Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (πολιτικοί)/Προσωρινό

Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.


Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να βοηθήσει ώστε να καθοριστεί πότε ένας πολιτικός ή διπλωμάτης μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Η οδηγία αυτή λειτουργεί επικουρικά της γενικότερης οδηγίας Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (άνθρωποι), θέτοντας επιπλέον και περισσότερο εξειδικευμένα κριτήρια.

Κριτήρια (πολιτικοί) Επεξεργασία

Γενικά, ένας πολιτικός καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας εάν υπάρχουν αναφορές σε αυτον από αξιόπιστες, ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές. Στα ειδικότερα κριτήρια όμως που πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη περιλαμβάνονται:

  • Να έχουν εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, ή να υπήρξαν μέλη ή πρώην μέλη ενός διεθνούς, εθνικού ή τοπικού νομοθετικού σώματος.
  • Σημαντικές τοπικές πολιτικές προσωπικότητες που έτυχαν σημαντικής κάλυψης από τον τύπο. Οι Δήμαρχοι είναι πιθανόν να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, καθώς είναι μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και σημαντικοί παράγοντες της διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, εφόσον όμως υπάρχουν καλύπτουν τις απαιτήσεις σπουδαιότητας και επαληθευσιμότητας από αξιόπιστες, ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές, αλλά και σε συνάρτηση με το έργο που έχουν επιδείξει.
  • Το γεγονός ότι κάποιος είναι ή υπήρξε ένας εκλεγμένος τοπικός αξιωματούχος, ή μη εκλεγμένος υποψήφιος για κάποιο αξίωμα, δεν αποτελεί εγγύηση εγκυκλοπαιδικότητας, αν και κάποιοι από αυτούς μπορεί να θεωρηθούν ότι καλύπτουν τα απαιτούμενα κριτήρια, εάν υπάρχει επαρκής κάλυψη από αξιόπιστες πηγές, ανεξάρτητες με το θέμα ή το πρόσωπο.

Κριτήρια (διπλωμάτες) Επεξεργασία

Στα ειδικότερα κριτήρια όμως που πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη αναφορικά με τους διπλωμάτες περιλαμβάνονται:

  • Να είχαν σημαντική εμπλοκή σε γεγονότα μεγάλης διπλωματικής σημασίας, τα οποία έχουν καταγραφεί από αξιόπιστες δευτερεύουσες πηγές.
  • Συχνά οι διπλωμάτες μετέχουν σε ζητήματα μεγάλης διπλωματικής σημασίας χωρίς όμως να λαμβάνουν συγκεκριμένη προσωπική προβολή. Η έλλειψη της προβολής αυτής δεν σημαίνει ότι από μόνη της η συμμετοχή δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγκυκλοπαιδικότητας.

Έλλειψη εγκυκλοπαιδικότητας Επεξεργασία

Άρθρα που δεν καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να προταθούν για διαγραφή, είναι δυνατόν όμως να διαγραφούν με τη διαδικασία γρήγορης διαγραφής, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που τίθενται εκεί.

Δείτε επίσης Επεξεργασία