οδηγιών σε επαγγελματικούς καταλόγους.

Διαφήμιση και προβολή

Επεξεργασία

Η διαφήμιση και η αυτοπροβολή απαγορεύονται από την επίσημη πολιτική της Βικιπαίδειας. Διαφημιστικές καταχωρήσεις ή περιεχόμενο με έντονα στοιχεία αυτοπροβολής θα αφαιρείται ακολουθώντας τα παρακάτω, με τη σειρά.

 1. Αφαίρεση και επεξεργασία του περιεχομένου βάσει της Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα
 2. Διαγραφή του εναπομείναντος διαφημιστικού περιεχομένου από το λήμμα.
 3. Διαγραφή του λήμματος, με τη διαδικασία διαγραφής εάν το περιεχόμενο που θα απομείνει δεν καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας. Εάν όμως το περιεχόμενο είναι καταφανώς διαφημιστικό και το λήμμα δεν περιέχει καμία άλλη χρήσιμη πληροφορία, δύναται να διαγραφεί ακολουθώντας τη διαδικασία γρήγορης διαγραφής λημμάτων.

Εναλλακτικά κριτήρια για συγκεκριμένους τύπους οργανισμών

Επεξεργασία

Οι ακόλουθες ενότητες προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους για την κάλυψη του κριτηρίου εγκυκλοπαιδικότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, το κείμενο του λήμματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητες πηγές και να αποφεύγει την πρωτότυπη έρευνα. Αδυναμία να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις δεν αναιρεί την εγκυκλοπαιδικότητα του εάν αυτή μπορεί να αποδειχθεί διαφορετικά εκ των υστέρων.

Μη εμπορικοί – μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Επεξεργασία

Οι οργανισμοί είναι συνήθως εγκυκλοπαιδικοί εάν οι δραστηριότητές εκτείνονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και οι πληροφορίες μπορούν να επαληθευτούν από πηγές που είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από αυτούς. Με άλλα λόγια, εάν ικανοποιούν το κύριο κριτήριο όπως αναπτύχθηκε παραπάνω. Άλλα κριτήρια είναι:

 • Ξεχωριστά παραρτήματα εθνικών ή διεθνών οργανισμών δεν θεωρούνται συνήθως αρκετά εγκυκλοπαιδικά ώστε να δικαιολογούν ξεχωριστό λήμμα εκτός και αν η εγκυκλοπαιδικότητα τους υποστηρίζεται επαρκώς από αξιόπιστες πηγές. Πληροφορίες για παραρτήματα μπορούν όμως να περιλαμβάνονται σε λήμματα καταλόγους, εφόσον όμως περιέχουν επαληθεύσιμες πληροφορίες.
 • Οργανώσεις με δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα δεν θεωρούνται συνήθως εγκυκλοπαιδικές, εκτός αν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμες πληροφορίες προερχόμενες από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές.
 • Η διάρκεια της ύπαρξης ενός οργανισμού, ο αριθμό των μελών του, σημαντικά επιτεύγματα ή άλλοι παράγοντες σχετική με την οργάνωση μπορεί να ληφθούν υπόψη.
  • Παρόλο που ο μητρικός οργανισμός μπορεί να θεωρείται εγκυκλοπαιδικός, τα παραρτήματά του ίσως να μην μπορούν να δικαιολογήσουν ξεχωριστό λήμμα.
  • Άρθρα για τοπικά παραρτήματα μπορούν να ξεκινήσουν ως τμήμα του λήμματος του μητρικού οργανισμού. Εάν το μητρικό λήμμα αναπτυχθεί σε σημείο που να μπορεί να χωριστεί και η εγκυκλοπαιδικότητα του υπό δημιουργία λήμματος αποδεικνύεται βάσει των γενικών οδηγιών εγκυκλοπαιδικότητας, τότε μπορεί να χωριστεί.

Εμπορικά ζητήματα

Επεξεργασία

Αλυσίδες

Επεξεργασία

Πολλές εταιρείες έχουν αλυσίδες τοπικών καταστημάτων τα οποία από μόνα τους δεν καλύπτουν κανένα κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όμως, κάποιο υποκατάστημα πιθανόν να έχει κάποιο στοιχείο, πχ. μία αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, ή να συνέβη κάποιο περιστατικό που να το καθιστούν μοναδικό και να δικαιολογούσε την καταχώρηση. Στην περίπτωση του περιστατικού όμως το λήμμα θα πρέπει να εστιάζει σε αυτό περισσότερο και όχι στο χώρο. Επίσης κατάλογοι με όλα τα υποκαταστήματα μίας επιχείρησης ή εταιρείας δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική πληροφόρηση και δεν καλύπτουν κανένα κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Επεξεργασία

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει, ως γενικός κανόνας, να περιέχονται στο λήμμα για την εταιρεία που τα παρέχει, εκτός εάν το λήμμα για την εταιρεία είναι τόσο μεγάλο που η επιπλέον προσθήκη θα το επιβάρυνε περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, το τμήμα που αναφέρεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μπορεί να αποσπαστεί από το κύριο λήμμα και να σταθεί ως αυτόνομο, περιέχοντας όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συγκεντρωμένες.

Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία είναι εγκυκλοπαιδικό, βάσει των γενικών κριτηρίων, μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο λήμμα. Εάν δεν είναι εγκυκλοπαιδικό δεν θα πρέπει να αποχωρίζεται από το μητρικό λήμμα, αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι επαληθεύσιμες πληροφορίες που να δικαιολογούν την παρουσία του.

Εάν έχει ήδη γραφτεί ένα λήμμα για μη εγκυκλοπαιδικό προϊόν ή υπηρεσία, μη διστάσετε να το μετονομάσετε, να το παραφράσετε ή να το συγχωνεύσετε μέσα σε ένα γενικότερο λήμμα που να αφορά, για παράδειγμα την εταιρεία που το προσφέρει, δημιουργώντας το αν χρειαστεί.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία