Φερδινάνδος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες