Ἀληθοῦς ἐλευθερίας ἀρχικώτατ' ἀρχιγέτα,
Ἰησοῦ, τυραννοπλῆκτα, καὶ τυραννοκαθαιρέτα,
Βασιλεῦ δικαιοσύνης, ἀδιάδοχε ὁ μέλλων,
Ἥλιος εἰς κοινωνίας νυκτοβίους ἀνατέλλων,
Νὰ ἀνυψωθῇς ἀστράπτων ὑπεράνω τῶν ὀρέων,
Φῶς ἀπ' ἄκρων ἕως ἄκρων γῆς περάτων διαχέων,
Παρών ἤδη ἐν τῷ κόσμῳ, τὴν μεγάλην Σου ρομφαίαν,
Δὸς εἰς στρατιώτας ὅσοι τὴν ἁγίαν Σου σημαίαν
Φέροντες νῦν ἀνὰ χεῖρας θέλουσι τῇ Σῇ δυνάμει
Τοῦ ἐχθροῦ τὸ κράτος ὅπως ὅσον τάχιον συντάμει·
Ἵνα ἔλθη ἐν ἀνθρώποις ὁ αἰών Σου ὁ χρυσοῦς,
Καὶ ἀναδειχθῇ ἐν πᾶσι Βασιλεύς, ὁ Ἰησοῦς.

Εἰς ὑπερκοσμίους σφαίρας, οὐρανούς πνευμάτων θείων,
Ἐπ' ἐκλάμπρων θρόνων ἔχων ὑπερβάλλον μεγαλεῖον,
Ἦν καθήμενος ὁ Ἄρχων τῶν ἁπάντων, ὁ Νικήσας
Κόσμον τε καὶ κοσμοκράτην, καὶ θανὼν καὶ ἀναζήσας.
Φωταυγῆ λευκὴν νεφέλην ἦτο περιβεβλημένος,
Καὶ δι’ ἴριδος,—συμβόλου τῆς εἰρήνης,—ἐστεμμένος.
Ἄγγελον βουλῆς μεγάλης, μυριάδες μυριάδων
Ἄγγελοι περιεκύκλουν χιλιάδες χιλιάδων
Καὶ Αὐτὸν ἐξυπηρέτουν τὸν εἰς δοῦλον καταστάντα
Καὶ εἰς πρῶτον ἐξ ἐσχάτων ἄνω πάντων ἀναβάντα.
Πρὸ Αὐτοῦ ἐλθόντες τότε τρεῖς ἐκ τούτων λειτουργοί
Ἀστραπόμορφοι, ἐλάλουν, ἱστοροῦντες τὰ ἐν γῇ.

Τὴν κατάστασιν ὁ πρῶτος ἐξιστόρει τῆς θρησκείας
Καὶ τὰς τῶν ψευδῶν ποιμένων πονηρίας καὶ κακίας·
Τὴν κατάστασιν ὁ ἄλλος τῆς παιδείας διηγήθη·
Καὶ τὰ τῶν διδασκομένων καὶ τῶν διδασκόντων ἤθη.
Τὴν κατάστασιν ὁ τρίτος ἔδειξε τῆς πολιτείας
Καὶ τὰς ἐν αυτῇ κακίας, ἀδικίας, δυναστείας.
Ὄτε δ’ ἔπαυσαν λαλοῦντες, τότ’ αἱ τάξεις τῶν ἁγίων
Τῶν νῦν μετ’ Αὐτοῦ παρόντων Ἀποστόλων καὶ ὁσίων
Καὶ λοιπῶν λελυτρωμένων, ἔκραξαν μεγαλοφώνως
Πρὸς τὸν Κύριον τῆς δόξης, τὸν θεὸν τὸν ἀπ’ αἰῶνος,
Ὅστις ἔτεινε τὰ ὦτα πρὸς τὸν λόγον εὐμενῆ,
Παρομοίως δ’ ἠκροῶντο σὺν Αὐτῷ οἱ οὐρανοί.

«Ὕπατε ἀρχιερέων, διδασκάλων Βασιλέων,
«Ὁ Ἀμνὸς ὁ ἐσφαγμένος καὶ ὁ ἐξ Ἰούδα Λέων,
«Καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, ἕως πότε ἐπηρμένος
«Θὰ ἀνάσσῃ ἐν ἀνθρώποις δράκων ὁ κατηραμένος,
«Διαστρέφων τὰς καρδίας ἐκτυφλῶν τὰς διανοίας
«Καὶ εἰς ὄλεθρον κρημνίζων ὅσας σύρει κοινωνίας;
«Ἕως πότε πλάναι, φθόνοι, δόλοι, φόνοι, φαῦλα πάθη,
«Τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὀδύνης θὰ βυθίζωσι τὰ βάθη;
«Ἤδη ὁ καιρὸς ἐπέστη ἵνα παταχθῇ ὁ δράκων
«Καὶ τὰ ὑπ’ αὐτὸν θηρία γένωνται βορὰ κοράκων·
«Ἵνα Σὺ εἰς χεῖρας λάβῃς τὰς ἡνίας τῶν λαῶν,
«Καὶ καθοδηγήσῃς πάντας εὐπραγοῦντας εἰς Θεόν.

«Σὺ ἐν ταῖς Σχολαῖς ἁρμόζει νὰ παιδεύῃς τὰ παιδία,
«Ἐγκολπούμενος καὶ θάλπων ὡς ἡ ὄρνις τὰ στρουθία
«Σύ ἐν τοῖς ναοῖς ἁρμόζει τὰς ψυχάς νὰ καθαρίζῃς,
«Καὶ πνευματικὴν ὑγείαν τοῖς νοσοῦσι νὰ χαρίζῃς·
«Σὺ νὰ θεωρῆσαι πρέπει καὶ ἐντὸς τῶν βασιλείων
«Ὁ Κανὼν τῆς ἐνεργείας καὶ ὁ Νόμος ὁ ἰσχύων·
«Βασιλεῖς, Ἀρχιερεῖς τε, καὶ διδάσκαλοι καὶ ὅσοι
«Διοικοῦσι κοινωνίας, εἰς Σὲ πρέπει νὰ ὁρῶσι·
«Καὶ ἡ τροχιὰ ἑκάστου κέντρον πρέπει Σὲ νὰ ἔχῃ,
«Ὅπως πέριξ τοῦ ἡλίου κέντρου πᾶς πλανήτης τρέχει.
«Βασιλεὺς, Ἀρχιερεύς τε Ὕπατος Καθηγητής,
«Σὺ λαούς καὶ ἔθνη πρέπει, Λόγε, νὰ ποδηγετῇς».

Τότ’ ἀγάπη, ἀδελφότης, εὐπραγία, κακῶν παῦλα·
Τότε πίπτει ἡ κακία, καὶ οἱ φαῦλοι καὶ τὰ φαῦλα·
Τότε πόλεμοι καὶ μάχαι βροτοκτόνοι καταργοῦνται,
Τότε ξίφη εἰς δικέλλας γεωργῶν μεταποιοῦνται·
Τότ’ ἑνότης, αἰσθημάτων, νοημάτων βουλημάτων,
Τότε σύμπνοια ἀπ’ ἄκρων ἕως ἄκρων γῆς περάτων.
Τότε φεύγει ἡ πτωχεία, ἡ ἀρά, ἡ ἀθλιότης,
Τότ’ εὐδαιμονεῖ καὶ χαίρει ἀληθῶς ἡ ἀνθρωπότης·
Τότ’ ὁ οὐρανὸς ἐπάνω, ἡ γῆ κάτω μειδιῶση·
Τότε ψάλλουσιν αἱ αὖραι, ὄρη καὶ βουνοὶ σκιρτῶσι·
Τότ’ εἰς ἄβυσσον ὁ δράκων δεδεμένος θὰ ριφθῇ·
Κι’ ὁ Χριστὸς Κύριος πάντων καὶ Θεὸς θὰ λατρευθῇ.

-Ἡ Κιθάρα τοῦ Θεοῦ, ἔκδοσις 1924 σελ. 423-424.

Καλωσήλθατε στην σελίδα των συζητήσεών μου!

Παρακαλώ για οτιδήποτε θέλετε, δημιουργήστε νέα ενότητα στο τέλος της σελίδας. Ευχαριστώ.Corleone μη τα μασάς!@

«Ecce Homo!» — «Ίδε ο Άνθρωπος!» — «Behold the Man!» Έργο του Αντόνιο Τσίζερι (1821-91).Ε-mailΕπεξεργασία

Για μουχαμπέτι επικοινώνησε[1] μαζί μου με e-mail[2] και μη τα μασάς!

Διαφορετικά πες μου ότι έχεις να πεις εδώ. —Corleone μη τα μασάς!@

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία
 1. Για το "πώς" μπορείτε να επικοινωνήσετε δείτε το Βικιπαίδεια:Ευγένεια και με "ποιόν" το Βικιπαίδεια:Επικοινωνία.
 2. Διατηρώ δε, κάθε δικαίωμα δημοσίευσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μου αποστέλλονται, εδώ, στην σελίδα συζήτησής μου.

ΣκάκιΕπεξεργασία

Εάν τα μπουχτίσατε όλα ή βαριέστε αφάνταστα, μάλλον είναι η ώρα για μια παρτίδα σκάκι.

Άντε, περιμένω... —Corleone μη τα μασάς!@

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
  ε4
  ε5
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
 
 
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
 
 
0
0
[παίξτε]
αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Παίζουν τα ΜαύραΜουχαμπέτιαΕπεξεργασία

Η ΒΠ δεν είναι foroumΕπεξεργασία

Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω βανδαλισμό στη σελίδα απλά να σατυρίσω ένα συγκεκριμένο γεγονός και θα ήθελα να μην σβηστεί ότι πρόσθεσα για 3-4 ώρες. Μετά εγώ ο ίδιος θα αναιρέσω τις αλλαγές που έκανα. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Ν^2 (συζήτησησυνεισφορά) .

Σωστά απλά είχε άλλη βαρύτητα ακριβώς λόγω του κύρους της βικιπαίδειας. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση πάντως. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Ν^2 (συζήτησησυνεισφορά) .

ΕικονίδιοΕπεξεργασία

Καλημέρα, το έμβλημα που έχεις προσθέσει στην υπογραφή σου παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα όπως καταδεικνύει και η ταμπέλα στη σελίδα του αρχείου... Οπότε καλό θα ήταν να το αφαιρέσεις... Εναλλακτικά άμα θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο από τα ελεύθερα σχέδια εμβλημάτων που βρίσκονται εδώ...

ΥΓ. Από εκεί προέρχεται και το fleur de lys που συνοδεύει την υπογραφή μου ως χρήστη...

Φιλικά, --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 20:38, 6 Μαΐου 2014 (UTC)

Πρόταση διαγραφήςΕπεξεργασία

Έλειπε αυτό, το ξέχασα. --Focal Point 06:44, 11 Μαΐου 2014 (UTC)

ΒιογραφικάΕπεξεργασία

Καλησπέρα αγαπητέ συμβικιπαιδιστή. Όντως η ΒΠ δεν είναι χώρος ανάρτησης διαφημίσεων χρηστών ή βάθρο, ωστόσο στη σελίδα χρήστη του ο καθένας μπορεί να γράψει όσα ουδέτερα (όχι για προβολή ή διαφήμιση) βιογραφικά στοιχεία του επιθυμεί. "Ουδετεροποίησα" δύο τέτοιες σελίδες που είχες επισημάνει για ταχεία διαγραφή, πιστεύω ότι ως εκεί μπορεί να φτάσει ένας χρήστης μιλώντας για τον εαυτό του (ειδικά στον ένα διέγραψα τα 9/10 του περιεχομένου, γιατί ήταν διαφήμιση/αυτοπροβολή). Θα ήθελα να δεις τις σελίδες αυτές και να πεις τη γνώμη σου. Ευχαριστώ. --Ttzavarasσυζήτηση 18:27, 7 Ιουνίου 2014 (UTC)

Ευχαριστώ θερμά για την απάντησή σου. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι κάνεις κάτι που υπερβαίνει τους κανόνες της ΒΠ και θα ήθελα να επισημάνω ότι όλοι οι χρήστες είμαστε ίσοι, ακόμη και οι διαχειριστές, που δεν είναι τίποτε άλλο από... Βικισκούπες ("σκουπίζουν" βανδαλισμούς, άχρηστα λήμματα κτλ και ενίοτε και σάκοι του μποξ!) και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεράνω κανενός απολύτως χρήστη ούτε, βεβαίως, είμαστε αλάνθαστοι. Συνέχισε λοιπόν τις συνεισφορές στο κοινό μας εγχείρημα, είναι πολύτιμες! --Ttzavarasσυζήτηση 19:22, 7 Ιουνίου 2014 (UTC)

Κυπριακό ζήτημαΕπεξεργασία

Αλλό. Απλώς για να μην υπάρχει παρεξήγηση σχετικά με την άποψη στο Συζήτηση:Κυπριακό ζήτημα/Υποψήφιο Αξιόλογο δεν είναι δική μου, είναι του Stamsarg και τη μετέφερα επειδή ο χρήστης μάλλον μπερδεύτηκε και την έγραψε σε άλλη σελίδα, που διαγράφηκε ως διπλότυπη της κανονικής συζήτησης. Φιλικά Badseed απάντηση 20:13, 10 Ιουνίου 2014 (UTC)

Δεν πειράζει, πιθανώς βιάστηκα και εγώ και η εξήγηση που άφησα στη σύνοψη ήταν μάλλον δυσνόητη. Καλή συνέχεια! - Badseed απάντηση 20:43, 10 Ιουνίου 2014 (UTC)

Αγαμέμνων ΜουρτζόπουλοςΕπεξεργασία

Καλησπέρα!

Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις.

Πήγα και εδώ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%93%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD


Ωστόσο, δεν κατάφερα να βάλω τη σελίδα στις προτεινόμενες για διαγραφή. Συγνώμη που σας κουράζω,μα, έχετε μήπως την καλοσύνη να το αναλάβετε εσείς το θέμα της διαγραφής; Όπως είπα, δεν ξέρω αν οι συγγενείς του ποιητή-συνθέτη επιθυμούν την ύπαρξη αυτών των βιογραφικών στοιχείων και του υλικού στο διαδίκτυο. Ζητώ συγνώμη που προχώρησα -απερίσκεπτα μάλλον- στη δημιουργία του άρθρου αυτού.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και... ξανά συγνώμη.

Ερώτηση στην ΑγοράΕπεξεργασία

Βοήθεια:Μετακίνηση σελίδας. --C Messier 16:39, 15 Ιουνίου 2014 (UTC)

ΣυγχώνευσηΕπεξεργασία

Καλησπέρα αγαπητέ. Είδα ότι πρότεινες το λήμμα για τα μακροφύκη ως αντιηλιακό παράγοντα για συγχώνευση. Δεν θα είχες κανένα άδικο, ίσα ίσα θα το υποστήριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά το κακό είναι ότι λήμμα για τα μακροφύκη δεν έχουμε ακόμη! --Ttzavarasσυζήτηση 15:12, 16 Ιουνίου 2014 (UTC)

Ναι, αλλά η σήμανση ως έχει είναι άνευ ουσίας, μια και το λήμμα προς το οποίο προτείνεται συγχώνευση δεν υφίσταται! --Ttzavarasσυζήτηση 15:26, 16 Ιουνίου 2014 (UTC)

Μάλλον ναι, είναι άνευ ουσίας, προς το παρόν, θα αφήσω σχετικό μήνυμα στη σελίδα συζήτησης. --Ttzavarasσυζήτηση 15:29, 16 Ιουνίου 2014 (UTC)

ΒανδαλισμόςΕπεξεργασία

Ευχαριστώ πολύ για την ειδοποίηση... όσο για τη φραγή, την πήρε από άλλο διαχειριστή, δεν χρειάστηκε η δική μου παρέμβαση. --Ttzavarasσυζήτηση 15:43, 16 Ιουνίου 2014 (UTC)

Αγαπητέ, η ΒΠ είναι καθρέφτης/μικρογραφία της κοινωνίας! Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και αυτοί...   --Ttzavarasσυζήτηση 15:48, 16 Ιουνίου 2014 (UTC)

Λάθος το μετακίνησες το λήμμα του Ταβερναράκη... Παραβιάζει πνευματικά από το http://www.med.uoc.gr/arxeia/cv/cv-tavernarakis-nektarios_gr.pdf ... --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 22:06, 19 Ιουνίου 2014 (UTC)

Προσωπική επίθεση με ύβρεις από χρήστη MitsoglouΕπεξεργασία

Καλημέρα. Δεν έχω δυνατότητα παρέμβασης λόγω προσωπικών e-mail. Απλά είδα τι έγραψε στη συζήτηση και την έσβησα. Θα έχω όμως μάτια ανοιχτά, σε περίπτωση που κάτι παρόμοιο επαναληφθεί στον χώρο της Βικιπαίδειας. --Ttzavarasσυζήτηση 07:43, 28 Ιουλίου 2014 (UTC)

ΜεταλλευτικήΕπεξεργασία

http://www.oryktosploutos.net/Επεξεργασία

Για τη βοήθεια των επισκεπτών της σελίδας νομίζω ότι ειναι καλόν να τοποθετηθούν εξωτερικοί σύνδεσμοι που βοηθούν το γνωστικό αντικείμενο και είναι up to date. Για το λόγο αυτό στο λήμμα "μεταλλευτική" πρόσθεσα την ιστοσελίδα http://www.oryktosploutos.net/ που ειναι η πλέον αξιόπιστη και λειτουργική στον τομέα (με πλήθος επισκεπτών). Σας προσκαλώ να την επανατοποθετήσετε. Επίσης θα μπορούσε να προστεθεί και ο εξωτερικός σύνδεσμος http://www.latomet.gr/ (του ΥΠΕΚΑ). Συγχωρήστε μου την μη γνώση των λεπτομεριών λειτουργίας της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑΣ. Τζεφέρης Πέτρος

Συζητήσεις διαγραφήςΕπεξεργασία

Αγαπητέ συνάδελφε, στις συζητήσεις διαγραφής υπάρχει ένα bug και αν βάλω νέα πρόταση κάτω από την κλειστή συζήτηση για το Άγιο Όρος δεν εμφανίζεται, μπαίνει στη συζήτηση του Αγίου Όρους. Μέχρι να λυθεί νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια μικρή παρασπονδία.--Auslaender (συζήτηση) 20:06, 6 Νοεμβρίου 2014 (UTC)

Καλησπέρα,

Το συγκεκριμένο καθώς και τα υπόλοιπα, το έχω διαβάσει. Τι εννοείς; To όλο θέμα το ξεκίνησε ο Kalogeropoulos και το συνέχισε ο Elder. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δυνατόν όταν δεν μας κάνει το υπάρχον περιεχόμενο να διαγράφουμε τα πάντα με την αιτιολογία του βανδαλισμού, δίχως καμία επεξεργασία και να κλειδώνουμε το λήμμα επειδή μπορούμε να το κάνουμε. Μάλλον αυτός ο οποίος κατέγραψε την πράξη του, αυτη δηλ. της διαγραφής ως βανδαλισμό, κάνει προβολή, ή δεν ξερει ολοσδιόλου τι σημαινει βανδαλισμός αφου είναι ο ίδιος που τον διαπράτττει. Τελικά ποιος βανδαλίζει τι; Ειδικά όταν χρησιμοποιώ εμπεριστατωμένα στοιχεία απο αξιόπιστες πηγές τις οποίες και παραθέτω, και δεν νομίζω πως μπορούν να αμφισβητηθούν δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και εντελώς άκριτα να βανδαλίζει το κείμενο με αυτό τον τρόπο απλά διαγράφοντάς το!

Εξ' άλλου το Mall ως θέμα απο μόνο του δεν έχει καμμία αξία πέρα απο τη διαφημιστική τουυ προβολή στη Wiki, κι απο όσο γνωρίζω - εκτος εαν δεν έχω καταλάβει καλά όπότε ζητώ συγγνώμη και διόρθωσε με- ένας απο τους σκοπούς της εγκυκλοπαίδειας δεν είναι η διαφημιστική προβολή, οπότε ή ας το διαγράψει ο συγκεκριμένος ολοκληρωτικά ή ας έχει το σθένος να δεχτεί μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με το θέμα, διαφορετικά ποιο το νόημα να υπάρχει εδώ;Νομίζω πως ο κόσμος οφείιλει και πρέπει να γνωρίζει τα γεγονότα, ειδικά τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Εν πάση επριπτώσει, ως παλαίοτερος τι Θα με συμβούλευες να κάνω;

Ευχαριστώ

Σ.Π. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Stathpanagoul (συζήτησησυνεισφορά) .

υπογραφήΕπεξεργασία

πώς έφτιαξες την υπογραφή σου έτσι?θέλο και εγώ έτσι υπογραφή!μπορείς να μου δείξεις πως την έφτιαξες?--87.228.204.54 07:39, 20 Νοεμβρίου 2014 (UTC)

Αυτή... η... θεωρία;Επεξεργασία

Είδα ότι πρόσθεσες σήμανση για πηγές και μορφοποίηση, και ορθώς έπραξες (εδώ)! Άλλο θέλω να πω εγώ: είμαστε σίγουροι ότι είναι εγκυκλοπαιδικό το λήμμα; Μήπως πάει για ταχεία διαγραφή; Δεν είδα κάποια αναφορά στο διαδίκτυο. Επίσης, στην περίληψη, αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο. Σκέφτομαι μήπως είναι θεωρία του γράφοντος... (Εγώ τουλάχιστον δεν την ξέρω...) Ποια η άποψή σου; —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 18:45, 24 Νοεμβρίου 2014 (UTC)

Ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα της σελίδας  Καταλαβαίνω τι λες, περί σεβασμού... Αλλά δεν ξέρω, δε βρήκα κάτι κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Θα βάλω σήμανση περί εγκυκλοπαιδικότητας (αν δεν έβαλες ήδη), σε πρώτη φάση, και το συντομότερο δυνατό, ζητούμε τη γνώμη διαχειριστών. —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 19:17, 24 Νοεμβρίου 2014 (UTC)

Προτίμησα να διαγράψω το λήμμα, καθώς -αν και όντως ωραίο ως ιδέα- από όσο καταλαβαίνω πρόκειται είτε για πρωτότυπη έρευνα ή για εντελώς fringe θεωρία και προτίμησα να μη το αφήσουμε. Άφησα μήνυμα στο χρήστη, αν φέρει κάποιες πηγές για την εγκυκλοπαιδικότητα/επαληθευσιμότητα το επαναφέρουμε (είδα τη συζήτησή σας μέσω του "Συνδέσεις προς εδώ" του λήμματος). Φιλικά - Badseed απάντηση 00:01, 25 Νοεμβρίου 2014 (UTC)

Έφιππη δημοτική αστυνομια Ρόδου.Επεξεργασία

Καλή σου μέρα "KCharitakis". Σχετικά με τους λόγους που μου έστειλες θέλω να πω τα εξής: 1) Αν όντως έχω κάποιο συντακτικό λάθος ζητάω συγνώμη, και είναι κάτι που διορθώνεται. 2) Επίσης ίσως λάθος μου που δεν ανέφερα τις πηγές, που το επαληθεύουν, αλλά όπως μπορείς κι' εσύ να διαπιστώσεις υπάρχει άρθρο σε εφημερίδα που αναφέρει πως η Ρόδος ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που είχε έφιππη δημ. αστυνομία το 1996 και το '97 ακολούθησε και ο Έβρος. Ορίστε μία από τις εφημερίδες που υπάρχει σχετικό άρθρο: http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/10420/%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%BF%CE%B9-rangers-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85 Και αν ψάξεις θα βρείς κι' άλλα. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Andreas Hellas 3 (συζήτησησυνεισφορά) .

Οκ φίλε, ευχαριστώ. ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Andreas Hellas 3 (συζήτησησυνεισφορά) .

ΣυζήτησηΕπεξεργασία

φαντάζομαι ότι μάλλον θα πρέπει να έχετε δίκιο ως καλύτερος γνώστης των Βικιπαιδικών δρώμενων. από την άλλη, ο εμπαιγμός της κοινότητος είναι κι αυτός μία προβληματική συμπεριφορά που δείχνει διάθεση ανυπακοής στην πολιτική της Βικιπαίδειας. εκτός κι αν μπερδεύομαι σε κάτι.--2A01:E35:2E1C:97C0:A970:3918:2B1C:1391 21:00, 1 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

την υπόθεση καλής πίστεως τί να την κάνω όταν αυτή ξεχειλώνεται ? αμοιβαιότητα δεν υπάρχει και η μονομέρεια τιμωρείται ως ολιγορία.--2A01:E35:2E1C:97C0:A970:3918:2B1C:1391 21:22, 1 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Βικιπαίδεια - ΔημοκρατίαΕπεξεργασία

Ο Τζίμπο πάντως φαίνεται να έχει άποψη διαφορετική της δικής σου...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 22:25, 9 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Πρόχειρο - ΤζουμέρκαΕπεξεργασία

ε, όχι... καλύτερα να μην το δημιουργήσει... --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 19:11, 10 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Οι οποίες όλες τους αναφέρονται μόνον στο γεγονός της γέννησης και της βάπτισης... That's all... Δεν στοιχειοθετεί αυτό εγκυκλοπαιδικότητα... Με την ίδια λογική ας πάρουμε σβάρνα όλα τα παιδιά διασήμων, να δεις για πότε θα φτάσουμε τα 200.000 λήμματα...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 19:58, 15 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Ευχαριστώ για την επισήμανση, έγινε! Χρόνια πολλά!   --Ttzavarasσυζήτηση 22:23, 28 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Προσθήκη προτύπου...Επεξεργασία

Καλησπέρα! Μπορώ να πω πως, χωρίς να το ξέρεις, με έσωσες από πολλή δουλειά. Είχα σκοπό, αφού ετοιμαζόταν το πρότυπο, να το τοποθετήσω καταλλήλως. Έχεις κάποια σειρά στις επεξεργασίες σου; Ή τις κάνεις στην τύχη; Ρωτώ για να βοηθήσω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, πήγα να προσθέσω Τάξη και Σπουδαιότητα και δεν το έκανα. Είδα ότι σε άλλες Βικιπαίδειες, δεν αναφέρουν σπουδαιότητα για μία ταινία, παρά μόνο Τάξη... Τι λες εσύ για αυτό; —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 23:21, 28 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Δηλαδή εννοείς για ταινίες του τύπου Όσα παίρνει ο άνεμος ή Καζαμπλάνκα; Αυτές μόνο να περιλαμβάνει η σπουδαιότητα; Από την άλλη, αν εννοείς αυτό, τότε νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να μην γράφουμε και σε άλλες σπουδαιότητα. Εγώ θέλω να αναφέρεται για έναν και μόνο λόγο: επειδή αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή όπως "κρίνουμε" άλλα λήμματα, γιατί όχι και αυτά; Ίσως θα πρέπει να ακούσουμε κι άλλη άποψη, τι να πω; —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 00:03, 29 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Οπότε, κατ' επέκταση, το πρότυπο θα μπει π.χ. στο λήμμα Ταινίες τρόμου ή Κωμωδίες (ουπς δεν υπάρχει). Αν, όμως, μπει το πρότυπο κι εκεί, τότε οι ταινίες-σταθμοί που αναφέραμε, δεν μπορούν να μπουν στο υψίστης σπουδαιότητας. Διότι ο κινηματογράφος, ίσως θα συνέχιζε να υπάρχει χωρίς το Μπεν Χουρ π.χ., χωρίς τις ταινίες τρόμου, θρίλερ, περιπέτειας ή χωρίς τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς, δε θα υπήρχε... ήτοι είναι ζωτικής σημασίας αυτά και σπουδαιότερα. Θα μου πεις αυτά που λέω δε μας ενδιαφέρουν, καθότι άλλα λένε τα κριτήρια περί βαθμολόγησης της σπουδαιότητας, και υπό το πρίσμα αυτών των κριτηρίων, και οι 4 ταινίες που αναφέραμε αμφότεροι, είναι, το δίχως άλλο, Υψίστης σπουδαιότητας. Ίσως έπρεπε να υπάρχει και η σπουδαιότητα Ζωτικό π.χ. Λήμματα δηλαδή που χωρία αυτά η κατηγορία της επιχείρησης μπορεί να μην υπήρχε. Παράδειγμα: Ποδόσφαιρο/Πέναλτι, Κινηματογράφος/Σκηνοθέτης κ.λπ. Από την άλλη, όμως, σε άλλες επιχειρήσεις/κατηγορίες, το υποτιθέμενο Ζωτικό δε θα είχε την ίδια χρήση π.χ. Αρχαία Ελλάδα/Περικλής, όχι φυσικά και θα υπήρχε η Αρχαία Ελλάδα ή Ιστορία της Ελλάδας/Επανάσταση του 1821, όχι και πάλι θα υπήρχε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, γιατί εγώ καταλαβαίνω πως είναι βράδυ, και ίσως στα λέω πολλά για αυτή την ώρα που έχει πάει. Χε - χε —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 00:40, 29 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Υπάρχει η "σπουδαιότητα" στο πρότυπο, την τοποθέτησε ο Σπύρος προχθές, μετά από παράκλησή μου. Αυτό σημαίνει πως είμαστε ελεύθεροι να βάζουμε "σπουδαιότητα" και "τάξη", συνάμα με την τοποθέτηση προτύπου. Φαντάζομαι ακολουθούμε ό,τι λένε τα κριτήρια από κάτω (εννοώντας κάτω από το πρότυπο, στη σελίδα του προτύπου). Απλώς θα είναι χρονοβόρο. Πάω, οπότε, να βάλω σπουδαιότητα και τάξη στα πρότυπα που τοποθέτησες και κάπου θα σε βρω καθ' οδόν... —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 17:14, 29 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Με το πρώτο λήμμα ήρθε και ο πρώτος προβληματισμός. Το 12 χρόνια σκλάβος, ας πούμε, έχει πάρει και βραβεία και αφορά όλο τον κόσμο (όχι μόνο τις ΗΠΑ π.χ.), οπότε μπορεί να μπει και Υψίστης σπουδαιότητας. Από την άλλη ξέρουμε ότι (τουλάχιστον όχι ακόμα) δεν είναι ταινία-σταθμός. Πρέπει μάλλον να συζητηθεί στην επιχείρηση κάτι τέτοιο, αν και δε βλέπω πολλά ενεργά μέλη σε αυτή. —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 17:19, 29 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Έφτιαξα κι αυτό εδώ (το οποίο θέλει κι άλλη δουλειά), καθώς επίσης έκανα και κάποιες αλλαγές στη σελίδα της Επιχείρησης. Αύριο θα κάνω κι άλλες. Αν κάτι δε σου αρέσει πρότεινε κάποια άλλη λύση. Είναι κρίμα οι Επιχειρήσεις να σβήνουν μετά από 2 - 3 μήνες  
ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 02:33, 30 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Καλή Χρονιά, φίλε μου! —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 20:36, 31 Δεκεμβρίου 2014 (UTC)

Σπουδαιότητα

Καλησπερίζω! Θα ήθελα να σου δείξω λίγο τις αλλαγές που έκανα (δεν τις αποθήκευσα), ώστε να μου πεις αν συμφωνείς ή, ακόμα καλύτερα, να αλλάξουμε και κάτι. Θα ήθελα να είναι ξεκάθαρη η σπουδαιότητα σε κάθε λήμμα που αφορά τον κινηματογράφο. Περιμένω ιδέες και διορθώσεις. —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 16:38, 4 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Κλίμακα σπουδαιότητας

Καλη χρονια με υγεία, το λημμα που εσβησες είναι πιστή μετάφραση από το αγγλικό βικι το λήμμα για το φιλότιμο 46.103.41.109 00:04, 1 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Σήμανση για ταχεία διαγραφήΕπεξεργασία

Τη σήμανση για ταχεία διαγραφή λόγω πνευματικών δικαιωμάτων να τη βάζεις 10 μέρες μετά σήμανση για πνευματικά δικαιώματα, ώστε να δοθεί χρόνος για το OTRS. --C Messier 22:35, 2 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Προσωπική επίθεσηΕπεξεργασία

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗΝ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΙΚΩΝ ; ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ; ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2A01:E35:2E1C:97C0:AD34:8073:AD15:A220 (συζήτησησυνεισφορά) .

Σοβαρά μιλάς; Προτείνεις για διαγραφή μια σελίδα συζήτησης περί διαγραφής; Εμένα αυτά μου ακούγεται σαν φάρσα!   --Protnet (συζήτηση) 19:41, 3 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Η ταμπέλα που έβαλες λέει: «Αν διαφωνείτε με την ταχεία διαγραφή της, εξηγήστε τους λόγους στη σελίδα συζήτησής της». Ποια είναι η σελίδα συζήτησης μιας σελίδας συζήτησης;   --Protnet (συζήτηση) 19:42, 3 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Λήμματα χωρίς πηγέςΕπεξεργασία

ντρεπομαι που θα το πω φιλε μου αλλα δεν ξερω πως να της βαλω. George Balatsos (συζήτηση) 17:36, 5 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

ΚινηματογράφοςΕπεξεργασία

Ωραία! Προχώρησα στην επεξεργασία. Θα χαρώ πολύ για τυχόν αλλαγές. Είπα επίσης, να θέσω και κάποιους στόχους, έτσι για να υπάρχουν, δε σημαίνει ότι, αφού υπογράψαμε, πρέπει και να τους ακολουθούμε συνεχώς (προφανώς). Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί ήταν οι στόχοι έτσι κι αλλιώς. Για δες κι εσύ να μου πεις και, σε παρακαλώ, πρόσθεσε ή αφαίρεσε (κάτι που ξέχασα ή που δε σου άρεσε).

Στόχοι

Μέχρι να υπάρξουν έτερες επιχειρήσεις, που να εξειδικεύονται στον Κινηματογράφο (π.χ. μόνος για τους ηθοποιούς ή συγκεκριμένα είδη ταινιών Τρόμου, Κωμωδίες κ.λπ), η Επιχείρηση αυτή, έχει ως στόχους της:

 • Δημιουργία λημμάτων για ταινίες, συντελεστές ταινιών, εταιρείες παραγωγής, διοργανώσεις κ.λπ.
 • Επιμέλεια λημμάτων, το οποίο σημαίνει εγκυκλοπαιδική παρουσίαση του εκάστοτε λήμματος (παράγραφοι, επικεφαλίδες, στρωτή γλώσσα κ.λπ}
 • Παράθεση πηγών και παραπομπών, σε λήμματα που πάσχουν από την απουσία τους.
 • Επαρκής περίληψη (πάρα πολλά λήμματα κατέχουν 2-3 σειρές, και αυτό τείνει σε εμπορικότητα [δε μας ενδιαφέρει το spoiler ])


ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 18:38, 5 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

παραπομπεςΕπεξεργασία

το προσεξα θα το προσπαθησω στα λημματα που φτιαχνω ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη George Balatsos (συζήτησησυνεισφορά) .

αμα ηξερα οτι θα μου κανατε παρατηρηση καθε μερα δεν θα δημιουργουσα λογαριασμο και αντι για George Balatsos θα ημουνα ο anonymous user :) George Balatsos (συζήτηση) 19:20, 5 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Το ξερω χαριτολογοντας το ειπα :) George Balatsos (συζήτηση) 19:30, 5 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣΕπεξεργασία

Γιατί αφαίρεσες της σωστή απόδοση με ελληνικά γράμματα της προφορας του ονόματος στο λήμμα Γιόζεφ Πιλσούντσκι? Τί σε πείραζε? Η απόδοση της προφορας του συγκεκριμμένου ονόματος στο ΔΦΑ είναι [ˈjuzɛf piwˈsutski] οπότε η πλησιέστερη απόδοση με ελληνικούς χαρακτήρες είναι αυτή που ετσιθελικά(?) ή από άγνοια αφαίρεσες. Περιμένω λογική εξήγηση.2.84.156.218 18:58, 7 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Εγώ δεν ζήτησα να αλλάξει η γραφή στον τίτλο του λήμματος, γιατί έτσι έστω και λανθασμένα είναι γνωστό το όνομα στην ελληνόγλωσσση ιστοριογραφία. Απλώς ήθελα να επισημανθεί η σωστή προφορά του ονόματος. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπου η προφορά ονομάτων απόδόθηκε λανθασμένα κυρίως λόγω του ότι αυτοί που πρωτοέγραψαν το όνομα στα ελληνικά νόμιζαν ότι τα γράμματα της γλώσσας προέλευσης του ονόματος προφέρονται όπως στην ξένη γλωσσα την οποία αυτοί γνώριζαν (αγγλικά, γαλλικά κυρίως). Έτσι αποδόθηκε πχ λανθασμένα το όνομα του Κουβανού ηγέτη Fidel Castro ως Φιντέλ αντί του σωστού Φιδέλ που είναι η προφορά στα ισπανικά και του Ολλανδού ζωγράφου van Gogh ως βαν Γκογκ αντί του σωστού φαν Χοχ που είναι περίπου η προφορά στα ολλανδικά. Φώτης Μαρτάκος 2.84.156.218 05:52, 8 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Αν δεις το λήμμα της αγγλικής βικιπαίδειας, αναγραφει την ακριβή προφορά του ονόματος στο ΔΦΑ en:Józef Piłsudski, [ˈjuzɛf ˈklɛmɛns piwˈsutski]. Οπότε δεν χρειάζεται άλλη πηγή για την τεκμηρίωση της σωστής προφοράς. Άλλωστε δεν θα αλλάξει ο τίτλος του λήμματος. Απλώς πρέπει να μπει ενημερωτικά η σωστή προφορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση. Το γεγονός είναι από μόνο του αυταπόδεικτο. Φώτης Μαρτάκος 2.84.156.218 09:15, 8 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

OK Χαιρετώ και καλή χρονιά! Φώτης Μαρτάκος 2.84.156.218 10:16, 8 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19.. Μήπως θα μπορούσες να με βοηθήσεις στην επεξεργασία της καινούργιας σελίδας με τον τίτλο Ο Πόλεμος των Άστρων: Ο Πόλεμος των Κλώνων (τηλεοπτική σειρά του 2008), την οποία εγώ δημιούργησα διότι χρειάζομαι λίγη βοήθεια; Θα ήθελα να μην διαγραφεί. Εντάξει;

Καλησπέρα χρήστη:KCharitakis. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19. Λοιπόν, πως σου φαίνεται η καινούργιες αυτές σελίδες, Ο Πλανήτης των Πιθήκων (βιβλίο), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (ταινία 1968), Μάχη για τον Πλανήτη των Πιθήκων, Η Κατάκτηση του Πλανήτη των Πιθήκων, Μάχη για τον Πλανήτη των Πιθήκων, Ο Πλανήτης των Πιθήκων (τηλεοπτική σειρά) Επιστροφή στον Πλανήτη των Πιθήκων (τηλεοπτική σειρά), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (βιντεοπαιχνίδι), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (ταινία 2001), Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή τις οποίες εγώ δημιούργησα; Καλές ή όχι. Πρόσθεσε κι εσύ κάτι , αν θέλεις .Μόνο να μην τις διαγράψεις, ούτε εσύ , ούτε κανείς. Εντάξει;Επίσης μήπως θα μπορούσαν να εμφανίζονται οι σελίδες αυτές στα κουτια πληροφοριών στο Google,αυτά που λένε <<Άλλοι χρήστες αναζήτησαν επίσης:>>

Καλησπέρα χρήστη:KCharitakis. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136.Τελικά πως να το ονομάσω αυτό το λήμμα; Να το ονομάσω Ρέι σκέτο, Ρέι (ταινία) ή Ρέι (ταινία 2004);Εσύ τι λες; Εγώ προτείνω να ονομαστεί ή Ρέι (ταινία) ή Ρέι (ταινία 2004).Ποιο από τα δύο είναι το σωστότερο; Επίσης μήπως θα μπορούσες να προσθέσεις μια φωτογραφία στο λήμμα ετούτο για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προσθέτω φωτογραφίες στην Βικιπαίδεια γενικά;

Επίσης, μήπως μπορείς να διαγράψεις την σελίδα Ρέι για τον ακόλουθο λόγο τον οποίον εσύ τον είπες;

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης94.70.35.206. Θέλω να κάνω μια αλλαγή στην σελίδα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 1948, άλλα μου γράφει << Eιδοποίηση! Ένα αυτόματο φίλτρο έχει αναγνωρίσει αυτή την επεξεργασία ως βλαβερή και την έχει αποτρέψει. Αν πιστεύετε ότι αυτή η επεξεργασία είναι εποικοδομητική, αναφέρετε αυτό το σφάλμα. Μια σύντομη περιγραφή του φίλτρου που αναγνώρισε την ενέργεια είναι: Γενική παρενόχληση >>. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω είναι να φτιάξω την υποκατηγορία Καλύτερη Ταινία στα πρότυπα της υποκατηγορίας Καλύτερη Ταινία ακριβώς όπως είναι στο λήμμα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 1940.Δες το και μόνος σου. Κατάλαβες τι εννοώ; Θέλω να την βάλω αυτήν την υποκατηγορία σε μια σωστή σειρά αφαιρώντας όλα τα ονόματα των προσώπων και τους αγγλικούς τίτλους και κρατώντας μόνο τον τίτλο της κάθε ταινίας. Μήπως μπορείς να απενεργοποιήσεις αυτό το φίλτρο ή να ειδοποιήσεις κάποιον άλλον να το κάνει αυτό; Σ ευχαριστώ.

Η Άποψή σουΕπεξεργασία

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 85.72.237.49. Λοιπόν, πως σου φαίνεται το καινούργιο λήμμα Ο Πόλεμος των Άστρων: Πόλεμος των Κλώνων (τηλεοπτική σειρά του 2003) το οποίο εγώ δημιούργησα;

Καλησπέρα χρήστη:KCharitakis. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136.Λοιπόν, πως σου φαίνονται οι δυο καινούργιες σελίδες Καληνύχτα, και Καλή Τύχη και Ray (ταινία) που εγώ δημιούργησα; Καλές ή κακές;

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136. Λοιπόν, πως σου φαίνεται το καινούργιο λήμμα Μόναχο (ταινία 2005) το οποίο εγώ δημιούργησα;

Ονόμασα την σελίδα αυτήν Μόναχο (ταινία 2005) και όχι Μόναχο (ταινία) διότι μπορεί να υπάρξει και άλλη ταινία στο μέλλον με αυτόν τον τίτλο. Γι αυτό ζητώ να διατηρηθεί αυτός ο τίτλος, Εντάξει;


Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136.Μήπως θα μπορούσες να διαγράψεις το λήμμα The Hangover Part II; Κι αυτό διότι ο σωστός τίτλος είναι The Hangover II κι όχι The Hangover Part II, αφού στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με τον τίτλο The Hangover II κι όχι The Hangover Part II.Εντάξει;

ΜετακίνησηΕπεξεργασία

Χαιρετώ KCharitakis! Οι μετακινήσεις (σε λήμμα που ήδη υπάρχει) δεν γίνονται με μετακίνηση κειμένου γιατί έτσι δεν μετακινείται μαζί και το ιστορικό, γι αυτό και υπάρχει το "Χειρισμοί ιστορικού" στο Βικιπαίδεια:Χειρισμοί ιστορικού. Αυτή την στιγμή το λήμμα Ίδρυμα Wikimedia εμφανίζει διαφορά από το πραγματικό ιστορικό. Ευχαριστώ για τον κόπο που έκανες. Φιλικά --Divineale (συζήτηση) 10:10, 10 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Τίποτα δεν μπορεί κάποιος να καταστρέψει ή να χαλάσει σε ένα wiki, όλα διορθώνονται με ένα ή το πολύ 2 κλικ (στη προκειμένη περίπτωση από διαχειριστή). Δεν έκανες τίποτα κακό ή μη-αναστρέψιμο. Να 'σαι καλά! --Divineale (συζήτηση) 10:21, 10 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Εγώ το έργο δεν το ήξερα και συνεχίζω να μην το ξέρω. Συνεχίζω επίσης να έχω κάποιες ενστάσεις για το αν είναι Υψηλής σπουδαιότητας για τον κινηματογράφο, χεχε, ίσως αν υπήρχε επιχείρηση θρησκεία ή χριστιανισμός να του άρμοζε εκεί το υψηλή σπουδαιότητα καλύτερα. Δεν το ξέρω κι έτσι δεν επιμένω σε αυτό, ας το αφήσουμε ως έχει, κομπλέ. Εγώ άλλο ήθελα: το λήμμα φαίνεται πολύ καλό. Τι του λείπει για να προταθεί ως Προβεβλημένο; Θέλει δουλειά ακόμα; Υπάρχει κάτι στο οποίο θα φαινόμουν χρήσιμος; Η επιχείρηση κινηματογράφος δεν έχει Προβεβλημένα, παρά μονάχα μία ταινία και 2 ηθοποιούς, αν τους συμπεριλάβουμε κι αυτούς στην επιχείρηση, που θα το κάνουμε δηλαδή, καθότι η επιχείρηση λέγεται Κινηματογράφος όχι Κινηματογραφικές ταινίες. —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 13:59, 10 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, όντως! Φαίνεται ότι γνωρίζεις κάτι παραπάνω για αυτό. Νομίζω έχουμε το πληρέστερο από τα υπόλοιπα λήμματα της ΒΠ... Νομίζω το θρησκευτικό περιεχόμενο δε μας ενδιαφέρει πολύ: το λήμμα θα εξεταστεί για αυτό που είναι, όχι για αυτό που αφορά... Ας πούμε μία πολεμική ταινία υπάρχει η περίπτωση να έχει βιάσει την ιστορία, όμως αν το λήμμα της είναι αξιόλογο θα κριθεί αναλόγως, δε θα εξετάσουμε το περιεχόμενο της ταινίας. Με καταλαβαίνεις; Ε, πρότεινέ το. Σίγα. Χωρίς ψήφο, καθότι δεν μπορείς να είσαι "αντικειμενικός" κριτής. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως η άποψή σου δε μετρά, θα ήταν τρελό αυτό. Σκέψου ένας ιατρός να γράφει λήμμα για την καρδία και να μην μπορεί να κρίνει επειδή είναι ο δημιουργός, ελπίζω να με καταλαβαίνεις και σε αυτή την περίπτωση... Anyway, έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ,ε; Πώς και έτσι; Έχει σχέση με το επάγγελμά σου; (Μη μου απαντήσεις, αν δε θες, από περιέργεια ρωτώ απλώς...) —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 18:14, 10 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Τώρα καταλαβαίνω του ενδοιασμούς σου. Αλλά όχι! Πιστεύω πως η πλειονότητα των χρηστών δε θα το εξετάσει έτσι. Εμπιστεύομαι την Κοινότητα. Παρόλα αυτά, μιας και αποκάλυψες τούτο, να πω κι εγώ με τη σειρά μου πως έχω αποξενωθεί πλήρως από τη θρησκεία -και συγκεκριμένα από τον χριστιανισμό. Στα χαρτιά, σίγουρα είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά μόνο εκεί... Όσο μπορώ, προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα μόνος μου, χωρίς την ελπίδα εξωτερικής αρωγής (το θέτω μπακαλίστικα, το ξέρω) άλλα σίγουρα δεν είναι ούτε η ώρα ούτε το μέρος για θρησκευτικού περιεχομένου συζητήσεις. Είναι ένα θέμα λεπτό -πάρα πολύ λεπτό- και προτιμώ να το αποφεύγω. Τέλος, ναι, γιατί όχι; Θα το διαβάσω μία φορά όλο καθαρότερα και με συγκέντρωση (να δω αν με γέμισε, ως άσχετος) και θα το προτείνω... Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο (πάντως όσο για το μεταφορέας ναι... χεχε... το είχα προσέξει στη σελίδα σου, ελπίζω οι δουλειές να πάνε καλά!) —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 01:40, 11 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

ΠροσθήκηΕπεξεργασία

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19.. Mήπως θα μπορούσες να βάλεις μια φωτογραφία στα λήμματα Ο Πόλεμος των Άστρων: Πόλεμος των Κλώνων (τηλεοπτική σειρά του 2003), Έκλειψη (ταινία), Χαραυγή - Μέρος 1 και Χαραυγή - Μέρος 2 διότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προσθέτω φωτογραφίες στην Βικιπαίδεια; ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136..Γνωστός και ως ο χρήστης 2.86.254.19.. Mήπως θα μπορούσες να βάλεις μια φωτογραφία στα κουτιά πληροφοριών στα καινούργια λήμματα Ο Πλανήτης των Πιθήκων (βιβλίο), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (ταινία 1968), Μάχη για τον Πλανήτη των Πιθήκων, Η Κατάκτηση του Πλανήτη των Πιθήκων, Μάχη για τον Πλανήτη των Πιθήκων, Ο Πλανήτης των Πιθήκων (τηλεοπτική σειρά) Επιστροφή στον Πλανήτη των Πιθήκων (τηλεοπτική σειρά), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (βιντεοπαιχνίδι), Ο Πλανήτης των Πιθήκων (ταινία 2001), Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή τα οποία εγώ δημιούργησα, διότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προσθέτω φωτογραφίες στην Βικιπαίδεια; Το έχω ζητήσει και από άλλους χρήστες να το κάνουν αυτό άλλα κανείς δεν θέλει. Μήπως εσύ μπορείς;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19.. Mήπως θα μπορούσες να βάλεις τις σωστές φωτογραφίες στα κουτιά πληροφοριών στα λήμματα Ο Πόλεμος των Άστρων: Πόλεμος των Κλώνων (τηλεοπτική σειρά του 2003), Έκλειψη (ταινία), Χαραυγή - Μέρος 1 και Χαραυγή - Μέρος 2 διότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προσθέτω φωτογραφίες στην Βικιπαίδεια;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 94.70.34.130.. Mήπως θα μπορούσες να βάλεις μια φωτογραφία στα κουτιά πληροφοριών στο λήμμα Μπάτμαν εναντίον Σούπερμαν: Η Αυγή της Δικαιοσύνης, διότι εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προσθέτω φωτογραφίες στην Βικιπαίδεια;

ΚαλωσόρισμαΕπεξεργασία

Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, την βοήθεια και την καλοπροαίρετη παρατήρηση. Χρῆστος-Α (συζήτηση) 22:14, 12 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερο αν ζητούσες να γίνει η εισαγωγή των προτύπων με ένα μποτ. --cubic[*]star 22:56, 12 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ή ΑΓΓΛΙΑ;Επεξεργασία

Διόρθωσα το Αγγλία σε Βρετανία, στο λήμμα Εξκάλιμπερ, γιατί η εποχή που φέρεται ότι έγιναν τα γεγονότα του Αρθουριανού Κύκλου, ήταν πρίν την έλευση στη Βρετανία των Άγγλων και των Σαξώνων, που έδοσαν το όνομα Αγγλία στα μέρη του νησιού που κυριάρχησαν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθει το Βρετανία. Φώτης Μαρτάκος 2.84.153.116 06:07, 13 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Κάτι για εδάφη είδα ότι έλεγε και τελειώνοντας με το να κατηγορεί τη ΒΠ. Λες κάτι να μπέρδεψα; Όπως και να έχει δεν είχε θέση στη σελίδα χρήστη, νομίζω. Θα μπορούσε κάλλιστα η κορεατική Βικιπαίδεια να μας γράψει μήνυμα στην Αγορά (δηλαδή όχι μόνο σε εμάς, σε όλες). Ας αναμένουμε εξελίξεις, μπορεί και να κινδυνεύει η κορεατική Βικιπαίδεια, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, σίγουρα, στην Αγορά... σε μία πιο επίσημη ανακοίνωση... —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...)

Λήμματα προς ταχεία διαγραφήΕπεξεργασία

καλημέρα κε Χαριτάκη,

Ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο σβήστηκαν τα 3 λήμματα τα οποία είχα δημιουργήσει στην ελληνική wikipedia. Είναι 3 λήμματα που υπάρχουν στην αγγλική και δημιουργηθηκαν απο εμένα για να εμπλουτιστπυν με περιεχόμενο εγκυκλοπεδικής και επιστημονικής φύσης απο τους φοιτήτες μου σε στο μεταπτυχιακό μάθημα που διδάσκω.

Αν σας ξενίζει το γεγονός ότι η wikipedia χρησιμοποιείται για την άσκηση και την αξιολόγηση μαθητών απλά να σας πω ότι όχι απλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο αλλά η "χρήση" αυτή των σελίδων τhw wiki έχει χαρακτηριστεί με πολύ πολύ ενθαρυντικά σχόλια και έχει βραβευτέι μάλιστα. (για απλή αναφορά σας παραθέτω μερικά λινκς) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6422877.stm

http://www.zdnet.com/article/some-educators-just-dont-get-it-but-nicola-pratt-does/

Η εργασία των παιδιών είναι η μετάφραση και ο εμπλουτισμός με βάση της συζήτησης που κάναμε στο μάθημα των τρειών αυτών λημμάτων που πρότεινα και που υφίστανται στην Αγγλική wikipedia. Είναι εγκυκλοπεδικής και επιστημονικής φύσης γνώση, θα δημιουργήσει περιεχόμενο για τις σελίδες του ελληνικού wiki (ειδικά για το λήμμα "Βιολογία Συστημάτων" που αποτελεί έναν πρωτοπόρο κλάδο της βιολογίας που ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ πλήρως απο το ελληνικό web) και το πιο σημαντικό ΔΕΝ αποτελεί πρωτότυπη εργασία απλά ενασχόληση συλλογή και αποδελιτωποίηση πληροφοριών απο τους φοιτητές.

Οι φοιτητές ήταν κατενθουσιασμένοι με αυτή την προσπάθεια και έχουν απογοητευτεί πολύ με τη διαγραφή. Με τη σειρά μου εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να βρω τον παραμικρό λόγο για τον οποίο το λήμμα χαρακτηρίστηκε σαν "(α)θεμιτός ανταγωωνισμός" και ειλικρινά δεν βρίσκω κάποια εξήγηση για για ποιο λόγο αφαιρέθηκε. Ευελπιστώ το λήμμα να επανέλθει καθώς η όλη προσπάθεια αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο να εμπλέκεις νέεους φοιτητές στο πνεύμα του wiki αλλά και να δημιουργηθεί το τόσο πολύτιμο περιεχόμενο που λείπει απο το ελληνόφωνο web.

Ευχαριστώ. Κώστας Μπυγιούκος --Χρήστης:CbouyioΣυζήτηση χρήστη:Cbouyio

--


Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε από τον χρήστη Cbouyio στον χρήστη KCharitakis μέσω της λειτουργίας «αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστη» της Βικιπαίδειας. Παραδόθηκε αυτόματα και το Ίδρυμα Wikimedia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενό του.

Δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία στον αποστολέα σχετικά με την διεύθυνση e-mail σας και δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα. Αν απαντήσετε στο μήνυμα η διεύθυνσή σας θα γίνει γνωστή στον αποστολέα και η αποστολή και περαιτέρω διακίνηση e-mail μεταξύ σας θα γίνεται απευθείας. Για τυχόν προσβλητικά μηνύματα ή άλλη κατάχρηση της λειτουργίας απευθυνθείτε στο σημειωματάριο διαχειριστών <http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο_διαχειριστών>.

Ο ίδιος "ανώνυμος" σοκολατομανής χρήστης θα πρέπει να είναι, απλώς αυτή την φορά με λογαριασμό...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 17:35, 19 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Indeed ! --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 17:49, 19 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19.. Λοιπόν. Πως σου φαίνεται η νέα αυτή σελίδα με τον τίτλο Τζούντι Γκάρλαντ; Καλή ή όχι; Θα επιθυμούσα να μην διαγραφεί. Εντάξει;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Ξέρω ότι δημιουργήθηκε δεύτερο [1]. Με την αφαίρεση κειμένου διαφωνώ και την αιτιολογία γρήγορης διαγραφής.--Vagrand (συζήτηση) 14:38, 24 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

kalispera.se efxaristo.to keimeno to pira apo to vivlio oi demones kai ta erga tous, ekdosis iera moni paraklitou. --Elenikav (συζήτηση) 16:49, 24 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Μεταφορά λήμματος E Channel στο Epsilon TVΕπεξεργασία

Έτοιμο, καλή συνέχεια! :-) --Dead3y3 (συζήτηση) 20:06, 24 Ιανουαρίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19. Λοιπόν, πως σου φαίνεται η καινούργια αυτή σελίδα, Το Λάθος Αστέρι (ταινία), την οποία εγώ δημιούργησα;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.254.19. Λοιπόν, πως σου φαίνεται η καινούργια αυτή σελίδα, Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση την οποία εγώ δημιούργησα;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 2.86.254.19 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλημέρα, επειδή βλέπω ότι έχεις καταπιαστεί με το πατρόλινγκ, σου προτείνω να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον κώδικα που χρησιμοποιώ... Φαίνεται πολύπλοκος αλλά δεν είναι... Απλά αλλάζεις στο όνομα της σελίδας το όνομα χρήστη μου με το δικό σου, κάνεις κόπι-πέιστ τον κώδικα και είσαι έτοιμος... Γλιτώνεις σίγουρα πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο... Η επιλογή του κώδικα σου εμφανίζεται επάνω δεξιά κατά την προβολή μιας σελίδας... Άμα έχεις κάποια απορία εδώ θα είμαι...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 20:33, 13 Φεβρουαρίου 2015 (UTC)

αγαπητε φιλε δεν εχω καταλάβει πως μπορω να επικοινωνησω μαζι σου παρ οτι θα το ηθελα πολυ.Θα θελα να γραψω καποια πραγματαν εχω για το χωριο καταγωγης μου τους Πυργους Πτολεμαιδας.Πως μπορουμε να ανταλαξουμε μηνυματα? δεν εχω άλλο τροπο.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη ‎ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα! Έκανα μια επεξεργασία του άρθρου σχετικα με τη Lady Gaga προσθέτοντας κάποιες πληροφορίες και κάνοντας κάποιες δομικές αλλαγές. Χρήστης : ΊωναςΖ

επιτρεπεται να ανοιξω νημα στη wikipedia για εμενα που ειμαι ο Χριστοφορος? ή πρεπει να ειμαι διασημος/πετυχημενος ωστε να εχω αυτο το δικαιωμα? και παλι ομως δε γνωριζω τον τροπο πως ανοιγω νεο λημμα. το account αυτο ειναι ενος φιλου μου απο Κυπρο που λεγεται Νικος και μπαινω απο το λογαριασμο του διοτι δεν καταφερα να κανω δικο μου λογαριασμο στη wikipedia...δεν ειναι ευκολοχρηστη οπως το facebook...τουλαχιστον σε εμενα....ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Skettos7 (συζήτησησυνεισφορά) .

από George BalatsosΕπεξεργασία

Καλησπέρα σας έψαχνα κάτι στο ίντερνετ για ένα από τα λήμματα μου και βρήκα αυτό το site και είδα την σελίδα μου, μήπως ξέρετε τι δουλειά έχει σε αυτο το κινεζικό site η σελίδα μου. http://sg.oiktv.com/wiki/el/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82:George_Balatsos

ΚαλωσόρισμαΕπεξεργασία

Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα.--Νικόλαος ο Μακιαβέλης (συζήτηση) 16:31, 26 Φεβρουαρίου 2015 (UTC)

Hallo Und Danke!Επεξεργασία

Werter KCharitakis vielen Dank für den Willkommensgruß! Leider bin ich der griechischen Sprache nicht mächtig, und werde sie in diesem Leben ganz sicher auch nicht mehr lernen. Aber wenn ich wieder mal Bilder oder Videos finde die Ihr gebrauchen könnt, werde ich an Euch denken. Mit solidarischem Gruß--Finderhannes (συζήτηση) 12:42, 27 Φεβρουαρίου 2015 (UTC)

Der Google-Translator sagt: Ο μεταφραστής Google λέει:

Αγαπητέ KCharitakis ευχαριστώ για το καλωσόρισμα! Δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να μιλούν ελληνικά, και εγώ σίγουρα δεν θα μάθουμε σε αυτή τη ζωή. Αλλά αν βρω και πάλι τις εικόνες ή τα βίντεο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σας, εγώ θα σκέφτομαι. Με χαιρετισμούς αλληλεγγύης--Finderhannes (συζήτηση) 12:42, 27 Φεβρουαρίου 2015 (UTC) ;o))))

Καλησπέρα. Σου μιλάει ο χρήστης :2.86.252.136.Θα ήθελα να μην διαγράψεις τις σελίδες που να πρόκειται να δημιουργήσω. Μόνονα τις επεξεργαστείς και να τις βελτιώσεις. Μην τις διαγράψεις ή να ζητήσεις από κανέναν να τις διαγράψει. Εντάξει;

Θέλεις να με βοηθήσεις στην δημιουργία αυτών των σελιδών; Αν ναι εντάξει. Μόνο να μην τις διαγράψεις. Εντάξει;

Καλησπέρα. Σου μιλάει ο χρήστης :2.86.252.136.Απλώς δώσε μου χρόνο. Σε παρακαλώ, μην τις διαγράψεις τις σελίδες. Εντάξει;

Καλησπέρα. Σου μιλά ο χρήστης 2.86.252.136. Λοιπόν, πως σου φαίνεται τα καινούργια λήμματα των τελετών απονομής των Βραβείων Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου τα οποία εγώ δημιούργησα; Έχουν πολλά λάθη γι' αυτό μήπως θα μπορούσες να τα επεξεργαστείς; Μπορώ και μόνος μου, αλλά θα μου άρεσε πολύ να είχα βοήθεια και από κάποιον άλλον χρήστη. Εντάξει; Απλά να τις διορθώσεις. Αυτό χρειάζεται.

Για τις σελίδες που εγώ δημιούργησα βλέπε [2] κάτω-κάτω.

Αναφέρομαι σε όλες τις σελίδες που δημιούργησα από το έτος 1928 εως το έτος 1998. Βλέπε Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 1928-1929 κι όχι μόνο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ;

ΠΑΕ και Ερασιτέχνης ΠΑΟΚΕπεξεργασία

Βρε Κώστα, μπερδεύεις δύο πράγματα, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον γενικότερο σύλλογο. Αυτό το λήμμα είναι για τον ερασιτέχνη ευρύτερο σύλλογο, του οποίου πρόεδρος είναι ο Κατσαρής, όπως σωστά έγραφαν οι πηγές. Αυτό το λήμμα είναι για την ποδοσφαιρική ΠΑΕ της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Σαββίδης και πρόεδρος ο Αγγελίδης. Φιλικά, --Auslaender (συζήτηση) 16:54, 2 Μαρτίου 2015 (UTC)

Παρακαλώ και για να είμαι δίκαιος αυτό με τους προέδρους των ερασιτεχνικών, τους προέδρους των ΠΑΕ και τους ιδιοκτήτες το μπερδεύουν πολλοί. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να γράφονται με τελίτσες, πέρα από αντίθετο με την πολιτική είναι και κουραστικό. Αρκετά με τον ΠΑΟΚ σήμερα, αύριο θα απο-τελειώσω την ομάδα της καρδιάς μου Πρότυπο:SM.--Auslaender (συζήτηση) 18:44, 2 Μαρτίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ, όμως αφού δεν είναι διαστημικός σταθμός και δεν εξερεύνησε τίποτα, γιατί το έβαλες σε αυτές τις κατηγορίες? -- Spiros790 (συζήτηση) 23:39, 2 Μαρτίου 2015 (UTC)

Λήμματα Αιγάλεω Α.Ο. και Δήμος ΑιγάλεωΕπεξεργασία

Χίλια ευχαριστώ για την άμεση επέμβασή σου στα δυο λήμματα που έπεσαν θύματα βανδαλισμού. Καλή συνέχεια, --ΑΝώΔυΝος (συζήτηση) 13:15, 9 Μαρτίου 2015 (UTC)

Γεια σου Κώστα! Θεωρώ ότι κακώς προτάθηκε για διαγραφή και βιαστικά διαγράφηκε. Θα μπορούσε να έχει εμπλουτιστεί ή να περιμένετε να επανέλθω για να το εμπλουτίσω, όπως σκοπεύω να κάνω. Agapornis (συζήτηση) 15:15, 14 Μαρτίου 2015 (UTC) Είναι αλήθεια ότι απουσιάζω για μεγάλα διαστήματα, όμως το καλό πράγμα αργεί... Το άρθρο τώρα είναι αρκετά διαφορετικό.Agapornis (συζήτηση) 18:12, 14 Μαρτίου 2015 (UTC)

του ανηκει?Επεξεργασία

Κυριε Χαριτακη η Corleone,αφου οπως ισχυριζεστε τα βλεπετε ολα,δεν βλεπετε οτι ο χρηστης creco 22 εχει κανει αποκλειστικα δικη του τη σελιδα PANATHINAIKOS AO,και βαζει οτι τιτλους θελει σε αντιθεση με οτι εχει συμφωνηθει και εφαρμοζεται στην ελληνικη εκδοση της σελιδας του ΠΑΟ.Γιατι δεν κανετε κατι?Εκτος αν......

ΦΙΛΕ ΕΧΕΙς ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗς.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΘΡΑΚΗΗ Η ΟΧΙ. ΕΠΟΙΚΗΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ WIKIPEDIA AΛΛΑ ΠΡΙΝ ΓΡΑΦΕΙς ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΡΩΤΑς. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΠΩΣ.Η ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΜΑΙΛ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ . ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Proodeftiki (συζήτησησυνεισφορά) .

Ευχαριστώ για την επισήμανση, έβγαλα τη φραγή. Δικό μου λάθος, ο ανώνυμος δεν είχε υπογράψει, μς συνέπεια η επόμενη υβριστική φράση (καθώς δεν άφησε το μήνυμα σε σωστή θέση) να φαίνεται ως δική του. Και πάλι ευχαριστώ για την επισήμανση. --Ttzavarasσυζήτηση 16:51, 19 Μαρτίου 2015 (UTC)

Σε κάθε περίπτωση να τολμάς, κανείς δεν είναι αλάνθαστος! --Ttzavarasσυζήτηση 16:57, 19 Μαρτίου 2015 (UTC)

Αντιμετώπιση ΒανδαλισμώνΕπεξεργασία

Καλησπέρα αγαπητε χρήστη KCharitakis,

μαζί με τις ευχαριστίες μου για το καλοσώρισμα στη wikipedia θα ηθελα να ρωτήσω για την αντιμετώπιση των βανδαλισμών: ο χρήστης 194.63.239.233 προβαίνει σε συστηματικούς βανδαλισμούς σε πληθώρα άρθρων παρόλο που του έχει επισημανθει ήδη από τον Οκτώβριο ότι θα υποστεί φραγή εάν συνεχίσει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό; Ευχαριστώ και πάλι εκ των προτέρων. Georgios86 (συζήτηση) 11:41, 24 Μαρτίου 2015 (UTC)

Νέος στη βικι και copyrightsΕπεξεργασία

Καλησπέρα συν-χρήστη KCharitakis

Ως νέο σχετικά μέλος στην Βικιπαίδεια η συνεισφορά μου μέχρι στιγμής είναι μικρή. Οι τελευταίες μου τροποποιήσεις αφορούσαν την σελίδα των Χάσμα (https://el.wikipedia.org/wiki/Χάσμα). Συγκεκριμένα, προσέθεσα δύο (2) εικόνες-εξώφυλλα δίσκου ("Όλοι Τόσο Μόνοι" και "Κάθε Φορά που Άλλος Γίνομαι"), για τα οποία όμως έλαβα ειδοποίηση ότι πιθανώς παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη. Απάντησα λοιπόν στη συζητήσεις των δύο αρχείων εξηγόντας τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρολά αυτά, δεν έλαβα κάποια απάντηση και οι εικόνες έχουν πλέον αφαιρεθεί. Τι μπορώ να κάνω? Upload ξανά και ορισμός της άδειας ως κοινό κτήμα?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη SOADNICK (συζήτησησυνεισφορά) .

Re:Νέος στη βικι και copyrights

Δυστυχώς οι εικόνες δεν είναι ορατές παρά μόνο το όνομα του αρχείου. Όπως φαίνεται και εδώ http://i.imgur.com/Ib1lilA.pngανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη SOADNICK (συζήτησησυνεισφορά) .

Re:Re:Νέος στη βικι και copyrights

Άφησα μήνυμα στους διαχειριστές, ευχαριστώ για την βοήθεια!ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη SOADNICK (συζήτησησυνεισφορά) .

Συγνώμη και ευχαριστώ!Επεξεργασία

Καλησπέρα!
Αποσυνδέθηκα από τη ΒΠ όταν πρόσεξα ότι οι 2 φωτό στη "Ντοντόμα" ήταν πολλή μικρές. Συγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ πολύ-πολύ για την ΑΜΕΣΗ ανταπόκρση. --Aristo Class (συζήτηση) 18:27, 25 Μαρτίου 2015 (UTC)

Βασικά ισχύει (μόλις σήμερα έγινε αυτό, με τον ίδιο να βγάζει σχετική ανακοίνωση και το ίδιο το συγκρότημα να επιβεβαιώνει) αν και οφείλω να ομολογήσω ότι η ανώνυμη αυτή χρήστης το έκανε λίγο άκομψα το update...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 19:29, 25 Μαρτίου 2015 (UTC)

Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και με την ευκαιρία σε συγχαίρω για το εξαιρετικό σου έργο "Το Φωτόδραμα της Δημιουργίας". Επίσης πρόσεξα ότι είσαι ταπεινός και δεχεσε συμβουλές. Έχω μια ερώτηση. Γράφεις ότι "... Διεθνούς Συλλόγου Σπουδαστών της Γραφής, όπως ήταν τότε γνωστοί οι Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά". Συνάντησα έναν Αμερικανό Σπουδαστή της Γραφής στο θρήσκευμα ο οποίος είχε ιστοτοπο που υπεράσπιζε τον Πάστορα Ράσσελ και μου είπε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αίρεση ή κομμάτι αν θες της θρησκείας του και όχι η συνέχεια της θρησκείας του και όντως αν πας και δεις εδώ https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_Student_movement#/media/File:Development_of_Bible_Students.jpg βλέπουμε πολλές σέκτες που διασώζονται έως και σήμερα και μάλιστα δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 1909, 1916, 1919, 1928, 1931 δηλαδή και πριν το 1920 και όχι όπως αναφέρει ο παρακάτω σύνδεσμος https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82 Άρα ανεξαρτήτως του τι λέει ο κάθε ένας το σωστό νομίζω βρίσκεται στο διάγραμμα το οποίο δείχνει πολλές σέκτες να ξεπηδούν από τους πρώτους Σπουδαστές της Γραφής και μια από αυτές τις σέκτες είναι και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Άρα το σωστό στο άρθρο σου ίσως να ήταν αν έγραφες "... Διεθνούς Συλλόγου Σπουδαστών της Γραφής, αίρεση ή κομμάτι του οποίου ήταν και οι Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά" αν προσέξεις έτσι το έχουν και σε άλλες γλώσσες. προφανώς είσαι Μάρτυρας του Ιεχωβά και είσαι συνηθισμένος να γράφεις έτσι. όπως και να έχει εκτιμώ τη συνεισφορά σου. ο θεός να σε έχει καλά. Theotus of seorum (συζήτηση) 00:06, 26 Μαρτίου 2015 (UTC)

Χρήστος ΛουκόπουλοςΕπεξεργασία

Το λήμμα δεν το δημιούργησα εγώ, απλά έκανα την μορφοποίηση του περίπου. Μη εγκυκλοπαιδικότητα συμφωνώ. Χρήστης:Legion 15:10, 26 Μαρτίου 2015 (UTC)

ΑρβανίτεςΕπεξεργασία

αν ψαχτείς λίγο παραπάνω, θα δεις ότι ήταν όντως. ιδού και η αποδείξεις https://en.wikipedia.org/wiki/Arvanites

Shadowndust (συζήτηση)

Πηγές σε άρθρο πυρηνικοί υποδοχείςΕπεξεργασία

Το άρθρο αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου Αγγλικού άρθρου. Χρειάζεται και πηγές; Medick522 (συζήτηση) 19:33, 28 Μαρτίου 2015 (UTC)

Το άρθρο είναι ακριβής μετάφραση του αγγλικού (βέβαια έγινε πριν από μερικά χρόνια). Δηλαδή πρέπει να πάω στις αντίστοιχες αγγλικές πηγές και να τις αντιγράψω;; Πολύ χρονοβόρο μου ακούγεται :P Medick522 (συζήτηση) 19:50, 28 Μαρτίου 2015 (UTC)

«Η Παραοικονομία στην Ευρώπη 2013»Επεξεργασία

Αγαπητέ κ. Χαριτάκη συγνώμη για την ανάρμοστη συνεισφορά μου. Σας παρακαλώ αποδεχθείτε τη μετάφραση του άρθρου μου από τη γερμανική και αγγλική Βικι χωρίς το αμφισβητούμενο αφιέρωμα. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι το όνομα "Peter Eigen" είναι γερμανικό, γι αυτό δε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η αγγλική προφορά "Πητερ Έιγκεν" αλλά η γερμανική "Πέτερ Άιγκεν". Εδώ στη Γερμανία δε προτιμάμε αγγλισμούς στα ονόματά μας, εκτός αν ο κ. Eigen το συνιστά. Ευχαριστώ. U rob me (συζήτηση) 15:30, 29 Μαρτίου 2015 (UTC)

Μελίνα ΑσλανίδουΕπεξεργασία

Κ. Χαριτάκη θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί διαγράφετε το υλικό που προσθέτω στη σελίδα πληροφοριών για τη Μελίνα Ασλανίδου; Δεν παραβιάζω κανένα πνευματικό δικαίωμα. Αντιθέτως, εμπλουτίζω τη σελίδα με περισσότερα στοιχεία.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Νικόλαος Σεψάς (συζήτησησυνεισφορά) .

Έχω διαβάσει το άρθρο για τα πνευματικά δικαιώματα και καταλαβαίνω απολύτως αυτά που μου γράψετε. Δεν μπορώ να κατανοήσω, όμως, γιατί διαγράφετε κάθε φορά το υλικό που προσθέτω; Δεν παραβιάζω κάτι. Αυτά που γράφω είναι αποκλειστικά δικά μου! Μήπως, όμως, χρειάζεται να προσθέσω πηγές για τα στοιχεία που βάζω;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Νικόλαος Σεψάς (συζήτησησυνεισφορά) .

Η εισαγωγή όμως ήταν αποκλειστικά δική μου και φυσικά διαγράφηκε.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Νικόλαος Σεψάς (συζήτησησυνεισφορά) .

Κ. Χαριτάκη, καλησπέρα! Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στη σωστή διαμόρφωση του πίνακα πληροφοριών του συγκεκριμένου λήμματος?ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Panosk85 (συζήτησησυνεισφορά) .

Λίμα Μάριος ΚαρακατσάνηςΕπεξεργασία

Καλησπέρα σας! Προσωπική μου άποψη είναι ότι το λίμα αυτό δεν πρέπει να διαγραφεί διότι δεν είναι 2 έργα μόνο όπως αναφέρει μια παλιότερη συζήτηση, αλά συνολικά 31! Επίσης το γεγονός ότι μιλάμε για δυσλεκτικό συγγραφέα αυτό από μόνο του είναι υπέρ αρκετό για να να αναδειχτεί αφού όποιος ξέρει τι είναι η δυσλεξία μπορεί να καταλάβει για τι πράμα μιλάμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Έλληνα δυσλεκτικό συγγραφέα που καταγεγραμμένους τουλάχιστον δεν έχουμε κανέναν! Τέλος όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα του κειμένου εκτός από το email που εστάλει, σας διαβεβαιώ και από εδώ ότι κατέχω τα πλήρες πνευματικά δικαιώματα για την ανάρτηση του.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη ‎Aposperittis (συζήτησησυνεισφορά) .

ΣυνεισφορέςΕπεξεργασία

Οι συγκεκριμένοι όροι (τύποι ρημάτων) που αναφέρεις δεν είναι απλώς κουραστικοί, είναι μη επιθυμητοί! Μπορούν όμως να διορθωθούν, όχι να αναιρεθεί ολόκληρη η συνεισφορά χρήστη λόγω της χρήσης παρόμοιων τύπων ρημάτων. Ειδικά στη συνεισφορά του που αναιρέθηκε δεν είχε ούτε έναν όρο από καθαρεύουσα (είχε βέβαια εξελληνισμούς ονομάτων, αλλά αυτό είναι "άλλου παπά ευαγγέλιο"). --Ttzavarasσυζήτηση 17:40, 13 Απριλίου 2015 (UTC)

Και πολύ καλά έκανες, και μάλιστα πολύ εύστοχα!   --Ttzavarasσυζήτηση 17:51, 13 Απριλίου 2015 (UTC)

Συζήτηση χρήστη:AnningiaΕπεξεργασία

Γιατί αναστρεφεις την εξεπεργασία μου στη σελίδα συζήτησης μου?δεν τη χρειάζομαιAnningia (συζήτηση) 11:39, 14 Απριλίου 2015 (UTC)

Hi. Sorry for speaking English because I can't speak Greek language. I just came here to edit Mahidevran's article based on English and Turkish Wikipedia. The name of Sehzade Ahmed is removed because no reliable source can be found to show that Mahidevran was his mother. So I think reverting my edit had no reason. Bye. Keivan.f (συζήτηση) 06:43, 15 Απριλίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα Κώστα. Δεν ξέρω αν εσύ τα χειρίζεσαι αυτά, αλλά έχουν στείλει από την Παρασκευή επιβεβαιωτικό email από την ΕΕΠΕΣ για το λήμα τους που μπλόκαρε η wikipedia για πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείς να το κοιτάξεις; Ή άλλος τα κάνει αυτά; Ευχαριστώ.

Αγαπητε κύριε, ξεκίνησα να γράφω πριν δύο λεπτά ένα άρθρο, και εσείς το διαγράψατε πρίν ένα λεπτό! Με την αιτιολογια ότι είναι μικρό. Για ποιον λόγο, μπορείτε να μου εξηγήσετε;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη K.Draziotis (συζήτησησυνεισφορά) .

Περί φραγής μουΕπεξεργασία

Παρότι επικοινώνησα με τον διαχειριστή που μου επέβαλε την φραγή 1 ημέρας, επιθυμώ να το κάνω και από εδώ για το τυπικό της υπόθεσης. Θα ήθελα να αρθεί η φραγή, βάση της πρώτης εξαίρεσης του κανόνα των τριών επαναφορών: *"Σελίδες που έχουν υποστεί βανδαλισμό και αποκαθίστανται", καθότι οι επαναφορές μου έγιναν έπειτα από βανδαλισμούς στο λήμμα Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Άλλωστε σκοπός μου ήταν να μην συνεχίσω γι' αυτό και απευθύνθηκα στο σημειωματάριο διαχειριστών. Μπορώ να πω ότι εξεπλάγην τώρα που άνοιξα το PC και είδα ότι φράχθηκα, αφού το περιστατικό έγινε χτες, τελείωσε και μάλιστα αντιμετωπίστηκε άμεσα από διαχειριστή. Ακόμη με τον ίδιο τρόπο έχω ενεργήσει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν (εδώ και ένα σχετικό παράδειγμα από τα παλιά) με σκοπό την προστασία και μόνο των λημμάτων της ΒΠ. Πραγματικά κάνω μια προσπάθεια με τον τρόπο μου και ελπίζω να εισακουστώ από εδώ. Δεν έχω δείξει σε καμία περίπτωση κάτι το διαφορετικό στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ.—Corleone μη τα μασάς!@ 20:31, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

Αυτή την στιγμή ο Skettos7 χρησιμοποιόντας μια ανώνυμη ΙΡ συνεχίζει να βλάπτει το λήμμα Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως όπως φαίνεται εδώ και εγώ αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι είμαι φραγμένος. Τί άλλο να πω λοιπόν;—Corleone μη τα μασάς!@ 21:03, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

Κανονικά γι' αυτή του την συμπεριφορά θα έπρεπε να φραχθεί, από καιρό, για μεγαλο χρονικό διάστημα.—Corleone μη τα μασάς!@ 21:06, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

Μόλις τώρα ο αγαπητός χρήστης Στέλιος Πετρουλάκης αναίρεσε τον βανδαλισμό του Skettos7, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Εάν δεν ήμουν φραγμένος θα μπορούσα να βοηθήσω και εγώ κάπως ή καθώς έχει ώρα που το παρατήρησα θα μπορούσα να το είχα αφαιρέσει κι εγώ. Παρακαλώ για άρση της φραγής μου.—Corleone μη τα μασάς!@ 21:16, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

O βανδαλισμός συνεχίζεται από τον Skettos7.—Corleone μη τα μασάς!@ 21:18, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

 1. μια φραγούλα δεν είναι κάτι τρομερό (μπορεί ο διαχειριστής να μην ξέρει την περίπτωση του άλλου ή/και να μην έχει παρατηρήσει τη δική σου συνεισφορά - κάτι που θα 'πρεπε). Ούτε το "λευκό" ποινικό μητρώο στη Βίκι θα σου φανεί χρήσιμο σε κάτι, πολύ περισσότερο όταν έπαψε να είναι "λευκό" σε μία απόπειρα προστασίας λήμματος από -συνεχείς- βανδαλισμούς.
 2. του δίνεις πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν εκφράζεις δημόσια την ενόχλησή σου για τη φραγή, καθώς αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός όλων των troll
 3. θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι πολύ κοντά στη μόνιμη φραγή με ταυτόχρονο αποκλεισμό της ip, άρα και να απαλλάξει τη Βίκι από τους βανδαλισμούς του - τουλάχιστον ως Σκέττος7 και απ' τον Η/Υ του σπιτιού του. Χαιρετώ. --Στέλιος Πετρουλάκης (συζήτηση) 21:34, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

Καταρχήν Στέλιο σε ευχαριστώ για το ότι με κάνεις να νιώσω ότι τελικά υπάρχει κάποιος που με διαβάζει εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει η ικανοποίηση των troll. Εξάλλου troll είναι ποιός νοιάστηκε. Και πίστεψέ με το ίδιο ένοιωσα και εγώ: μια 24ωρη φραγούλα είναι, ήδη η μισή έφυγε. Με καίει για το ότι την έφαγα ενώ υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα, ώστε σκούπες όπως θεωρώ ότι είμαι και εγώ να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα. Και πιστεύω ακράδαντα στους διαχειριστές της ΒΠ και στον ρόλο τους σε τέτοια ζητήματα. Ακόμη πιστεύω πως η φραγή μου θα αρθεί μέχρι αύριο από κάποιον διαχειριστή, όχι για να γίνει το δικό μου (το κέφι μου δηλαδή) αλλά γιατί πιστεύω στην ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ και στους κανόνες της! Πιστεύω πως εκτός από κανόνες η Βικιπαίδεια έχει ψυχή και νόηση! Και το εννοώ αυτό όσο τίποτε άλλο! Δεν περιμένω το θαύμα, περιμένω το αυτονόητο... να λειτουργήσει η ψυχή της. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο διαχειριστής που με έφραξε το έκανε βιαστικά, αλλά όχι με κακό κίνητρο και ότι αν το ξανασκεφτεί θα το αλλάξει.

Νομίζω δε, ότι πλέον είναι λίαν σαφές, το τι πραγματικά προσπαθώ εδώ και καιρό και πραγματώνω (όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις και ο χρόνος μου) στη ΒΠ σε σχέση με τους βανδαλισμούς. Αυτό ακριβώς κάνω όταν είμαι στην Βικιπαίδεια: Περιπολώ κολλημένος στις Πρόσφατες αλλαγές για βανδαλισμούς και τους αναιρώ. Μπορεί να χρειαστεί να είμαι επίμονος σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην χτεσινή. Μάλιστα ο κανόνας των τριών επαναφορών μου δίνει αυτό το πλεονέκτημα, της επιμονής στην πάταξη ενός βανδαλισμού, παρά το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστούν και περισσότερες από 3 επαναφορές. Για πιο λόγο λοιπόν είμαι φραγμένος τούτη την στιγμή; Σέβομαι απόλυτα τους κανόνες και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Μάλιστα για αυτό συμμετέχω στην ελληνική Βικιπαίδεια. Ελπίζω λοιπόν να εισακουστώ. Ευχαριστώ.—Corleone μη τα μασάς!@ 21:55, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

Και κάτι τελευταίο για όσους μας διαβάζουν τώρα ή θα μας διαβάσουν αργότερα...

Ξέρετε τι είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελα τώρα; Να αναιρέσω τον βανδαλισμό του Skettos7 και καμιά δεκαριά ακόμη βανδαλισμούς που έχω εντοπίσει τόση ώρα που σκέκομαι άπραγος!  .—Corleone μη τα μασάς!@ 22:11, 21 Απριλίου 2015 (UTC)

You'll never walk alone...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 19:35, 22 Απριλίου 2015 (UTC)

Μόνο το κλανιά στο τέλος βγάζω. --C Messier 13:29, 24 Απριλίου 2015 (UTC)

Σβήνεις πολύ ευκολαΕπεξεργασία

Πριν μισή ώρα πρόσθεσα μια παράγραφο για τον "καπεταν ο΄ρεστη". Το ότι έδωσε τη διαταγή για την εκτέλεση της ηθοποιού Παπαδάκη είναι γνωστό και υπάρχουν πάμπολες ενδείξεις. Το ότι σκότωσε πολλούς ιδίως από την περιοχή της Χαλκίδας είναι πάλι γνωστό καθώς έχω αρχεία αλλά όχι σε ηλεκτρονική μορφή.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Gas1511 (συζήτησησυνεισφορά) .

Όχι άλλα αρχεία, πήξαμε στα αρχεία σήμερα, μια με τις Γερμανικές απώλειες μια με την Παππαδάκη. Ρε GAS πέρα από ότι κλέβεις κείμενα από την Livepedia και είναι από μόνο του αιτία για σβήσιμο, γιατί δεν κάνεις ένα κόπο να διαβάσεις την ίδια την παράγραφο που έκλεψες μέχρι και το τέλος. Δηλαδή μπαίνεις, κλέβεις και παραπονιέσαι. Τι είδους βαρετό τρολάρισμα είναι αυτό;; Δείξε λίγο εξυπνάδα τουλάχιστον.--Istoria1944 (συζήτηση) 21:57, 26 Απριλίου 2015 (UTC)

ΚαλωσόρισμαΕπεξεργασία

Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είμαι καινούρια στο εγχείρημα της Βικιπαίδειας (Ελληνικής, Αγγλικής, κλπ), οπότε αν κάνω κάποιο λάθος (και το δεις) παρακαλώ πες μου - θα είναι καλή τη πίστει :) Είδα επίσης οτι στις 12 του Μαη θα γίνει μια παρουσίαση για την Βικιπαίδεια, στην Τεχνόπολη και λέω να πάω. Ελπίζω να γνωρίσω και από κοντά κάποια από τα ενεργά μέλη της κοινότητας και να μάθω περισσότερα για το κίνημα. Kalliope (WMF) (συζήτηση) 07:24, 28 Απριλίου 2015 (UTC)

Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω την επαναφορά εκ μέρους σου του βανδαλισμού που ανέστρεψα... Το ότι ο γεννημένος στην Αλβανία, γόνος αλβανικής οικογένειας, θεωρείται κατά βάση Αλβανός είναι αυτονόητο... Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί με εθνική ομάδα χώρας αλλης πλην αυτής στην οποία από πλευρά καταγωγής ή εθνικότητας ανήκει είναι διαφορετική ιστορία... Για να το κάνω the short way: η "αλβανική καταγωγή" που αναφέρεις θα ήταν δικαιολογημένη να αναγράφεται, εφόσον ήταν μεν γόνος αλβανικής οικογένειας, ωστόσο είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, κάτι που εδώ δεν ισχύει... Είναι γεννημένος στην Αλβανία και από Αλβανούς γονείς, συνεπώς, είναι πολύ περισσότερο από "απλή καταγωγή", γι'αυτό και είναι σωστό να αναγράφεται ως έχει στο λήμμα...

ΥΓ. Κι επειδή πολύ εύκολα εδώ μέσα διάφορες... "ταμπέλες" πηγαινοέρχονται, προτού μιλήσει κάποιος για "ρατσισμό" εκ μέρους μου, με βάση την παραπάνω τοποθέτηση, ας πάει να δει τις συνεισφορές μου σε επίπεδο πολιτικών προσώπων και το ξανασυζητάμε...

--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 15:39, 28 Απριλίου 2015 (UTC)

Το υστερόγραφο το έβαλα κυρίως για τους "αδιάκριτους" που είναι "πολλοί και μας διαβάζουν"... Επίσης, τροποποίησα ελαφρώς το εισαγωγικό κείμενο, ώστε να καλύπτει και τις δύο απόψεις... Για δες το...

ΥΓ. Με βάση την ελληνική νομοθεσία, πάντως, απ'όσο ξέρω πρέπει ένας εκ των γονιών σου να είναι Έλληνας (δίκαιο του αίματος), για να είσαι εθνικά τέτοιος, σε αντίθεση με την Γαλλία, όπου αρκεί να γεννηθείς σε γαλλικό έδαφος (δίκαιο του εδάφους) για να θεωρηθείς Γάλλος πολίτης...

--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 15:48, 28 Απριλίου 2015 (UTC)

Το θέμα είναι, κυρίως, να διαχωρίζεται η μία περίπτωση από την άλλη πχ. στο λήμμα Σαμίρ Νασρί ("Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από την Αλγερία", ενώ είναι απλώς γεννημένος στην Γαλλία, με τους δύο του γονείς να είναι Αλγερινοί...)... Από εκεί και πέρα, το κάθε κράτος έχει δικό του νομικό σύστημα αναφορικά με τις υπηκοότητες... Υπάρχουν τα πιο διαλλακτικά και τα πιο συντηρητικά... --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:37, 28 Απριλίου 2015 (UTC)

Όνομα χρήστηΕπεξεργασία

Μα δεν βλέπω πού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 20:37, 28 Απριλίου 2015 (UTC)

ΠαναιτωλικόςΕπεξεργασία

Σίγουρα ισχύει, ωστόσο εμένα με ενοχλεί ο τρόπος που το γράφει (χώρια που δεν παραθέτει καμία απολύτως τεκμηρίωση για τα γραφόμενα...), δηλαδή το ύφος, όπου το τονίζω ότι το βρίσκω ιδιαίτερα pov... Θα μπορούσε να δουλεφτεί καλύτερα και είναι τώρα ευκαιρία που προστέθηκε και όχι... σε 2-3 χρόνια που μπορεί να το θυμηθεί κανείς όπως συμβαίνει και με άλλα λήμματα...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 21:01, 29 Απριλίου 2015 (UTC)

Άρση ΔιαγραφήςΕπεξεργασία

Κύριε KCharitakis, το συγκεκριμένο λήμμα παραθέτει μια έγκυρη πηγή η οποία είναι το αρχείο της καθημερινής εφημερίδας "Ταχυδρόμος", που θεωρείται αξιόπιστη και έγκυρη. Όσο για το συγκεκριμένο πρόσωπο (κ. Ζαφείρη Σταυρίδη), πιστεύω πως θα ήταν καλό να υπάρχει ένα λήμμα στον συγκεκριμένο ιστότοπο διότι ο κύριος αυτός υπήρξε απο τους πιο σημαντικότερους και δυναμικότερους στο χώρο του μετάλλου και των μεταλλικών κατασκευών δημιουργώντας έργα σε όλη την Ελλάδα και τον εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, στο άμεσο μέλλον θα προστεθούν κι άλλες πληροφορίες. Αν ακόμα θεωρείται πως το λήμμα πρέπει να διαγραφεί, παρακαλώ προβείτε στην διαγραφή του. Ευχαριστώ πολυ, --Wikipedia-1515 (συζήτηση) 11:42, 3 Μαΐου 2015 (UTC)

Μπορεις σε παρακαλω να με διαφωτισεις για κατι (εαν εχεις την ευγενη καλοσυνη φυσικα) ??? Γιατι συνεχεια αλλαζεις τις τροποποιησεις μου οσων αφορα τα πρωταθληματα της γυναικειας ομαδας βολευ του Παναθηναικου ??? Βασικα εισαι ο ιδιος με τον οποιο ειχα κουβεντα γεμιζοντας μια ολοκληρη σελιδα η αλλος ??? Απο κει και υστερα,με ποια λογικη γραφεις για 24 πρωταθληματα την στιγμη που ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ κανουν λογο για 23 ??? Οταν λεω οι παντες εννοω απο ομοσπονδια μεχρι ΚΑΙ τον ερασιτεχνη Παναθηναικο !!! Μπορεις να μου πεις λοιπον γιατι επιμενεις στα ψεματα,εσυ που υποτιθεται εισαι υπερμαχος της αληθειας και αιωνιος πολεμιστης της προπαγανδας και του ψεματος,οπως χαρακτηριστικα αφηνεις να εννοηθει στο "βιογραφικο" σου ??? Εκτος αν περα απ ολα αυτα εισαι και ΕΝΘΕΡΜΟΣ υποστηρικτης της ομαδας της ντροπης ??? Σε μια τετοια περιπτωση παο πασο,σηκωνω τα χερια ψηλα γιατι απλουστατα η "μαχη" ειναι ανιση !!!

Ευχαριστω !!!

Θα μου πεις τον λογο που επιμενεις ??? Αν ειναι μην γραφεις για 24 πρωταθληματα αλλα για 54......καλυτερα δεν ακουγεται βαζελακο-καρπαζοεισπρακτορα ???

Σου ξαναλεω λοιπον οτι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΟ κανουν λογο για 23 αλλα εσυ για δικους σου λογους επιμενεις στα 24 !!!

Η επιστημη σηκωνει τα χερια ψηλα στην περιπτωση σου !!!

σβησιμο λιματοςΕπεξεργασία

Εχω ξαναδιμιουργησει τη σελιδα στα ελληνικα, κανω κατι λαθος? ενημερωστε με παρακαλω πολυ ==Πρόταση λήμματος για διαγραφή== Αγαπητέ KCharitakis, το λήμμα Speakeasies swing band που δημιούργησες (ή σε ενδιαφέρει) έχει προταθεί για γρήγορη διαγραφή για τον ακόλουθο λόγο: ήδη διεγραμένο, μη εγκυκλοπαιδικό Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (μουσική). Εάν είσαι σίγουρος ότι το λήμμα ακολουθεί την πολιτική και δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια γρήγορης διαγραφής μπορείς να πεις την γνώμη σου στην σελίδα συζήτησης του λήμματος. Πιθανώς να χρειάζεται να διαβάσεις την πολιτική (π.χ. εγκυκλοπαιδικότητα ή προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων) και τις σχετικές οδηγίες πριν σχηματίσεις άποψη. —Justin Veyyron (συζήτηση) 20:20, 4 Μαΐου 2015 (UTC)

Αναίρεση επεξεργασίας του λήμματος για την ΖώμινθοΕπεξεργασία

Λυπάμαι πολύ που νιώσατε την ανάγκη να αναιρέσετε την επεξεργασία του κειμένου για την ανασκαφή μου. Φυσικά επανέφερα σήμερα το δικό μου κείμενο καθώς δεν πρόκειται για προσπάθεια αυτοπροβολής αλλά για αποκατάσταση της τωρινής εικόνας των εργασιών στον χωρο και παραπομπή σε πολύ λίγα από τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα. Θα σας παρακαλούσα να μην επέμβετε εκ νέου στο κείμενό μου αφού η παλαιότερη έκδοση περιείχε ανακρίβειες και λανθασμένες πληροφορίες. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη πηγή πληροφοριών για μια ανασκαφή από τον ίδιο τον ανασκαφέα!ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη E Sapouna-Sakellaraki (συζήτησησυνεισφορά) .

Αναίρεση επεξεργασίας του λήμματος για την ΖώμινθοΕπεξεργασία

Αγαπητέ κύριε, Θα το εκτιμούσα εάν δεν διορθώνατε χωρίς να γνωρίζετε περί τίνος πρόκεται. Η ιστοσελίδα archaiologia.gr δεν είναι blog. Απλώς περιλαμβάνει και blog. Πρόκειται για μεταφορά στο διαδίκτυο ενός έγκυρου αρχαιολογικού περιοδικού που εδώ και μερικά χρόνια δεν εκδίδεται πια σε έντυπη μορφή. Η σελίδα, εκτός από χώρο για συζήτηση και ενημέρωση για αρχαιολογικά νέα παντός τύπου, περιλαμβάνει και κομμάτι με ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ που γράφουν συνήθως οι ανασκαφείς ή ερευνητές σε εκλαϊκευμένη μορφή, όπως ακριβώς συνέβαινε στην έντυπη έκδοση του περιοδικού. Ο λόγος για τον οποίο είμαι εγώ ο συντάκτης είναι προφανής. Αφού εγώ είμαι ο ανασκαφέας, εγώ γράφω το άρθρο! Θα μπορούσα να παραπέμψω σε επιστημονικά άρθρα αλλά δεν το βρίσκω σκόπιμο αφού πιστεύω ότι οι επιστημονικές αναλύσεις δεν αφορούν το ευρύ κοινό και εξάλλου δεν υπάρχουν σε εύκολα προσβάσιμη (ψηφιακή και αναρτημένη στο διαδίκτυο) μορφή. Εν ολίγοις, φυσικά και ένα άρθρο στο archaiologia.gr είναι έγκυρο, και σίγουρα πολύ εγκυρότερο από οποιοδήποτε δημοσίευμα στον Τύπο καθώς συντάσσεται από αυτόν που έχει και την ευθύνη της επιστημονικής έρευνας και δημοσίευσης του χώρου (ή του οποιουδήποτε υλικού) στον οποίο αναφέρεται. Σας παρακαλώ λοιπόν εκ νέου να μην αναιρέσετε τις διορθώσεις που έκανα. Καταλαβαίνω ότι η πρόθεσή σας είναι καλή αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνετε λάθος.

--E Sapouna-Sakellaraki (συζήτηση) 09:56, 5 Μαΐου 2015 (UTC)

Το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην περίπτωση είναι αυτό της αυτοπροβολής, και αυτό με ερωτηματικό. Το περιοδικό πιστεύω ότι είναι έγκριτο και η έρευνα που έχει δημοσιοποιηθεί εκεί αποτελεί αξιόπιστη πηγή. Αν στο λήμμα δεν εισάγονται νέες αναλύσεις και συμπεράσματα, δεν υπάρχει πρωτότυπη έρευνα αν χρησιμοποιούνται πρωτογενείς πηγές, αν και προτιμόνται οι δευτερογενείς. --C Messier 14:07, 5 Μαΐου 2015 (UTC)
Τα blog, twitter κτλ « είναι γενικά μη αποδεκτά», εδώ μάλλον είναι η εξαίρεση. Πρωτότυπη έρευνα η οποία δημοσιεύεται πρώτα στη ΒΠ δεν είναι αποδεκτή, εδώ η έρευνα έχει δημοσιευθεί πρώτα σε αξιόπιστο περιοδικό, οπότε θεωρείται αξιόπιστη πηγή, αν και πρωτογενείς πηγές γενικά δεν προτιμόνται. Αυτοπροβολή και πάλι δεν ξέρω αν είναι, αν από τη δημοσιοποίηση στη ΒΠ αυτή έχει όφελος, αν και έχει χρησιμοποιήσει αποκλειστικά άρθρα που έγραψε η ίδια. Όμως κακά τα ψέματα, αν ήθελα να χρησιμοποιήσω πηγές για τις εξελίξεις στην ανασκαφή, πιθανώς θα χρησιμοποιούσα τις ίδιες πηγές. --C Messier 14:22, 5 Μαΐου 2015 (UTC)
Το περιοδικό, επειδή ασχολείται αποκλειστικά με αρχαιολογία, πιστεύω ότι είναι πιο αξιόπιστο από μια εφημερίδα, δεν ξέρω αν είναι peer-reviewed. --C Messier 14:39, 5 Μαΐου 2015 (UTC)
C έχει ολόκληρη ομάδα από πίσω (κρυμμένη κάπως η σελίδα βέβαια γιατί πρέπει κανείς να κάνει κλικ στο μενού με τις 3 παύλες). Κορλεόνε, συγνώμμη για τα απανωτά μηνύματα απλά θεώρησα πως θα ήταν χρήσιμα αυτά που έγραψα. Gts-tg (συζήτηση) 15:10, 5 Μαΐου 2015 (UTC)
Συμφωνώ πως το archaiologia.gr πρέπει να είναι αποδεκτό ως περιοδικό, και επιπλέον και ως καθιερωμένη πηγή. Σχετικά με την αυτοπροβολή, δε διάβασα το άρθρο του περιοδικού, αλλά αν πρόκειται για κάτι που έχει γράψει η συγκεκριμένη χρήστης και αναλύει αντικειμενικά ένα θέμα αντί να προωθεί τον ευατό της κυρίως ή αντί να γράφει για κάτι άσχετο, τότε δε βλέπω κάποιο πρόβλημα (αν και νομίζω καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε το υλικό που δημιουργούμε οι ίδιοι εκτός ΒΚ για να μη δημιουργούνται ακριβώς τέτοιες υποψίες). Αυτοπροβολή θα ήταν αν ήταν ένα γενικό μπλογκ και έβαζε σε αυτό τις σημειώσεις της από την ανασκαφή, και δεν υπήρχε δημοσίευση σε περιοδικό όπως το archaiologia.gr, ή αν ωφελούνταν άμεσα από τον σύνδεσμο που παρέθετε (π.χ. σύνδεσμος για αγορά του νέου βιβλίου) Gts-tg (συζήτηση) 14:46, 5 Μαΐου 2015 (UTC)

titloi ginaikeiou tmimatos volley panathinaikouΕπεξεργασία

"Δέχτηκα προσωπική επίθεση από τον χρήστη Evosmos salonica ο οποίος βανδαλίζει όπως μπορείτε να δείτε εδώ τα λήμματα Πρωτάθλημα Ελλάδας πετοσφαίρισης γυναικών και Παναθηναϊκός (πετοσφαίριση γυναικών), αφαιρώντας έναν τεκμηριωμένο εγκυκλοπαιδικά τίτλο της συγκεκριμένης ομάδας, την οποία με κατηγορεί χωρίς βάση ότι εκπροσωπώ. Προκαλεί εν ολίγοις οπαδικό διορθωπόλεμο, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει βάσιμος λόγος ή τεκμηρίωση στα λεγόμενά του. Αυτό συμβαίνει τακτικά και κατ' επανάληψη και συνιστά βανδαλισμό. Παρακαλώ για άμεσες διαχειριστικές ενέργειες "

Καταρχην με κοπελα να συνομιλουσα,τετοια κινηση δεν θα εκανε αλλα θα εμπαινε σε διαλογο μαζι μου !!! Οταν λεω τετοια κινηση εννοω το να παραπονεθει-κλαφτει προς τους διαχειριστες χωρις να συντρεχει ουσιαστικα πραγματικος λογος !!! Απο κει και υστερα διαβαζοντας την γυναικεια σου - αλα Μαρθας Βουρτση - κλαψα,διεκρινα σε καποιο σημειο της το εξης φιλε μου ...... "Προκαλεί εν ολίγοις οπαδικό διορθωπόλεμο, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει βάσιμος λόγος ή τεκμηρίωση στα λεγόμενά του." ...... Μου ζητησες ποτε τεκμηριωση για την αλλαγη-διορθωση που εκανα ??? Μπηκες ποτε στην διαδικασια να ανοιξεις διαλογο μαζι μου η να μου ζητησεις τον λογο για τον οποιο κατεφυγα σε αυτη την κινηση-διορθωση του λανθασμενου - στο θεμα της συγκομιδης των τιτλων - λημματος του συγκεκριμενου ιστοτοπου ??? Εκτος αν δεν συνηθιζεις να συνομιλεις με αλλους χρηστες του Βικιπαιδεια η σου ειναι κοπος τελοσπαντων,το να συμμετασχεις σε καποιον διαλογο !!!

Αφου λοιπον θες τεκμηριωση (πες το ρε ανθρωπε μου....στομα και μιλια ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ δεν τα στερησε) παρε 2 λινκ,ενα απο αυτο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και ενα αλλο απ αυτο του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ,για να εμπεδωσεις (λεμε τωρα...) ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ οτι τα πρωταθληματα της γυναικειας ομαδας βολευ του Παναθηναικου η αλλιως της ομαδας της καρδιας σου,ειναι 23 και ΟΧΙ 24 !!!

1ο λινκ (Ελληνικη Ομοσπονδια Πετοσφαιρισης Ελλαδας) : http://www.volleyball.gr/index.php?option=mod_navigationbar&mnuid=242&submnuid=261&view=page&lang=en

2ο λινκ (Ερασιτεχνης Παναθηναικος) : http://panathinaikos1908.gr/titles.php

Ελπιζω να σου κανουν,να σε διαφωτισα και να σταματησεις πλεον να επιμενεις στα ψεματα που αραδιαζεις δεξια κι αριστερα ..... και φυσικα να σταματησεις το κλαμα προς τους διαχειριστες.....ειμαστε κι εμεις εδω και ολη την καλη διαθεση να δεχτουμε τα παραπονα και τις αποριες σου !!! Σε αυτες τις τακτικες συνηθιζαμε να καταφευγουμε οταν ειμασταν παιδακια του δημοτικου και του γυμνασιου......κυριε κυριε μου εκανε το ενα,μου εκανε το αλλο.....κυριε διευθυντα,μου εκανε το ενα,μου εκανε το αλλο,τιμωρηστε τον σας παρακαλω !!!

Ο νοων νοειτω .....

Οπως βλεπεις λοιπον,δεν υπαρχει πρωταθλημα 1970 για τον Παναθηναικο η για οποιαδηποτε αλλη ομαδα οποτε θα σε θερμοπαρακαλουσα να μην το αλλαξεις ξανα σε 24 και να παραμεινουν 23,προς αποκατασταση της αληθειας !!!

υ.γ Αν δεν σου κανει ΟΥΤΕ το λινκ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αλλα ΟΥΤΕ και αυτο του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Παναθηναικου,σου βαζω και ενα 3ο απο το σαιτ που ασχολειται αποκλειστικα και μονο με θεματα βολευ !!!

3ο λινκ (WWW.VOLLEYNEWS.GR) : http://www.volleynews.gr/index.php/a1-women-mnu/mvp

Αυτό που θα έπρεπε να είχες καταλάβει τόσες εβδομάδες στη Βίκι, είναι ότι οποιοδήποτε link δεν έχει καμία αξία (και για οποιονδήποτε) όταν μπαίνει σε σελίδα Συζήτησης (ακόμα κι εάν εκείνη είναι του ίδιου του "οποιουδήποτε"). Και όχι σε λήμμα ώστε να τεκμηριώσει τα γραφόμενα εκεί. Εάν είχες διαβάσει δε την Πολιτική της Βίκι, όπως άλλωστε προτείνεται για όλους τους νέους χρήστες (και κατά τύχη σου έχει προτείνει αυτός ο "οποισδήποτε" εδώ και αιώνες: Καλώς ήρθες!) θα γλύτωνες την τόση πληκτρολόγηση και επί τόσες ημέρες. Ίσως μάλιστα και να καταλάβαινες ότι όντως έχει δίκιο σχετικά με τον τρόπο που κάποιος οφείλει να συνεισφέρει στη Βίκι, όχι για τον ±1 τίτλο που δείχνει να σε καίει. Άρα και ότι άδικα του κάνεις επίθεση επί προσωπικού, οπότε τώρα δεν θα κινδύνευες να φραγείς από τους διαχειριστές. Βικιφιλικά. --Στέλιος Πετρουλάκης (συζήτηση) 16:26, 5 Μαΐου 2015 (UTC)

Και που βαζω λινκ στο συγκεκριμενο λημμα,τι καταλαβα ??? Παλι το σβησατε και μαλιστα χωρις λογο και αιτια !!!

Ακουστε κυριε Πετρουλακη,εγω σας λεω ξεκαθαρα οτι ειμαι Ολυμπιακος αλλα ταυτοχρονα ειμαι και αντικειμενικος !!! Απ την στιγμη που δεν υπαρχει το πρωταθλημα του 1970,ειναι προκληση να συνεχιζεται και να επιμενετε να το βαζετε και ενω εχει τεκμηριωθει απο 100 πλευρες,μεχρι και απ τον ερασιτεχνη Παναθηναικο,οτι δεν υφισταται !!!

Εσεις εχετε τα cojones να μας πειτε τι ομαδα υποστιριζετε και γιατι τετοια πρεμουρα να αλλαζετε συνεχεια τα στοιχεια και να βγαζετε τα πρωταθληματα του Παναθηναικου 24 ??? Εχετε τα κοτσια να μας πειτε την ομαδα σας η θα συνεχιζετε να μας το παιζετε αντικειμενικος ???? Και πως γινεται να δεχεστε ως στοιχειο το τι ειχε γραψει καποτε γο greenzone του Παναθηναικου αλλα απο την αλλη αρθρα απο σαιτ οπως το γκαζετα και απο εγκριτους δημοσιογραφους οπως ο κυριος Ασημακοπουλος,να τα θεωρειτε ως μη εγκυρα,μη αξιοπιστα κτλ κτλ κτλ !!! Πως γινετε να αλλες φορες να δινετε βασει στα λεγομενα του ερασιτεχνη Παναθηναικου και αλλες φορες να μην σας νοιαζει !!! Απο την αλλη γιατι δεν κανετε το αντιστοιχο και με τον ερασιτεχνη Ολυμπιακο,οπως καλη ωρα στην περιπτωση των κυπελλων του στο βολευ ανδρων ??? Ο Ολυμπιακος λεει οτι εχει 15,εσεις γραφετε 14 !!! Γιατι φασκετε και αντιφασκετε κυριε ??? Γιατι τα βλεπετε κατα το δοκουν και οπως σας συμφερει την καθε φορα ???

Δεν "έβαλες" την παραπομπή που λες. Αφαίρεσες την ήδη υπάρχουσα για να την αντικαταστήσεις με αυτή που σε βολεύει. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο στη Βίκι. Αποτελεί προσβολή για εκείνους που έβαλαν την παραπομπή, για όσους την διάβασαν και τη θεώρησαν κατάλληλη/έγκυρη, βασικά δε παραβιάζει την Πολιτική περί αφαίρεσης πηγών. Πρέπει να υπάρχουν αμφότερες και να αναλύσεις τις διαφορές τους. Δηλαδή πως, παρότι πρόκειται για την ίδια πηγή, η σελίδα στα ελληνικά λέει έτσι και η αγγλική μετάφραση γιουβέτσι. Μέχρι να το κάνεις, θα αναιρείται κάθε επεξεργασία σου που περιλαμβάνει αλλοίωση των ήδη υπαρχουσών παραπομπών. Δεν μπορώ να στο γράψω πιο απλά, προσπάθησε να το κατανοήσεις με τα παραπάνω δυο λόγια.
ΥΓ μην ξαναγράψεις στη σελ. μου Συζήτησης --Στέλιος Πετρουλάκης (συζήτηση) 11:34, 7 Μαΐου 2015 (UTC)

παντογράφος (τραίνα)Επεξεργασία

καλημέρα,

εδώ και μέρες έστειλα mail στο permissions της wiki όπως μου πρότεινες αλλά δεν έχω πάρει ακόμη καμία απάντηση... η σελίδα παντογράφος (τραίνα) είναι ακόμη μπλοκαρισμένη... δεν έχω καταλάβει τι λάθος έκανα. το blog mixanikosose είναι δικό μου και εκεί δημοσιεύω θέματα που αφορούν το σιδηρόδρομο προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση σε θέματα σιδηροδρομικής τεχνολογίας για ελληνόφωνους χρήστες.

επειδή είδα ότι και στην βικι πεδία υπάρχει αντίστοιχο έλλειμμα σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο κάποια στοιχεία πιο γενικά και όχι τόσο εξειδικευμένα να ανεβάσω και εδώ...

βοήθησέ με σε παρακαλώ να καταλάβω τι λάθος κάνω. αν πχ ανέβαζα ένα κείμενο χωρίς αναφορά στο Blog θα ήταν οκ?

(Mixanikosose (συζήτηση) 11:15, 8 Μαΐου 2015 (UTC)).

ΚΑι που ακριβώς αντιβαίνει. Με αυτό που κάνεις μόνο κακό θα κάνεις στη βικιπαίδεια, παρεενοχλόντας ένα χρήστη χωρίς ουσία. Στη σελίδα του ο καθένας βάζει σχετικές σελίδες με τον εαυτό. Για αυτό υπάρχουν. Το ιστολόγιο είναι μέρος της προσωπικής δραστηριότητας του καθένα. Το να γνωρίζεις ένα χρήστη μέσω των στοιχείων που δίνει μόνο ευνοεί την συνεργασία. —Ah3kal (συζήτηση) 12:37, 9 Μαΐου 2015 (UTC)

Ναι όλοι μπορούν να βάλουν την προσωπική τους σελίδα ως σύνδεσμο στη σελίδα τους στη βικιπαίδεια. Μην αναιρείς με λογική «έχει αθηναϊκές πινακίδες!» ήτοι blog=κακό. Πρώτο από όλους παραβαίνεις εντονότατα την ακόμα πιο κύρια πολιτική που θέλει Να υποθέτεις καλή πίστη και κατηγορείς αβασάνιστα χρήστες για αυτοπροβολή.—Ah3kal (συζήτηση) 12:43, 9 Μαΐου 2015 (UTC)

Επίσης Βικιπαίδεια:Σελίδα χρήστη. Αυτή είναι η πολιτική για τις σελίδες χρήστη: «Το περιεχόμενο της προσωπικής σελίδας των χρηστών θα πρέπει γενικά να συμμορφώνεται με τις ευρύτερες πολιτικές της Βικιπαίδειας. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να προστεθούν βιογραφικές ή άλλες πληροφορίες για τους χρήστες [...]» Η πολιτική που διαβάζεις λάθος (ΒΠ:ΟΧΙ) λέει ότι η σελίδα χρήστη δεν είναι χώρος για να φτιάζεις την προσωπική σου ιστοσελίδα, δεν απαγορεύει πουθενά να μπαίνει σύνδεσμος σε προσωπική ιστοσελίδα σελίδα. Πόσο μάλλον σε μπλογκ ή προσωπική ιστοσελίδα που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον κάποιου πάνω στο οποίο συνεισφέρει και στη βικιπαίδεια. —Ah3kal (συζήτηση) 13:00, 9 Μαΐου 2015 (UTC)

Καλημέρα, σχετικά με το Doppelgänger Brand Images, δε με απασχολεί καθόλου η διαγραφή του, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε την αιτιολογία «γερμανικός όρος σε ελληνική εγκυκλοπαίδεια». Ρίξε μια ματιά στο en:Multikulti. Ο όρος είναι γερμανικός και το λήμμα είναι εγκυκλοπαιδικό, σε οποιαδήποτε βικιπαίδεια και αν γραφεί. --Focal Point 07:30, 10 Μαΐου 2015 (UTC)

Συμφωνώ με τη λογική σου, απλά ήθελα να διευκρινίσω ότι διαφωνούσα με την σύντομη αιτιολόγηση διαγραφής «γερμανικός όρος σε ελληνική εγκυκλοπαίδεια», δεδομένου ότι μας διαβάζουν πολλοί (και πολύ) οι οποίοι μπορεί να εννοήσουν κάτι άλλο. Το κείμενό σου «Πολλές ξένες ορολογίες μπορούν να προστεθούν σε μια ελληνική εγκυκλοπαίδεια, αλλά με σαφήνεια. Το συγκεκριμένο δεν νομίζω τουλάχιστον όπως ήταν να μπορούσε να διατηρηθεί. Ήθελε πολύ δουλειά.» (καλύτερα χωρίς το «Πολλές») με καλύπτει πλήρως. --Focal Point 11:26, 10 Μαΐου 2015 (UTC)

Σχετικα με το λήμα "ευρωπαϊκό συμβούλιο οφθαλμολογίας"Επεξεργασία

α) Ευχαριστώ για την γνωστοποίηση προσέθεσα τις πηγές μου β) Στο λημα αναφέρεται έλειψη εγκυκλοπαιδικότητας. Πείτε μου τι πρέπει να αλλάξει να το λύσουμε και αυτό το θεματάκι.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 176.92.137.105 (συζήτησησυνεισφορά) .

Σε ευχαριστώ για τις διορθώσεις. Δεν έχω αρκετό χρόνο και προσπαθώ να βοηθήσω, όταν μπορώ και όσο μπορώ. Καλό απόγευμα--νεφ (συζήτηση) 16:35, 21 Μαΐου 2015 (UTC)

σταματηστε επιτελουςΕπεξεργασία

Ακου εδω μεγαλε,μην αλλαξεις ξανα τα πρωταθληματα Εθνικου και Ολυμπιακου στο πολο γιατι δεν ξερω κι εγω τι θα γινει !!! Τοσα χρονια τα πρωταθληματα ειναι δεδομενα και ξαφνικα επειδη ετσι σου καπνισε,ξυπνησες μια μερα και ειπες να αφαιρεσεις εναν τιτλο απο Εθνικο και Ολυμπιακο ??? Απο περσι τον Μαη που ο Ολυμπιακος σηκωσε το 28ο του πρωταθλημα μεχρι και πριν μια εβδομαδα,ολοι ξεραμε οτι εχει 28 !!! Τι εχει αλλαξει και τα βγαλατε 27 τωρα (εσυ η οποιοσδηποτε αλλος) ??? Τοσο κομπλεξ με τον Ολυμπιακο πια ???

Απο την αλλη θελετε να κρυψετε (θελει η ....... να κρυφτει αλλα η χαρα δεν την αφηνει που λεει ο σοφος λαος) τα Παναθηναικα σας αισθηματα αλλα οσο κι αν το παλευετε,δεν σας βγαινει !!! Λες οτι αφαιρω (για το γυναικειο βολλευ του Παναθηναικου) εναν τεκμηριωμενο την στιγμη που αυτη η τεκμηριωση δεν υπαρχει ΠΟΥΘΕΝΑ η για την ακριβεια υπαρχει αλλα ΜΟΝΟ μεσα στο μυαλο σου !!! Ανταυτου εχω βαλει 2 παραπομπες (τι 2 δηλαδη,περισσοτερες απο 5) απο λινκ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ,του Volleynews.gr,του Ερασιτεχνη Παναθηναικου αλλα και του gazzetta.gr,οι οποιες μιλανε ΞΕΚΑΘΑΡΑ για 23 πρωταθληματα της γυναικειας ομαδας βολλευ του Παναθηναικου !!! Η δικια σου η τεκμηριωση ποια ειναι ρε μεγαλε ??? Το πρωταθλημα που ΒΛΑΚΩΔΩΣ προσθεσε η ελληνικη ομοσπονδια στην ελληνικη εκδροση του ιστοτοπου της,μονο και μονο για να ικανοποιησει και να αποτρεψει τους οπαδους του Παναθηναικου απ το να βομβαρδιζουν την ομοσποδνια με τηλεφωνηματα και e-mail τους,για το υποτιθεμενο πρωταθλημα του 69-70 ??? Ενος πρωταθληματος με πηγη τεκμηριωσης το ενα πρασινο οπαδικο σαιτ,το greenzone για την ακριβεια,την στιγμη που δεν υπαρχει ΠΟΥΘΕΝΑ ??? Ουτε καν ημερομηνιες ξερουμε,τοπους διεξαγωγης των τελικων,τον ετερο φιναλιστ και τα σκορ !!! Κατα τα αλλα ομως υπαρχει πρωτθλημα ...... ε βαζελακο ??? Και οχι μονο τα κανεις 24 αλλα αφαιρεις και το πρωταθλημα του 1927 απο το τμημα πολο του Ολυμπιακου,δηθεν επειδη δεν το αναγνωριζει η ΕΚΟΦ !!! Υπαρχει καποια τεκμηριωση γιαυτο ??? Το λεω γιατι ο Ερασιτεχνης Ολυμπιακος το μετραει κανονικα !!! Εχεις καποια πηγη που να λεει οτι δεν αναγνωριζεται απο ΕΚΟΦ η απο ΚΟΕ ??? Τοσο καιρο δηλαδη γιατι ηταν 28 τα πρωταθληματα και τωρα που φτασαμε στους τελικους,τα εκανες (η καποιος απο εσας τους "αντικειμενικους" του Βικι) 27 ???

Μεγαλε και σια,μην παιζετε με τον κοσμο και την νοημοσυνη των οπαδων του Ολυμπιακου γιατι θα μας αναγκασετε να προβουμε σε αλλες μεθοδους και τακτικες (μηνυσεις κτλ) πραγμα που δεν θελουμε !!! Ποιοι ειστε εσεις που λειτουργειτε κατ αυτον τον τροπο ??? Ποιοι ειναι οι εντολοδοχοι σας και τι συμφερονται εξυπηρετειτε ??? Γιατι λειτουργειτε σαν ΓΝΗΣΙΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ της ιστοριας ???

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤΥ ΣΑΣ !!!ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Evosmos salonica (συζήτησησυνεισφορά) .

Πηγές του «Λογισμού των μεταβολών»Επεξεργασία

Φίλε βικιπαιδιστή:

Πρώτα απ' όλα, σ' ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σου στα πρώτα μας βήματα στη Βικιπαίδεια! Επειδή βλέπω ότι παρακολουθείς ακόμα το λήμμα, παίρνω το θάρρος να σε ρωτήσω σχετικά με τη σήμανση «πηγές» που πρόσθεσες. Κατ' αρχήν συμφωνώ: ο πρόλογος του άρθρου δεν κάνει απλώς μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του λογισμού των μεταβολών, αλλά παραθέτει και πλήθος παραδειγμάτων χωρίς να τα τεκμηριώνει από τη βιβλιογραφία - το ξέρω ότι αυτό θεωρητικά δεν επιτρέπεται. Όμως, όπως έγραψα και στη σελίδα συζήτησης, ό,τι υπάρχει στο άρθρο, είναι απόδοση από την αγγλική Βικιπαίδεια· αν δεις το σχετικό ιστορικό, ο πρόλογος έχει σχηματιστεί ήδη από το Μάιο του 2006, χωρίς να αναφέρει καμμία πηγή, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει επίσης και στον πρόλογο της γαλλικής Βικιπαίδειας, παρ' όλα αυτά, ποτέ δε φαίνεται να έχει υπάρξει παρόμοιο ζήτημα. Μήπως λοιπόν είμαστε υπερβολικοί, ή όντως πρέπει να προσθέσουμε σήμανση και στις ξενόγλωσσες εκδόσεις;

Γράφοντας αυτές τις γραμμές παρατήρησα ότι στο πρωτότυπο δεν υπάρχει τεκμηρίωση και σε άλλες ενότητες εκτός του προλόγου, όπου το θέμα είναι πιο σοβαρό. Ας περιοριστούμε λοιπόν στα σημεία του κειμένου όπου δίνονται παραδείγματα - πώς ο συγγραφέας ενός επιστημονικού άρθρου μπορεί να τεκμηριώσει την ορθότητα ενός παραδείγματος χωρίς αυτό να θεωρηθεί λογοκλοπή; (Το παράδειγμα συνήθως καλύπτεται από copyright...) Στην εν λόγω περίπτωση, όποιος γνωρίζει τα απαιτούμενα μαθηματικά, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι το παράδειγμα είναι πιστή εφαρμογή της ήδη τεκμιριωμένης με πηγές θεωρίας.

Αυτές είναι σκέψεις ενός νέου στην κοινότητα - ελπίζω να μη σε κούρασα...

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

SiriusGR (συζήτηση) 15:41, 24 Μαΐου 2015 (UTC)

Ρωσικές ομάδες ποδοσφαίρουΕπεξεργασία

Φίλε Κώστα, ευχαριστώ για την υποδοχή. Παρατηρώ ότι αναίρεσες κάποιες αλλαγές που έκανα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτές; Nauajos (συζήτηση) 15:06, 27 Μαΐου 2015 (UTC)

Νομίζω είχε τεθεί και παλιότερα το θέμα και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:09, 27 Μαΐου 2015 (UTC)

Ναι, για σένα προοριζόταν, απλώς ίσως να μην το έθεσα σωστά... Παλιότερα είχαν γίνει συστάσεις (κυρίως από εσένα) προς τον συγκεκριμένο χρήστη για την καθαρεύουσα που χρησιμοποιούσε και όπως σημείωσα από επάνω δεν φαίνεται να κατάλαβε, καθώς τα "υπανδρεύθη" και λοιπά στοιχεία της καθαρεύουσας περισσότερο δυσκολεύουν την κατανόηση και απομακρύνουν τους νεότερους αναγνώστες (σαν να προέρχονται από παλιά σκονισμένη και κιτρινισμένη εγκυκλοπαίδεια δεν μοιάζουν ?), παρά βοηθούν...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:35, 27 Μαΐου 2015 (UTC)

διαγραφή λημμάτωνΕπεξεργασία

Υπάρχει πρόβλημα να βάζω την σήμανση διαγραφής σε λήμματα που είναι για διαγραφή ? George Balatsos (συζήτηση) 17:29, 27 Μαΐου 2015 (UTC)

Αυτό θα κάνω George Balatsos (συζήτηση) 17:40, 27 Μαΐου 2015 (UTC)

Εισαι μαχομι;Επεξεργασία

προσπαθω να κανω καλυτερη τη σελιδα του αγαπημενου μου τραγουδιστη αλλα με εμποδιζετε.Εγω την εχω δημιουργησει και προσπαθω να τη βελτιωσω επειδη οταν τη δημιουργησα δεν ειχα τον απαραιτητ--Awesome af (συζήτηση) 15:03, 28 Μαΐου 2015 (UTC) ο χρονο

SO DO WHATEVER YOU WANT WITH AUSTIN'S PAGEανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Awesome af (συζήτησησυνεισφορά) .

ΤσιγγάνοιΕπεξεργασία

Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητα βανδαλισμός, άμα εξαιρέσεις το γεγονός ότι το κείμενο που προστέθηκε ήταν στα αγγλικά... Τα υπόλοιπα είναι αποδεδειγμένα facts, με τα ίδια τα πρόσωπα σε πολλές εκ των περιπτώσεων να το δηλώνουν τα ίδια... Απλά όλα αυτά θέλουν μετάφραση και ορθή τοποθέτηση στο λήμμα...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:09, 29 Μαΐου 2015 (UTC)

Ιερεμίας ΚακαβέληςΕπεξεργασία

Καλησπέρα! Πρότεινα τη συγχώνευση με το λήμμα Ιερεμίας Κακαβέλας, επειδή φαίνεται να είναι το ίδιο πρόσωπο. Κάνω λάθος; --Pafsanias (συζήτηση) 21:21, 29 Μαΐου 2015 (UTC)

Ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας και ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος (πολιτικός) (Γιάννης Γ. Ζαφειρόπουλος από τη ΖαχάρΕπεξεργασία

Αγαπητέ κύριε Χαριτάκη, Είμαι 58 ετών ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, το 2014 ήμουν υποψήφιος Ευρωβουλευτής (http://www.ecogreens2014.gr/zafeiropoulos-ioannis/) και στις πρόσφατες εκλογές υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας (http://opsarion.gr/news/292-2015-01-15-16-19-19, http://www.drt915.gr/index.php/epikairotita/item/12116-o-ypopsifios-vouleftis-me-to-syriza-g-zafeiropoulos-sti-webtv-tis-drt-vid http://www.ypopsifios.gr/component/content/article?id=1854:2015-01-16-11-15-35, http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5672:2015-01-10-15-48-04&catid=155:ekloges-2015&Itemid=115), σημειωμένου ότι ήμουν ο προτείνων τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγων Πράσινων-μέλους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Επειδή υπάρχει ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος (πολιτικός) (Γιάννης Γ. Ζαφειρόπουλος από τη Ζαχάρω Ηλείας) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82) και είναι γνωστό ότι υπήρξαν ενέργειες για την συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ και επειδή δημιουργείται σύγχυση με τη συνωνυμία, είναι θερμή παράκλησίς μου να με βοηθήσετε προκειμένου τα άνω δυο διαφορετικά πολιτικά πρόσωπα και δη στην Πελοπόννησο να είναι άμεσα διακριτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. (τηλ. 6980503993). Izarcadia2015 (συζήτηση) 04:24, 31 Μαΐου 2015 (UTC)

Οικογένεια ΒλασοπούλουΕπεξεργασία

Κύριε Χαριτάκη, απαιτώ να μην παρεμβαίνετε σε άρθρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εμένα.

Με εκτίμηση Χρήστης:Michaelglem

Κύριε Χαριτάκη, λυπάμαι πολύ αν σας φάνηκε βαρύ η λέξη απαιτώ άλλα πως αλλιώς να σας πω ότι δεν θέλω ανούσιες παρεμβάσεις σε άρθρα που έχουν δημιουργηθεί από μένα και αναφέρονται στην ίδια την οικογένεια μου. Ο λόγος που θέλω την συγκεκριμένη ετικέτα στο άρθρο είναι καθαρά θέμα εικόνας. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας άλλα δεν χρειάζεται στα άρθρα μου και θα σας παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό πριν αναγκαστώ να ζητήσω βοήθεια από τους διαχειριστές περί βανδαλισμού του άρθρου της οικογένειας μου.

Με εκτίμηση Χρήστης:Michaelglem

Εισαγωγή προτύπου στα υποψήφιαΕπεξεργασία

Ευχαριστώ, το ξέχασα τελείως Gts-tg (συζήτηση) 19:58, 31 Μαΐου 2015 (UTC)

Οικογένεια ΒλασοπούλουΕπεξεργασία

Δεν μας απασχολεί η κατηγοριοποίηση λημμάτων άλλων οικογενειών. Αν δεν το έχετε καταλάβει απλά πρωτοτυπούμε.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 62.74.8.236 (συζήτησησυνεισφορά) .

Δεν θα μου πεις εσύ το πως λειτουργεί η βικιπαίδεια. Λυπάμαι που θα το κάνω άλλα θα σε αναφέρω στους διαχειριστές ως τον τσαμπουκά που θέλει να επιβάλει την γνώμη του σε άρθρα τα οποία δεν έχεις δημιουργήσει ο ίδιος καθώς η επιμονή σου φτάνει τα όρια του βανδαλισμού των άρθρων. Βλέποντας το ιστορικό των συζητήσεων σου έχεις προκαλέσει πολλές διενέξεις με άλλους χρήστες. Αν δεν σου αρέσει ο τρόπος που δημιουργούμε άρθρα να μην ξανά ασχοληθείς με την βικιπαίδεια.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 62.74.8.236 (συζήτησησυνεισφορά) .

Φρούριο ΛασκάραςΕπεξεργασία

Κύριε Χαριτάκη, το άρθρο στό οποίο αναφέρεσθε είναι δικό μου. Γράφει Δρ. Χαράλαμπος Γκούβας. Συνεπώς δεν υπάρχει πρόνβλημα Copyright. Αύριο θα βελτιώσω το άρθρο και θα επιφορτώσω φωτογραφίες. Ευχαριστώ γιά τη συνεργασία. Δρ. Χαράλαμπος Γκούβας. Harrygouvas 18:52, 2 Ιουνίου 2015 (UTC)


οικογένεια ΒουλγαρηΕπεξεργασία

Όπως καλά θα πρόσεξες και εσύ και ο παρατρεχαμενός σου το άρθρο έχει πηγές. Να βγάλεις την επισήμανση. Χρήστης:Michaelglem

Τμήμα ΝοσηλευτικήςΕπεξεργασία

Καλησπέρα, είμαι νέα εδώ και έκανα ένα λήμμα για το Τμήμα μου... Είδα όμως ότι προτάθηκε για διαγραφή λόγω εγκυκλοπεδικότητας. Την πρώτα φορά, αφελώς, διέγραψα την επισήμανση, νομίζοντας ότι έτσι δε θα είχα κίνδυνο διαγραφής. Μπορείς σε παρακαλώ να μου υποδείξεις τι χρειάζεται να γράψω ώστε το λήμμα να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΒΠ;;;

Ευχαριστώ πολύ!!! Magnaknight (συζήτηση) 21:22, 2 Ιουνίου 2015 (UTC)

Μήπως θα μπορούσα να έχω μια απάντηση, προκειμένου να διορθώσω το λήμμα Τμήμα Νοσηλευτικής και να μη διαγραφεί;

Magnaknight (συζήτηση) 15:19, 5 Ιουνίου 2015 (UTC)

Προτάσεις διαγραφήςΕπεξεργασία

Ευχαριστίες για τη σήμανση «πέρας 10ημέρου». Κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και σαφέστατα πιο σωστή και πιο φιλική. --Focal Point 15:45, 5 Ιουνίου 2015 (UTC)

Επεξεργασία σελίδαςΕπεξεργασία

Καλησπέρα. Μήπως θα μπορούσες να με βοηθήσεις στην επεξεργασία του λήμματος Φιλ Κόλσον; Έχω δημιουργήσει ένα κουτί πληροφοριών σχετικά με αυτόν τον φανταστικό χαρακτήρα, άλλα το κουτί αυτό δεν εμφανίζεται στην τελική έκδοση της επεξεργασίας αυτής.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 85.72.230.119 (συζήτησησυνεισφορά) .

Καλησπέρα. Μήπως θα μπορούσες να βάλεις το λήμμα Πάρις Χίλτον στο κουτί πληροφοριών όπου εμφανίζεται για αυτήν στο Google κάθε φορά που κάποιος ψάχνει για αυτήν;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 85.72.230.119 (συζήτησησυνεισφορά) .

Ρόζα ΙμβριώτηΕπεξεργασία

Καλησπέρα. Νομίζω πως το λήμμα για την Ιμβριώτη δε χρειάζεται πλέον τη σήμανση για ελλιπείς παραπομπές. Θα επανέλθω κάποια στιγμή για τη βελτίωση του τμήματος της εργογραφίας. Απ' όσο είδα με μια γρήγορη ματιά, υπάρχουν μερικά λάθη, ενώ χρειάζεται και πληρέστερη καταγραφή των εκδόσεων των έργων της.--Chalk19 (συζήτηση) 10:02, 8 Ιουνίου 2015 (UTC)

Ειδοποίηση για το λήμμα Ζέφυρος ΚαυκαλίδηςΕπεξεργασία

Καλημέρα. Έχει σταλεί σχετικό εμαιλ στο permissions-el@wikipedia.org. --Spiros71 (talk) 07:47, 10 Ιουνίου 2015 (UTC)

Το άρθρο έχει ξαναγραφεί στο προσωρινό. Παρακαλώ ελέγξτε.--Spiros71 (talk) 19:12, 11 Ιουνίου 2015 (UTC)

Προσθέτει, προσθέτει υλικό, ωστόσο από τεκμηρίωση μηδέν. Νομίζω θα χρειαστεί πάλι να παρέμβεις...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 17:51, 10 Ιουνίου 2015 (UTC)

Σταματήστε και εσείς να κάνετε τους βανδαλισμούς που παρουσιάζετε ως διορθώσεις και σταματώ και εγώ.-shadow eddy- 18:43, 12 Ιουνίου 2015 (UTC)

Αφεντης Χριστος Οροπεδιο ΛασιθιουΕπεξεργασία

Αγαπητε φιλε Χαριτακη, συγχαρητηρια για τη δουλεια σου εδω αλλα.... δεν μπορεις ποτε να ανεβαζεις ενα αρθρο που δεν ξερεις αν ειναι αντικειμενικο. Το αρθρο που υπερασπιζεις ειναι υποκειμενικο. Θα στα πω απλα για να μη λες οτι κλεβω πνευματικα δικαιωματα λες και εκλεψα κανενα ποιημα.Ο αφεντης χριστος ειναι η δευτερη σε υψος κορυφη του δικτη (2141 μ) μετα το σπαθι (2147μ ). Ανηκει οπως και ολη η οροσειρα στο νομο λασιθιου.σαν πιστοποιηση σου εβαλα το σιτε www.krasanakis.gr αν ψαξεις σε κανονικες εγκυκλοπαιδειες κλπ θα δεις.Τωρα ενα κακομοιρο χωριο τα αμιρα στην επαρχια βιαννου διεκδικουν τον αφεντη ως δικο τους.και μου φτιαχνουν εδω ενα λημμα που εσεις το ανεβαζετε χωρις κανενα τσεκαρισμα.εγω προσπαθω να τοι σβησω ναι αλλα επειδη δεν ειναι σωστο μπορει να ητνα λαθος η πρακτικη το ιδιο λαθος ειναι και η πρακτι8κη ενος οργανισμου που διαδιδει την αληθεοια και εχει ενα τοσο αθλιο λημμα μεσα του. Ψαξε βρες την αληθεια αλλα αν αφησεις το αρθρπο ειλικρινα σου λεω θα εχω πειστει για αυτο που λενε οτι η βικι ειναι οτι γραψει ο καθενας μεσα. Αυριο θα παρακαλουσα να διαγραφει το αθλιο λημμα με τιτλο Αφεντης Χριστος Μαδαρα (Αμιρα).


ΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ

Αφέντης Χριστός Οροπεδίου ΛασιθίουΕπεξεργασία

Οπως σου εγραψα και στο αρθρο .Δεν εχω προβλημα να διαγραφει το λημμα μου αρκει να αποδοθει η αληθεια.Ο κυριος λεγεται Κρασανάκης ειμαστε χωριανοι.Ο παππούς του ειχε το μαντρι του εκει πάνω και ηταν υπαρχηγος του Γενικου Αρχηγου Κρητης στην αντισταση Μπαντουβα. Το προβλημα δημιουργηθηκε οταν οι απογονοι του πηγαν στην Αθηνα για σπουδες και εγκατελειψαν το μερος τοτε βοσκοι απο τον αμιρα γυρω στα 1990 διορθωσαν την εκκλησια και απο τοτε υπαρχει μια προσπαθεια να ενσωματωσουν στο χωριο τους ενα μερος που δεν τους ανηκει.Ο τιτλος του λημματο ειναι μεροληπτικος σβησε και τον δικο μου αλλα ο σωστοσ και αντικειμενικοςς τιτλος ειναι Αφεντης Χριστός Δικτη.Ρωτα και τον κυριο Κρασανακη να σου πει τη γνώμη του. Δε θα υποχωρησω μεχρι να αποκατασταθει η αληθεια επειδη δηλαδη φυγαμε απο τον τοπο μα για αναζητηση καλυτερη ζωης στο ηρακλειο δε θα μας παρουν και την εκκλησια ελεος δηλαδη.

Διεστραμμένος;Επεξεργασία

Ειμαι εγώ διεστραμμένος;Πρώτη φορα έκανα εγγραφή στο wiki ειμαι 15 χρόνων κι λέτε τέτοια πράγματα;..λελ ωραία welcome δίνετε εσείς στους νέους χρήστες έτσι να συνεχίζεται...ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη ‎BananaSucker (συζήτησησυνεισφορά) .

ΦΙΛΕ ΤΙ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΠΑΣ ΚΑΛΑ;;;15 ΕΙΜΑΙ ΓΙΑ ΤΙ ΧΩΡΙΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ;ΜΗΠΩΣ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΑΤΟΜΟ;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη ‎BananaSucker (συζήτησησυνεισφορά) .

Πληροφορίες βικιπαιδιστήΕπεξεργασία

Φίλε πώς μπορώ να βάλω πληροφορίες Βικιπαιδιστή στη σελίδα μου;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Σα'ί'νι (συζήτησησυνεισφορά) .

Υπερθέρμανση PCΕπεξεργασία

Άμα το κάψω, μετά πώς θα γράφω? (χα! χα! χα!). Συγνώμη αν σε κουράζω με τις συχνές αποθηκεύσεις, αλλά ... ας όψεται η λιτότητα. --Aristo Class (συζήτηση) 19:09, 16 Ιουνίου 2015 (UTC)

Νομίζω ότι υπερβάλλεις, από το να βλέπω ειδήσεις, προτιμώ να γράφω λήμματα. Άργησα να σου απαντήσω γιατί πάλι (5η ή 6η φορά, μού'σβησε πάλι). --Aristo Class (συζήτηση) 19:24, 16 Ιουνίου 2015 (UTC)

Σ'ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία! --Aristo Class (συζήτηση) 19:44, 16 Ιουνίου 2015 (UTC)

Τυχαίο ?Επεξεργασία

Λέω μήπως ο περιβόητος Αγαμέμνονας είναι μέρος των φίλων (αν όχι μετενσάρκωση) του γνωστού ερυθρόλευκων αποχρώσεων οπαδίσκου που λυμαίνεται εδώ και καιρό σε διάφορα λήμματα σχετικού περιεχομένου... Έτσι κι αλλιώς το α΄ πληθυντικό που χρησιμοποιεί και το ανορθόγραφο του γραπτού του λόγου μου τον θυμίζουν έντονα, μαζί με την ρητορική "του τιμωρού" που χρησιμοποιεί...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 20:37, 16 Ιουνίου 2015 (UTC)

ΠαρενόχλησηΕπεξεργασία

Να σου πω ρε μεγάλε..για πολύ ακόμα θα μου διαγραφεις τις πληροφορίες.. Εσύ ο ίδιος λες βικιπαίδεια ένας τρόπος να εκφραστουμε ελεύθερα..τι γίνεται?? Σε πειράζουν οι αλήθειες που βγάζουμε στο φως?? Ο κόσμος πρέπει να ξέρει την πραγματικότητα και όχι να καταπίνει ότι του ΠΑΣΑΡΟΥΝ ως παθητικός δέκτης..πες μου το λόγο που διαγραφεις τα στοιχεία και τα χαρακτηρίζεις βανδαλιστικα..τι κακό υπάρχει?? Ή αλήθεια?? Κατάντησε να είναι επιθετικη??ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη ‎Agamemnonas (συζήτησησυνεισφορά) .

ΈνστικτοΕπεξεργασία

Με όποιον δάσκαλο κάτσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις... Του οφείλω κάπως αυτό το ένστικτο του... παπετοεξολοθρευτή... Πριν δεν είχα ιδέα... Αυτός με μύησε στο παπετοκυνήγι...   Μην ξεχνάς ότι είχα μυριστεί σχετικά πρόσφατα και το τριπλό ακάουντ του Ανώδυνου...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 10:10, 17 Ιουνίου 2015 (UTC)

ευχαριστώ για το μήνυμα, σκεφτόμουν να κάνω ένα συνολικότερο editing/επαναδιατύπωση στο κείμενο απλώς (για να είμαι ειλικρινής, να το γράψω από την αρχή σκεφτόμουν)ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη AnnieM epmas (συζήτησησυνεισφορά) .

Χωριά της βόρειας ΕύβοιαςΕπεξεργασία

Γεια σας! Ευχαριστώ για την ειδοποίηση! Όταν αποφάσισα να γραφτό στην εγκυκλοπαίδεια το έκανα γιατί νόμιζα ότι μπορούσα να βελτιώσω κείμενα που αναφέρονται στα χωριά της βόρειας Εύβοιας. Μέσα σε ορισμένα κείμενα από τα χωριά της Εύβοιας υπάρχουν λινκ από το site www.servitoros.gr (σαιτ με περιεχόμενο για την Εύβοια) το όποιο έχει κλήση και τα λινκ βγάζουν σε σελίδα με παιχνίδια. Θα ήθελα από την στιγμή που δεν μπορώ να το κάνω εγώ κάποιος να διαγράψει τα λινκ (www.servitorow.gr) .Τα κείμενα που έβαλα από το site www.voriaevia.net εγώ τα διαχωρίζομαι όπως και όλο το site, δεν τα υπέκλεψα από πουθενά δικά μου είναι. Ευχαριστώ! --Stathisevia (συζήτηση) 16:54, 17 Ιουνίου 2015 (UTC)

ΠετσάληςΕπεξεργασία

Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια σε σχέση με τη εργασία μου επάνω στο λήμμα "Οικογένεια Πετσάλη ".Η αλήθεια είναι ότι έψαξα πολύ για να γίνει η καλύτερη δυνατόν τεκμηρίωση.Δεν ξέρω δυστυχώς να χρησιμοποιώ την wiki έτσι ώστε να σας στείλω μήνυμα ,οπότε και σας γράφω εδώ για να σας ευχαριστήσω.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Vartdoc (συζήτησησυνεισφορά) .

ΨυχοθεραπείαΕπεξεργασία

Το λήμμα παραθέτει πηγές, βλέπε στο τέλος την αναφορά "Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Psychotherapy της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0" Ευχαριστώ! --Spiros71 (talk) 06:09, 24 Ιουνίου 2015 (UTC)

διόρθωση βιογραφικού Χρήστου ΠασαλάρηΕπεξεργασία

Καλησπέρα Το βιογραφικό το ανέβασα στη Βικιπαιδεία μετά από θερμή παράκληση του ιδίου καθώς δεν τον κάλυπτε το προηγούμενο βιογραφικό και είχε ανακρίβειες. Οι διορθώσεις που έκανες στην ουσία σβήσανε το μεγαλύτερο μέρος όσων είχε γράψει. Το κείμενο ήταν ακριβής αντιγραφή του κειμένου που έχει συντάξει ο ίδιος και δεν έχω προσθέσει ούτε αφαιρέσει τίποτα. Νομίζω στην περίπτωση αυτή κανείς από τους 2 μας δεν έχει τη δυνατότητα να γράψει πιο ακριβές κείμενο από τον ίδιο τον δημοσιογράφο για τη ζωή του και το έργο του.

Επειδή πρέπει να χεις καλωσορίσει την μισή Βικιπαίδεια μέσα σε πέντε μέρες :) -- Spiros790 (συζήτηση) 12:14, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


κάνεις πολύ δουλειά σ αυτό το θέμα. κι όλοι λίγο προσοχή με τους βανδαλισμούς αυτές τις μέρες.. -- Spiros790 (συζήτηση) 12:30, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


είναι ευμεγέθης... δεν μπορώ να πω... χαχαχαχ. Χαράς τα κουράγια σου. Τα περισσότερα από αυτά πρέπει να ναι από την περίοδο του δημοψηφίσματος, είχε γίνει κακός χαμός τότε. -- Spiros790 (συζήτηση) 20:58, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


εν τω μεταξύ που είναι όλοι αυτοί που καλωσορίζεις ήθελα να ξερα (εξαιρουμένων των βανδαλισμών/τρολς φυσικά) -- Spiros790 (συζήτηση) 21:42, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


οκ όταν φτάσεις σε μένα πες μου γεια, χαχαχ. Βσκ πρέπει να αποκτήσουμε και μεις συστηματάκι σαν κι άλλες βικιπαίδειες που με το που μπαίνεις σου βγάζει αυτόματα το μήνυμα καλωσορίσματος για να μην γίνεται αυτό που κάνεις τώρα. anyway καλό βράδυ και καλή συνέχεια. -- Spiros790 (συζήτηση) 21:56, 16 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


δεν κινδυνεύετε να βγείτε στην ανεργία αγαπητέ :) "μόνο" οι σημάνσεις και η προστασία από βανδαλισμούς είναι υπεραρκετή δουλειά για να σας κολλάμε βαρέα ένσημα.. -- Spiros790 (συζήτηση) 06:58, 17 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Γρήγορες επεξεργασίες μετά από δημιουργίαΕπεξεργασία

Καλημέρα. Εκτιμώ πολύ την δουλειά που κάνεις με την επιμέλεια νέων λημμάτων. Αλλά θα πρέπει να γίνεται σε δεύτερο χρόνο και όχι λίγα λεπτά μετά την δημιουργία και πρώτη αποθήκευση ενός λήμματος, όπου είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται ακόμη σε επεξεργασία [3] Κατά κανόνα οδηγεί σε σύγκρουση επεξεργασίας και νέοι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν τι τους έτυχε, και να χάσουν τη δουλειά τους. Είναι γνωστό ότι η δημιουργία νέων λημμάτων κατά κανόνα ακολουθείται από λίγες ή αρκετές επεξεργασίες εντός λεπτών.

Η Βικιπαίδεια:Ταυτόχρονη_επεξεργασία#Πρόληψη συγκρούσεων επεξεργασίας αναφέρει εδώ και χρόνια: «Είναι καλό οι χρήστες να μην σπεύδουν να επεξεργαστούν ένα λήμμα που μόλις δημιουργήθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να τύχει επιπλέον επεξεργασία από τον δημιουργό του, ακόμη και αν θέλουν μόνο να τοποθετήσουν πρότυπα σήμανσης ({{πηγές}}, {{μορφοποίηση}} κλπ). Αν ο δημιουργός είναι κάποιος άπειρος χρήστης, το πιθανότερο είναι να πελαγώσει μόλις βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια σύγκρουση επεξεργασίας (δεδομένη αφού θα επεξεργάζεται περισσότερη ώρα το λήμμα). Αφήστε το λήμμα για κάποια ώρα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει διακόψει την επεξεργασία του πριν επανέλθετε για να το επιμεληθείτε.»

Σημειώνω ότι στην περίπτωση που ο νέος χρήστης χρησιμοποιεί αποκλειστικά Visual Editor και δεν γνωρίζει ακόμη κώδικα, είναι απίθανο το να καταφέρει να επιλύσει τη σύγκρουση επεξεργασίας. -geraki (συζήτηση) 07:24, 17 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΕυχαριστίεςΕπεξεργασία

Ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη! --Ttzavarasσυζήτηση 10:26, 17 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Thank u much. --Faycal.09 (συζήτηση) 12:59, 17 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΦωτογραφίαΕπεξεργασία

Δικιά μου είναι, εγώ την έφτιαξα και εγώ κατέχω τα πνευματικά δικαιώματα.-shadow eddy- 17:27, 17 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Καλωσόρισμα!Επεξεργασία

Δεν γίνεται να μη σημειώσω αστείο!  

Καλωσόρισες τον Magnus Manske με οδηγίες -με πρότυπο- για το πως να κάνει επεξεργασίες και ότι πρέπει υπογράφει, κλπ.

Ο Magnus είναι ένας από τους πρώτους Βικιπαιδιστές - πριν καν τη δημιουργία της Βικιπαίδειας, αυτός που δημιούργησε την πρώτη έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, σήμερα δημιουργός εξαιρετικών εργαλείων στον οποίο η ΒΠ οφείλει εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργασίες και τεράστιο όγκο περιεχομένου. Η Βικιπαίδεια έχει μέχρι και Wikipedia:Magnus Manske Day. Προφανώς δεν χρειαζόταν τέτοιου είδους οδηγίες...  

(Με την ευκαιρία, ας δούμε το Wikipedia:Don't template the regulars)

(Δεν σε κατσαδιάζω ή κοροϊδεύω, απλά έφτιαξες την ημέρα μου.  )

-geraki (συζήτηση) 05:25, 18 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Καλά, αλλά όπως και αν έχει, ήταν 7 χρόνια μετά την τελευταία επεξεργασία του. Νομίζω ότι ένα καλωσόρισμα έχει νόημα τις πρώτες ημέρες μετά την πρώτη επεξεργασία κάποιου. Καλύτερα να αποφύγουμε καλωσορίσματα σε ανενεργούς λογαριασμούς. -geraki (συζήτηση) 09:39, 18 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

(Συν)αφιερωμένο το Μάγκνους Μάνσκε Gts-tg (συζήτηση) 20:47, 21 Απριλίου 2016 (UTC)

Καλησπέρα. Το είδα κι απάντησα, ευχαριστώ! --Ttzavarasσυζήτηση 19:39, 18 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Ξένες γλώσσεςΕπεξεργασία

Αγαπητέ KChartitakis από που τα ξέρεις τα σλάβικα π.χ. το καλωσόρισμα του χρήστη belamp? Μπορεί να λέγομαι Γιουγκοσλαβια αλλά δεν ξέρω τα σλάβικα! Ο Γιουγκοσλαβια

ευχαριστω για το μηνυμαΕπεξεργασία

ευχαριστω για την υποδοχη,αλλα συνεβη ενα απαραδεκτο γεγονος...καποιος εσβησε λυμα που εφτιαξα για μπασκετμπωλιστα του μιλωνα ο οποιος αναφεροταν στο wiki στους διακριθεντες διαχρονικα στην ομαδα...ηταν με κοκκινο,οποτε μπηκα και εγραψα...ο τυπος λοιπον μπηκε και σε κανα δεκαλεπτο το εσβησε ως μη εγκυκλοπαιδικο....εχω κανει αναφορα αλλα δεν ξερω κι αν την εκανα σωστα..παντως θα το ξαναγραψω γιατι θεωρω εντελως μπρουταλ και ανηθικο να διαγραφετε κατι χωρις να εξεταστει...αν μπορεις να βοηθησεις σου γραφω λεπτομερειες..χαιρετισμους..--Nikos5214 (συζήτηση) 15:39, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις πληροφορίες...Αυτό που κάνω, περνώντας πηγές, θεωρείται spam? --Demitris (συζήτηση) 21:13, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

και πάλι δεν ξέρω αν κάνω σωστά που γράφω έτσι...και για τις αλλαγές να απολογηθώ μιας και δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Να μπω να τα αφαιρέσω ότι έχω προσθέσει???--Demitris (συζήτηση) 21:30, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Το είδα και συγνώμη για την ταλαιπωρία... Υπήρχε κάτι το ακατάλληλο στους συνδέσμους??? ή άλλος είναι ο λόγος?--Demitris (συζήτηση) 21:36, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Καλημέρα,ρώτησα εχθές, θα ρωτήσω και πάλι σήμερα ώστε να μαθαίνουμε και οι αρχάριοι...Υπήρχε κάτι το ακατάλληλο στους συνδέσμους; ή υπάρχει άλλος λόγος; --Demitris (συζήτηση) 06:35, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΕπεξεργασία

Πρωτον νομιζα οτι εισαι ΠΑΟΚ.Δεύτερον ,αφου εισαι ΠΑΟ,μαθε οτι καθε αθλημα βγαζει ενα πρωταθλητη και οχι πεντεξι όπου μας βολευει.Καθε χρονο ενας ειναι ο πρωταθλητης ξιφασκιας,ενας ποδηλασιας,ενας ξιφασκιας,ενας ποδοσφαιρου,κοκ.Εσεις εχετε κανει τους πρωταθλητες οπως τους προέδρους επι ΠΑΣΟΚ,ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕς Προεδρε και γυριζε ολη η πλατεία το κεφαλι.ΥΓ.Καιετσι που σας βαζω τους τιτλους,πάλι ειναι παραπάνω απο οτι είναι πραγματικά.Πολλά φιλιά στη θεσσαλονίκη,που εκανα φαντάρος.--77.49.65.100 22:56, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

τι σημαίνειΕπεξεργασία

ΑΦΑΙΡΏ ΜΌΝΟ ΤΟΥς τίτλους γιατί επειδη δεν ξερω απο μορφοποιηση σελίδων,φοβάμαι μην τις χαλάσω.Και αφαιρώ μονο του ΠΑΟ γιατι μονο αυτός εχει τοσους ψευτικους τιτλους.Και ο ΑΡΗΣ εχει ενα,το πρωταθλημα γυναικων στην κολυμβηση-που -πρεπει να ειναι ανδρων και γυναικων μαζι.Το ειχα πει παλιά στον Πετρουλάκη ,το δεχτηκε,αλλα δεν με αφησε να το βγαλω.Ο ΠΑΟ ομως εχει 60 περίπου τετοιους τιτλους.πχ η τοξοβολια εχει ενιαιο πρωταθλημα και αυτοι βαζουν ανδρων-γυναικων και ολυμπιακου τοξου ,ενω παει μαζι με το συνθετο.Εγω προσθεσα στον ΠΑΟΚ ΤΟ κυπ.μεγαλης ΕΛΛΆΔΟς ,που του ειχαν αδικως αφαιρέσει.--77.49.65.100 23:16, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

αλλα λογια να αγαπιομαστεΕπεξεργασία

Αλλα σου λεω ,άλλα μου λες.Τα τεκμηριωμενα κειμενα που λες ειναι ενα ματσο ερασιτεχνισμους,ψευτιές και σαχλαμάρες.Αλλά αμα γραφουν ενα σωρο παιδαρέλια,που το μονο που ξερουν καλα ειναι οι υπολογιστες αυτά παθαίνεις.Παραδειγματα...1)το λήμμα με τους επαγωγικους συλλογισμους,2)η μεταφρραση των εραστων της Τερουελ,3)η αγνοια της νεοελληνικης λογοτεχνιας,4)του τι σημαινει "εν δυναμει"κλπ.Κανε αναιρεσεις,βαζε και φραγες,μα γραμματα κι αλήθειες,ποτέ σου δεν θα μάθεις.--77.49.65.100 23:37, 19 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΕυγένειαΕπεξεργασία

Καλύτερα;-shadow eddy- 15:40, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Καρτέλα σημάνσεωνΕπεξεργασία

Ε, βλέπεις είμαι πάλι Αθήνα με το γρήγορο PC (στην Κρήτη δεν είχα τέτοιο μηχάνημα, αλλά πολύ πιο αργό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Αλήθεια, κι εσύ Κρήτη βρίσκεσαι; --Ttzavarasσυζήτηση 18:24, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Α, ΟΚ σε λέω... λόγω ονόματος (με κρητική κατάληξη) νόμιζα πως είσαι στο νησί...   --Ttzavarasσυζήτηση 18:33, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Κι εγώ γράφτηκα για τη δωρεάν αναβάθμιση σε Win10 και περιμένω στην... ουρά!! --Ttzavarasσυζήτηση 18:35, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Όχι, ποτέ δε μου έβγαζε τέτοια μπάρα, πιθανότατα δεν την έχω ενεργοποιημένη από τις ρυθμίσεις μου. --Ttzavarasσυζήτηση 19:07, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


πήγαινε στις προτιμήσεις σου, στην ενότητα που λέει "Εργαλεία Επεξεργασίας". Η πρώτη επιλογή είναι "Προσθήκη καρτέλας στην μπάρα επεξεργασίας με πρότυπα για σήμανση λημμάτων και ειδοποίηση χρηστών.", αυτό που θες υποθέτω. Τίκαρε το και πάτα το κουμπί "αποθήκευση προτιμήσεων". -- Spiros790 (συζήτηση) 19:15, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ναι δεν έχεις άδικο, ψόφιο είναι --παράξενο -- Spiros790 (συζήτηση) 19:25, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

βασικά εσένα σε ενδιαφέρουν τα πρότυπα στην ενότητα "Σήμανση λημμάτων" σε αυτό. αν σε βολεύει να στο κόψω μέχρι να δούμε τι παίζει με την μπάρα. -- Spiros790 (συζήτηση) 19:27, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

για το πρόσθετο μιλάς με τον γεράκη που ασχολείται και έχει και τα διαχειριστικά εργαλεία. -- Spiros790 (συζήτηση) 19:30, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


δηλ. να σου βάλω κάπου μόνο αυτό το κομμάτι του προτύπου, ανοιγμένο & να τα παίρνεις από κει προσωρινά τα καρτελάκια -- Spiros790 (συζήτηση) 19:31, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ο γεράκης ασχολείται με αυτά και χει τα διαχειριστικά εργαλεία αν τυχόν χρειαστούν. βάλε σε ένα παράθυρο την σελ με τα καρτελάκια και σε διπλανό (πλάι-πλάι) τα λήμματα για να γλυτώσεις ώρα. Προσωπικά απλώς θα τα πληκτρολογούσα όλα, αλλά από την άλλη κάθομαι και γράφω προγράμματα σε vim, μάλλον δεν είμαι καλό παράδειγμα :) -- Spiros790 (συζήτηση) 19:42, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)


Επ! Με πρόλαβε ο Σπύρος!! --Ttzavarasσυζήτηση 19:36, 20 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΛογότυπαΕπεξεργασία

Πάντα πρέπει να υπάρχουν τα τωρινά λογότυπα? Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 11:57, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Ξεχάστηκα και αντί για ερωτηματικό έβαλα τελεία. Τα παλαιότερα τα έβαζα έτσι γιατί κατα τη γνώμη μου είναι πιό ωραία. Τελικά να τα ξαναβάλω ΝΑΙ Ή ΟΧΙ? Απάντησέ μου στη σελίδα μου.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Γιουγκοσλαβια (συζήτησησυνεισφορά) .

ΕπαναφοράΕπεξεργασία

Αφαιρέθηκε, δεν δουλεύει. Ευχαριστώ για την επισήμανση. --C Messier 16:08, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

–Εγώ ευχαριστώ! Θα το αλλάξω. –V-astro (συζήτηση) 16:58, 25 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

"Πηγούλα"Επεξεργασία

Σπαμ είναι (βλέπε τις πληροφορίες άι πι για να καταλάβεις καλύτερα...) και αμφιβόλου ποιότητος/αξιοπιστίας... Βέβαια, άμα θες μπορούμε να φτιάξουμε ολόκληρους καταλόγους-σεντόνια από "πηγούλες" αλλά δεν νομίζω αυτός να είναι ο στόχος... Στις πηγές συνήθως βάζουμε αυτές οι οποίες χρησίμευσαν στην συγγραφή του λήμματος, δεν πετάμε στο άκυρο βιβλία αμφιβόλου ποιότητας τα οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 13:25, 26 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Για την συγκεκριμένη περίπτωση (και γενικώς αυτές των ανώνυμων) πας στις συνεισφορές τους και κλικάρεις το εργαλείο WHOIS (αυτό τουλάχιστον χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά) που βρίσκεται στην μπάρα κάτω από τις συνεισφορές... ΟΚ, πολλές πληροφορίες δεν παίρνεις, αλλά καταφέρνεις να καταλάβεις τί παίζει για ορισμένες συνεισφορές πχ. ανώνυμη άι πι από Γερμανία που ανεβάζει λήμμα για άγνωστο - στο ευρύ κοινό - Γερμανό οτιθές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει δόλος/συμφέρον από πίσω ή (ακόμη χειρότερα) σπαμ... Βλέπε πχ. μία παλαιότερη περίπτωση εδώ...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 13:35, 26 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΚοπυράιτΕπεξεργασία

Καλησπέρα! Σχετικά με το λήμμα "Τελχινίς", εδώ και στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, λέει πως δίνει άδεια αναδημοσίευσης ακόμη και για εμπορική χρήση. Άλλαξα τις σημάνσεις στο λήμμα, αν είσαι βέβαιος ότι η άδεια που δίνει η ιστοσελίδα δεν είναι συμβατή με την της Βικιπαίδειας, άλλαξέ τις και πάλι. Ευχαριστώ. --Ttzavarasσυζήτηση 09:18, 29 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Ε ναι, γι' αυτό έβαλα την εγκυκλοπαιδικότητα... ίδωμεν. --Ttzavarasσυζήτηση 09:29, 29 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Νομίζω τα έκρυψα όλα. Μου ξέφυγε κανένα; --Ttzavarasσυζήτηση 15:09, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Ευχαριστώ για την επισήμανσή σου:) --Cdr259 (συζήτηση) 14:31, 29 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

ΟικοσοσιαλισμόςΕπεξεργασία

Μπορείς να βοηθήσεις εδώ;-shadow eddy- 18:09, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)

Μεταφορά ιστορικούΕπεξεργασία

Να κάνω ανακατεύθυνση στον τίτλο , έτσι ώστε το Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης και το Μπάτμαν εναντίον Σούπερμαν: Η Αυγή της Δικαιοσύνης να είναι μια σελίδα?ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 94.70.34.130 (συζήτησησυνεισφορά) .

Πάνος ΧαρίτοςΕπεξεργασία

Τι περιλαμβάνει αυτό το λήμμα που το χαρακτηρίζει εγκυκλοπαιδικό; GMaiakis (συζήτηση) 18:15, 1 Οκτωβρίου 2015 (UTC)
 
Ο χρήστης 79.129.33.44 11:24, 2 Οκτωβρίου 2015 (UTC) απονέμει στον χρήστη —Corleone μη τα μασάς!@ το Αστέρι της Συνεργασίας, που απονέμεται σε χρήστες που έχουν επιδείξει ικανότητα συνεργασίας με άλλους χρήστες πάνω στη διαμόρφωση ενός λήμματος, για το σύνολο της προσφοράς του.

Ώρες-ώρες δεν παίζεσαι… , Στο λήμμα Βατσουνιά Καρδίτσας, μάλλον δεν χρειαζόταν επαναφορά, αλλά προσθήκη: Σου πιστοποιεί ένας ανώνυμος ότι λειτουργεί πλέον το «εργοστάσιο εμφιάλωσης», ενώ εμείς λέμε θα λειτουργήσει… Βάζει και λινκ. (ακόμα καλύτερα)… Για το όνομα του νερού ούτε λόγος… Λες και δεν έχουμε ήδη λήμμα για άλλα νερά (π.χ. ΗΒΗ Λουτράκι). Η περιοχή από ότι λέει το λήμμα μας πιο κάτω περιλαμβάνει την ονομασία και άλλης εταιρείας: «Η Κοινότητα Βατσουνιάς μαζί με πολλούς κατοίκους ίδρυσε την Κοινοτική Επιχείρηση Λαϊκής Βάσης, Υδροηλεκτρική α.ε., για την εκμετάλλευση των νερών της περιοχής και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 600 KW, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα νερά για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεών της». Από το νερό ζει αυτός εκεί ο τόπος, τι θα γράφανε; 79.129.33.44 10:45, 2 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Salvator FreantlesΕπεξεργασία

Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὰ καλὰ καὶ παρήγορα λόγια σας ἐπὶ τοῖς ἡμετέροις εἰσοδίοις ἐν τῇ Οὐικιπαιδείᾳ. Ἀσμένως ἀποδέχομαι τὰς Ὑμετέρας ὑποδείξεις, αἱ ὁποῖαι ὄντως συνάδουσι τῷ γενικωτέρῳ πνεύματι τοῦ ὅλου καὶ ἀξιοσεβάστου ἐγκυκλοπαιδικοῦ ἐγχειρήματος, πλὴν ὅμως -δυστυχῶς- αὐτὸ εἶναι τὸ γλωσσικὸν ἰδίωμα τὸ ὁποῖον χρησιμοποιῶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ἐν τῷ γραπτῷ λόγῳ, ἐξ ἰδεολογικῆς ἀντιδράσεως ἔναντι τῶν λογῆς «μεταρρυθμιστῶν» τῆς Μίας, Ἱερᾶς καὶ Πνευματώδους Ἑλληνίδος Γλώσσης. Ὅθεν, ζητῶν τὴν κατανόησιν διατελῶ μετὰ πλείστης ἐκτιμήσεως, φρονῶν ὅτι μᾶλλον δὲν θὰ γράψω ἄλλον ἄρθρον.Salvator Freantles (συζήτηση • συνεισφορά)

Πολιτική Δράση του Χάρρυ ΚλύννΕπεξεργασία

Η πηγή για την πολιτική του δράση και αρθρογραφία είναι το ιστολόγιό του, το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο ως πηγή. το υπόλοιπο του κειμένου είναι σοβαρή προσθήκη στην ενότητα της Πολιτικής του δράσης της οποίας κάποια χαρακτηριστικά παραθέτνται.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 91.138.137.171 (συζήτησησυνεισφορά) .

Αλευρού ΛακωνίαςΕπεξεργασία

Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση σχετικά με την παράθεση πηγών. Πιστεύουμε ότι το θέμα έχει επιλυθεί με την δημοσίευση της πηγής του κειμένου.--E-Alevrou Lakonias (συζήτηση) 20:57, 2 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Πρώτη ΣερρώνΕπεξεργασία

ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΞΕΡΩ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Γιάννης 1 ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΖΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Πρώτη Σερρών (συζήτησησυνεισφορά) . --Μαριονέτα του Γιάννης 1 ...για να μην μπερδευόμαστε δηλαδή.

Τρελές σημάνσειςΕπεξεργασία

Κάνω ήδη! --Ttzavarasσυζήτηση 20:31, 3 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Ούτε να το σκεφτόμαστε! Καλά να προσθέτει σημάνσεις, αλλά όχι κι εκεί που ήδη υπάρχουν! Του το επισήμανα κι αυτό αλλά... --Ttzavarasσυζήτηση 21:31, 3 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Η εποχή...Επεξεργασία

Το λες κι έτσι, χε-χε! Βλέπω όλον τον χρόνο, αλλά ναι, η εποχή ενδείκνυται για τέτοια ασχολία! (Α, βάλε και ποπ κορν...! χε-χε)—ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 21:28, 3 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Φλωρος (πτηνο)Επεξεργασία

Κύριε KCharitakis μπορείτε να μου πείτε γιατί απομακρυνετε το παρακατω κείμενο απο την wikipedia θεωρείτε οτι είναι copy -paste απο το blog που αναφέρετε Αν το νομίζετε αυτό τοτε ειστε ένας ψευτομαγκας ο οποιος ερευνά τα πραγματα επιφανειακά θέλοντας να κανει τον ξερολα-ψωνιο και τον έξυπνο ενω πραγματικα δεν γνωρίζει απόλυτος τίποτα ,έχει πασα άγνοια για τα παντα. Και συγκεκριμενα κύριε εξυπνε το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στο περιοδικο infoκατοικιδια(το αναφέρω στις πηγες ) και συγκεκριμενα απο τον κύριο Αθανάσιο Θ. Υφαντή [Ιδρυτικό μέλος Αττικής Λέσχης Οικόσιτων πτηνών(Α.Λ.Ο.Π)] Για αυτον τον λογο μην προσπαθείς να κανεις το έξυπνο ψάχνοντας επιφανειακά σε blogs γιατί οπώς αποδείχτηκε με τα λεγόμενα μου παραπανω όχι μόνον έξυπνος δεν είσαι άλλα ανόητος καθώς αφερεις δημοσιεύσεις χωρίς να γνωρίζεις την προέλευση τους μονο και μονο για να κανεις τον έξυπνο αλαζόνα. Έτσι απο εδώ κι εις το εξείς όχι μόνον σε εμένα αλλά και σε οποιονδήποτε δημοσιεύει ενα άρθρο δεν θα το αφερεις αφθερετα γιατι έτσι γουσταρεις. Πρωτα θα ψαχνεις σε βάθος και όχι επιφανειακά ή μόνον εκεί που σε συμφέρει καθώς και τυχών καταστάσεις που επιθυμείς να διαφημίσεις ή να αναδειξεις πχ blogs στην προκειμένη περίπτωση καθώς και με την ίδια ευκολία μπορω και εγώ να αφερεσω ολά τα δικά σου άρθρα. Εστι κύριε ξερολα την επομένη φορά να εισαι πιο προσεκτικός και να ερευνάς περισσότερο πριν αφερεσεις δημοσιεύσεις άλλων. Ευχαριστώ για τον χρονο σας By Birdlover--1η προσωπική επίθεση (η 2η είναι εδώ) ενός ανώνυμου-τρολ που νομίζει ότι τα ξέρει καλύτερα με πολλαπλές ΙΡ μια εκ των οποίων είναι 37.48.93.246 (συζήτηση • συνεισφορά)

Καλησπέρα, έκανες που έκανες τις αλλαγές σου στην κατηγορία των λιμένων, άμα μπορείς ολοκλήρωσε την δουλειά και με το άδειασμα της κατηγορίας εδώ... Thanks...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 14:05, 4 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Άμα δεις το Κατηγορία:Λιμένες ανά χώρα θα καταλάβεις καλύτερα το τί εννοώ με τα περί "ορθής μορφής"...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 14:09, 4 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Μπέρδεψες τον αποδέκτη του μηνύματός σου για το μικρό λήμμα, καθώς αυτός δεν είναι ο Place Clichy αλλά... αυτός...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:11, 4 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Νομίζω κάπου σε έχασα... Για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς ?   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 16:30, 4 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Μα τί γλυκός που είναι...--Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 09:53, 5 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Δεν είμαι πάντα σύμφωνος με τη διαγραφή εκδόσεων, καθώς δείχνει το ποιόν του κάθε γράφοντα, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλεις να υπάρχουν στο ιστορικό, δεν θα σου πω όχι. --C Messier 16:00, 5 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Κανένα πρόβλημαΕπεξεργασία

Καλησπέρα σας!Έχετε δίκιο στο σχόλιο σας,αν και έχω παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο να συμβαίνει πολλές φορές στη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ.Δε γνώριζα ότι αποτελεί πρόβλημα.Ευχαριστώ για την ενημέρωση.Θα το εφαρμόσω από την επόμενη φορά.Όσο για τις πηγές,προσπαθώ να τις βάζω πάντα και να είναι(όσο το δυνατόν) πιο αξιόπιστες.Specialpersonality (συζήτηση) 17:30, 5 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ?Επεξεργασία

Εσύ είσαι τώρα που δεν διαβάζεις τις παραπομπές.Αν δεις την παραπομπη 1 στη σελίδα του λήμματος η ομοσπονδία σκακιού εχει τη λίστα με τους επίσημους πρωταθλητές.Που στηρίζεις την άλλη εκδοχή?σε μιά αναφορά της Ηχούς για το ζατρίκιον(αόριστη)?Ξέρεις ποιός είχε την Ηχώ?Είναι σαν να διαβάζεις σήμερα "Πράσινη"η το σάιτ SDNA.GR η τον δημοσιογράφο(τον ΠΑΟΚτζή)Κόλκα.Τόσο αληθινά,τόσο αντικειμενικά.--77.49.65.100 06:54, 6 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Και στο κύπελλο σκακιού το ίδιο λάθος κάνεις.Δεν καταλαβαίνεις ότι επρόκειτο για μιά οργανωμένη-εκτενέστατη προπαγάνδα παραποίησης της ιστορίας.Ολα έχουν αποκαλυφθεί.Ολες οι ομοσπονδίες εκδίδουν σιγα-σιγά το ιστορικό των τίτλων για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα--77.49.65.100 08:38, 6 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

ΜαριονέταΕπεξεργασία

Γειά σου γράφω μέσω της διέυθυνσής ip που είναι 80.77.140.170 πως το λές οτί εγώ είμαι μαριονέτα χωρίς να ξέρεις έχεις αποδείξεις εάν ναί δίξτείς μου και πές μου και μην αγνοήσεις αυτό το μήνιμαανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 94.68.198.156 (συζήτησησυνεισφορά) .

ανυπόγραφος βανδαλισμός του χρήστη Γιάννης 4 και μετά ούτε κιχ... σβήσαν τα φώτα...

Για τα φώτα μην είσαι σίγουρος δυστυχώς, καθώς η άι πι του είναι ξέφραγη, οπότε δεν υπάρχει (εκτός κι αν κάνω λάθος) κάποιος περιορισμός από το να δημιουργήσει καινούργιο λογαριασμό, άλλον έναν Γιάννη δηλαδή...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 15:27, 6 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Πιστεύω ότι ένας λογαριασμός πρέπει να μείνει χωρίς φραγή για να μπορεί να συνεισφέρει. --C Messier 07:04, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Αυτός (ΓΙΑΝΗΣ) είναι ο αρχικός λογαριασμός και αυτός πιστεύω ότι πρέπει να μείνει χωρίς (μόνιμη) φραγή. Αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι άλλοι λογαριασμοί έχουν φραγεί. --C Messier 07:20, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)
Για να φτιάξει ένα λογαριασμό απαλλαγμένο από ιστορικό φραγών; (Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που έφτιαξε τους νέους λογαριασμούς) Που να μην φαίνεται το ιστορικό του; Από που ξεκίνησε; --C Messier 07:59, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Ο ΓΙΑΝΗΣ δημιουργήθηκε το 2014, όχι το 2015. --C Messier 08:09, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Eπιδή δεν θυμάμαι τον Κωδικό του ΓΙΑΝΗΣ και ούτε είχα βάλει email θα ήθελα τον Γιάννης 4 αρκεί να του βγάλεται την Φραγή. Πρώτη Σερρών

τι παιγνίδια παίζεται ορέ παιδιάΕπεξεργασία

Διατηρούσες το κύπελλο μεγάλης ελλάδος στο λήμμα του ΠΑΟΚ.Πριν λίγο ο φίλος μας ο Πάκαλος το αφαίρεσε.Δεν αντιδράς.Ξέρω γιατί.Και αυτό το γιατί με κάνει περήφανο για την ομάδα μου.--77.49.65.100 20:47, 6 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Δεν ξέρω το ιστορικό. Απλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαγράφουμε απόψεις (υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που διαγράφονται στη ΒΠ). Η κάθε άποψη πρέπει να είναι σεβαστή. Επιπλέον, με τη διαγραφή προκαλούμε περισσότερο εκνευρισμό στους χρήστες που τα γράφουν (έστω και κακοπροαίρετα). Δηλαδή, "ταΐζουμε τα τρολ" ακόμα περισσότερο. Είναι στο σημειωματάριο διαχειριστών οπόταν ας απαντήσει κάποιος διαχειριστής. Πιθανόν να μην ασχοληθεί κανένας μαζί του και να ησυχάσει. Αν θέλεις να το διαγράψεις οκ, δεν θα επιμείνω. Xaris333 (συζήτηση) 07:49, 7 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Ρώτα σε παρακαλώ πάλι, γιατί μάλλον λόγω βιασύνης, δεν είδες τι έγραψες.  Ευχαριστώ!  ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 13:34, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)


Χμμ... Στο λήμμα; Να αναφέρεται η αποτίμηση της επιχείρησης; Όχι ποτέ! Μόνο στη σελίδα συζήτησης αναφέρεται αυτό... (Εκτός, αν πάλι εννοείς κάτι άλλο, αλλά, αν όχι, τότε, ποτέ δεν αναφέρεται στο λήμμα, σε καμία από τις ΒΠ [Αν πάλι εννοείς, απλά στη σελίδα συζήτησης των λημμάτων, τότε εκεί ναι! Μου φαίνεται κανονικά...]). —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 14:19, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)


Χρωματιζόταν, ακόμα, και ο τίτλος, του λήμματος; Σε εμένα δε συνέβη ποτέ! Και τα τινά εδώ είναι δύο: Ίσως να είναι κάποια επιλογή στις προτιμήσεις μου ή κάποιος δε θυμάται καλά... Για τον υπότιτλο δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά για χρωματισμό του λήμματος είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρξε ποτέ στην οθόνη μου! Περίεργα πράγματα, χα-χα! Τώρα είμαι περίεργος, πρέπει κάποιος να μας λύσει την απορία...! —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 14:44, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)


Τι να σου πω... Συνέβαινε και σε άλλους δηλαδή; —ΖῷονΠολιτικόν (παρακαλῶ...) 14:52, 8 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Μπορείτε να βοηθήσετε εδώ στο πρότυπο που είναι αμετάφραστο;-shadow eddy- 10:41, 10 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Γεώργιος 626Επεξεργασία

Βάζοντας το ιστορικό όλων των λογαριασμών βοηθάμε τους υπόλοιπους χρήστες να καταλάβουν. Οι κάλτσες κυκλοφορούν σε ζευγάρια. Κανείς ποτέ δεν έχει 1 στο συρτάρι του.(Αυτό ήταν αστείο...). Και πως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αυτός; Ασχολείται με τη σελίδα του Χρήστης:Γεώργιος 626/πρόχειρο/Πρώτη. Είναι τόσο εύκολο λοιπόν να τον βρούμε και να τον επισημάνουμε. Με εκτίμηση. Καλή συνέχεια :-) . GMaiakis (συζήτηση) 10:53, 10 Οκτωβρίου 2015 (UTC) ‎

Μαριονέτες (Γιάννης 1,4,10 κι όλο το συναπάντημα)Επεξεργασία

Για δες το ιστορικό της σελίδας του χρήστη Γιάννης 4 και Γιάνης (σωστά από ορθογραφικής απόψεως Γιάννης) Αν κάνω λάθος ζητώ ζυγνώμη [4] Γιάννης 4

[5] Γιάνης (Γιάννης)

Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 20:31, 10 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Δεν είχα δει το μητρώο

Έχεις δίκιο και σ' αυτό που λες για τα ονοματεπώνυμαανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Γιουγκοσλαβια (συζήτησησυνεισφορά) .

Για να σταματήσει να δημιουργεί απανωτούς λογαριασμούς τον ένα μετά τον άλλο πρέπει εσείς οι διαχειριστές αν θέλετε να του αφαιρέσετε και στις δύο IP την δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού ή κι όποια εμφανιστεί αργότερα ( ip)

Και λίγο χιούμορ για τον Γιάνης (Γιάννης) ο Γιάννης με ένα Ν θυμάσαι που έτσι λέγαν τον Βαρουφάκηανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Γιουγκοσλαβια (συζήτησησυνεισφορά) .

Μου λες σε παρακαλώ ποιός διαχειριστης ασχολείται μ' αυτό το θέμα.

Και κάτι άλλο έχω παρατηρήσει πως ο Γιάννης αντιγράφει συζητήσεις όλων των χρηστών των περισσοτέρων για την ακρίβεια (και δικιές μου).

ΕυχαριστώΕπεξεργασία

Και φυσικά ευχαριστώ για την συμβουλή σου. Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 21:06, 10 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Άλλος χρήστηςΕπεξεργασία

Με προσκάλεσε στη σελίδα να πω την άποψή μου ο Στέλιος Πετρουλάκης. Εξηγήστε του αυτό όπως σε μένα:

ΒΠ:ΑΘΛ * Αθλητές που συμμετείχαν σε εθνική ομάδα ενηλίκων (ανδρών ή γυναικών) τουλάχιστον για δύο χρονιές όχι μία. Μιλάμε πάντα για ομαδικά αθλήματα και αθλητές. Όχι ομάδες ούτε ατομικά αθλήματα Δυστυχώς. Ελπίζουμε στο μέλλον σε επιεική αλλαγή λόγω ότι το ποδόσφαιρο τότε δεν ήταν επαγγελματικό. Επίσης πηγές όπως οι παρακάτω 2, συγχωρήστε με αλλά δεν νομίζω να τις λάβει κανείς ως εγκυκλοπαιδικές:
 1. Το προφίλ του Γιώργου Βαΐτση στο transfermarkt
 2. Η καριέρα του Γιώργου Βαΐτση στο national football teams

Με εκτίμηση. GMaiakis (συζήτηση) 11:45, 11 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Σημειοματάριο ΔιαχιριστώνΕπεξεργασία

Γιατί έβαλες στο σημειοματάριο οτί το έκανα επίτιδες τα παιδια μου το έκαναν για πλάκα και τους μαλωσα πλιζ μην την επαναφερετε την φραγή!--Γ10 (συζήτηση) 13:07, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

ΛιποτάκτεςΕπεξεργασία

Σαν λιποτάκτες,ναυαγοί,κυνηγημένοι,ετσι αισθανόμαστε....Γωνιά για να σταθούμε να αλλάξουμε δυό λόγια δεν αφήνετε...Παντού άγρυπνα μάτια μας τρυπάνε...Τι θα γίνει senior vitto?--77.49.65.100 17:10, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

ΣυζήτησηΕπεξεργασία

Δεν με απασχολεί να φαίνεται με νέα ημερομηνία ή παλιά ή ξεχωριστά ή και τα 2 μαζί. Μπορείτε να τα προσθέτετε με τη σειρά,δίχως αναιρέσεις. Αυτό. :) Ευχαριστώ GMaiakis (συζήτηση) 17:57, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Απασχολεί εμένα και την κοινότητα.—Corleone μη τα μασάς!@ 18:19, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)
Περισσότερο σοβαρό είναι να αφαιρούνται λόγοι. Όχι να προστίθενται. Συζήτηση είναι.Όποιος έχει ξεχάσει κάτι ή θέλει να προσθέσει μπορεί να το γράψει εκείνη τη στιγμή το δίχως άλλο. Από το ιστορικό έτσι και αλλιώς φαίνεται τι προστέθηκε ή αφαιρέθηκε.Καλή συνέχεια. GMaiakis (συζήτηση) 18:28, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)
Ε... καλό είναι να φαίνεται και στη συζήτηση, όχι μόνο στο ιστορικό.—Corleone μη τα μασάς!@ 18:37, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)
Κανένα πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος είναι η συζήτηση και μετά όλα τα επακόλουθα.Καλή συνέχεια.GMaiakis (συζήτηση) 18:50, 13 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

Καλως σας βρήκαΕπεξεργασία

Μου έγραψες μία ειδοποίηση για το λήμμα Γυναικομαστία χθες (13/10/'15). Για αρχή σ'ευχαριστώ για τις οδηγίες. Εχω άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του κειμένου και έστειλα στο e-mail που μου υπέδειξες (permissions-el@wikipedia.org)ενώ διάβασα και στην σελίδα περί πνευματικών δικαιωμάτων ότι δίνεται στον χρήστη περιθώριο 10 ημερών προκειμένου να αποδείξει ότι έχει λάβει σχετική άδεια. Ωστόσο το υλικό που δημοσίευσα διεγράφη από έναν διαχειριστή. Και δεν έχω καταλάβει γιατί. Μπορείς να με κατατοπίσεις? Κατσούλη Σοφία (συζήτηση) 12:01, 14 Οκτωβρίου 2015 (UTC)


Οκ. Ευχαριστώ. Κατσούλη Σοφία (συζήτηση) 17:07, 14 Οκτωβρίου 2015 (UTC)

ΠρόβλημαΕπεξεργασία

Γράψε μου στο ioanna.srf@gmail.com για να με βοηθήσεις ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!!! Είμαι δικηγόρος αλλά ενδιαφέρομαι να βάλω κάποια άρθρα και έχω πρόταση διαγραφής, αλλά ΔΕΝ μπορώ να τα κάνω αυτά. ΔΕΝ ξέρω να χειρίζομαι τη "συζήτηση"

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΗ "ΣΥΖΗΤΗΣΗ", ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Ioanna srf (συζήτησησυνεισφορά) .

[6]Έντονο κείμενο Μπορείς να μου πεις τι είναι το wikiwznd και γιατί βρίσκεται εκεί η σελίδα χρήστη μου;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Γιουγκοσλαβια (συζήτησησυνεισφορά) .

Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη ΘεσσαλονίκηςΕπεξεργασία

Είχε τοποθετηθεί ειδοποίηση για το λήμμα Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Γράφτηκε νέο λήμμα (χωρίς χρήση του προβληματικού κειμένου) και βρίσκεται στην προσωρινή σελίδα. Σας παρακαλώ αντικαταστήστε το.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Filmfestivalgr (συζήτησησυνεισφορά) .

Ταινιοθήκη ΘεσσαλονίκηςΕπεξεργασία

Είχε τοποθετηθεί ειδοποίηση για το λήμμα Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης. Γράφτηκε νέο λήμμα (χωρίς χρήση του προβληματικού κειμένου) και βρίσκεται στην προσωρινή σελίδα. Σας παρακαλώ αντικαταστήστε το.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Filmfestivalgr (συζήτησησυνεισφορά) .

Μπορείς να με ενημερώνεις όταν ένα απ' τα λήμματα που έχω δημιουργήσει και αυτα φυσικά που με ενδιαφέρουν έχει γίνει πρόταση για διαγραφή;--Γιουγκοσλαβια (συζήτησησυζήτηση) 15:01, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Δηλαδή αν κάνω εγώ κάτι τέτοιο εγώ θα τους ενημερώσω τον δημιουργό και τους ενδιαφέροντες;--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:08, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)


Από το ένα μήκε και απ' τα άλλο βγήκε.Δεν έχω πάσα ιδέα(δεν κατάλαβα τί-πο-τα.--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 17:50, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Κατάλαβα αλλά εδώ άλλα λέει [[7]](είναι λάθος στοιχεία)?--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 18:00, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Πως μπορώ να παίξω Σκάκι μαζί σου?--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 16:20, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Πνευματικά δικαιώματαΕπεξεργασία

Αγαπητέ κύριε άγνωστε,

σε ποια πνευματικά δικαιώματα αναφέρεστε στη δημοσίευσή μου;

παρακαλώ εξηγήστε μου το λόγο που ασχοληθήκατε με τον δημοσιογράφο Β. Α. Λαμπρόπουλο και διαγράφετε συνεχώς τις όποιες αναφορές στο όνομά του. Επίσης, είστε ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας? Έχετε κάποιο χαρτί που να σας παραχωρεί το δικαίωμα της παρέμβασης ή απλά έχετε αντικαταστήσει τον αυνανισμό γιατί σας το απαγόρευσε ο παπάς της ενορίας σας και δεν περνάει η ώρα με τίποτα;ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Antonis Lambropoulos (συζήτησησυνεισφορά) .

Πολύ... good ο GoodJohnWiki...   --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 23:15, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Γαβ...  Corleone μη τα μασάς!@ 23:24, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Επ' ευκαιρίας Glorious 93...αφιερωμένο. Corleone μη τα μασάς!@ 23:36, 4 Νοεμβρίου 2015 (UTC)


καλησπέρα. Αυτό μάλλον αλλού πήγαινε. βσκ δεν ξέρω για τι πράγμα λες. -- Spiros790 (συζήτηση) 22:52, 5 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

α οκ. Το είχα ξεχάσει τελείως αυτό. Δεν δίνω σημασία σε τέτοια πράγματα. Μικρή παράκληση: μην τον χαρακτηρίζεις έτσι τον άνθρωπο, θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις από το πουθενά. Καλή συνέχεια :) -- Spiros790 (συζήτηση) 23:01, 5 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

ναι βλέπω πήγε το revert σύννεφο σμρ. -- Spiros790 (συζήτηση) 23:14, 5 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Ελευθερια ΕλευθεριουΕπεξεργασία

Σημερα εγινε ολοκληρωτικη αλλαγη των στοιχειων σ'αυτο το λημμα απο αγνωστο χρηστη.Προσπαθησα καποια να τα επαναφερω και θελω αν μπορεις να το ολοκληρωσεις εσυ.IniiSevenn (συζήτηση) 17:21, 6 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Ελευθερια ΕλευθεριουΕπεξεργασία

Νομιζω μπορεσα να επαναφερω τα στοιχεια...IniiSevenn (συζήτηση) 17:44, 6 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Πνευματικά δικαιώματαΕπεξεργασία

Κώστα καλησπέρα,

είμαι η Έλενα και καθώς μόλις ξεκίνησα να βάζω το λιθαράκι μου και στην Ελληνική βικιπαίδεια, πριν από κάποιες μέρες ανέβασα ένα λήμμα σχετικά με έναν Έλληνα σκηνοθέτη, για τον οποίον δεν υπήρχε κάποιο λήμμα έως τώρα. Ως πηγή έβαλα την ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, από όπου και πήρα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βιογραφία του, χωρίς όμως να αντιγράψω το κείμενο ως έχει. Λίγες ώρες μετά και χωρίς καμία προειδοποίηση - όπως αναφέρεται στο δεύτερο βήμα της σελίδας: https://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Προβλήματα_πνευματικών_δικαιωμάτων - η σελίδα που είχα δημιουργήσει διαγράφηκε από έναν χρήστη με το όνομα 'Kalogeropoulos'. Τι μπορώ να κάνω για να επανακτήσω τη σελίδα; Αν σταλεί e-mail στο permissions-el@wikipedia.org από το e-mail που αναγράφεται στην ιστοσελίδα θα λυθεί το ζήτημα;

Ευχαριστώ πολύανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Έλενα Τζώρτζη (συζήτησησυνεισφορά) .

  Σχόλιο Μα γιατί ψεύδεστε ? --Montjoie-Saint-Denis !!! συζήτηση 21:30, 10 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Hello KCharitakis here it is said that according to Babiniotis dictionary the word Manav/Manavis (greengrocer) coming from turkish language. According to Nishanyan dictionary the origin is unknown, and proper noun Manav (a population concantrated in the Norteastern Anatolia) nothing to see with Central Asia. Could you please check what is said at Babiniotis'? Efharisto poli. Manaviko (συζήτηση) 17:28, 10 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Γιατί αναίρεσες τις πληροφορίες από το προφίλ του λεγόμενου(Γιάννη 10)? πες μου--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:02, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Πες μου καλέ θα σκάσω είναι αναγκαίο!!!!!!!!!!!!!!!!!--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:09, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Είναι όμως ψέματα (κατα πάσα πιθανότητα)😉--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:18, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Φαίνεται--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:20, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Αετός ΑνωγείωνΕπεξεργασία

Πρόσθεσα πηγές και παραπομπές, το θέμα είναι οτι πολλά είναι προϊόντα προσωπικού αρχείου και δε μπορούν να επαληθευτούν ηλεκτρονικά. Πάντως υπάρχει η σελίδα www.epsr.gr οπου μπορείτε να επικοινωνήσετε ώστε να επαληθεύσετε τα γραπτά μου.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Αετός1963 (συζήτησησυνεισφορά) .

Θέμα Εκκλησία ΚρήτηςΕπεξεργασία

Να το ξαναπώ νομίζω είναι κατανοητό άλλο θα πεί ημιαυτονομία, άλλο αυτονομία, άλλο αυτοκεφαλία, αν υπήρχε αυτονομία, Αυτοκεφαλία θα εβγαζάν μόνοι τους τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης χωρίς την συνδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Μολις έκανα διόρθωση στο λήμμα αυτοκεφαλία.

Δείτε κι αυτό, Το 2004 επαναλειτούργησε ο Θεσμος της ενδημούσης Συνόδου Oικουμενικού Πατριαρχείου, η Ιεραρχες ειναι κανονικά μέλη της Ιερας Συνόδου Οικουμενικού Πατριαρχείου https://www.patriarchate.org/-/praxis-tes-en-phanario-meizonos-agias-kai-ieras-endemouses-synodou-04-06-2004-?inheritRedirect=true

http://ekklisiakritis.com/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82/

Ἄρθρον 1.[1]

«Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κρήτης, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τὴν κανονικὴν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Δεν κατάλαβα στην αγορά που είπες <<Διαφωνώ. Μια χαρά είναι ως έχει και πάει γάντι με το καλωσόρισμα.>>--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 18:34, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Κουράζεις ρε παιδί μου κουράζεις απάντησεεε μουΣτα αγγλικά In English tired eh my child gets tired! answer me!--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 18:55, 11 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Συντεταγμένες Προβολή Χάρτη για ΠαλούμπαΕπεξεργασία

Σχετικά με το λήμμα Παλούμπα χρησιμοποιω τη συνταξη συντεταγμένων απο geohack, αλλα δεν εμφανιζεται προβολή στο χάρτη, να βρουμε τι λειπει? --Viliop (συζήτηση) 08:50, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC) Ευχαριστώ για το κόπο και το μοντάρισμα, αλλα ο χαρτης δεν λεει να εμφανιστει ακομα...--Viliop (συζήτηση) 11:29, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Το θέμα ετελειωσε, προβληθηκε ο χαρτης. --Viliop (συζήτηση) 07:29, 13 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

πας για φραγηΕπεξεργασία

--77.49.65.100 12:09, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Σώπα! Από πότε η επαναφορά τεκμηριωμένου κειμένου θεωρείται αιτία φραγής; Θεσπίζεις κιόλας, εκτός απ' το να βανδαλίζεις και δεν το ήξερα;—Corleone μη τα μασάς!@ 12:17, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Ποιά τεκμηριωμένα κείμενα αγαπητέ Κορλεόνε.Είναι ψέμματα.Δεν υπάρχει απεχθέστερο είδος ανθρώπου απο τον "δημοσιογράφο".Είναι 1000 τοις εκατό ψέμματα.Λίγη αλήθεια να υπήρχε μέσα δεν θα τα πείραζα καθόλου.Μην πιστευετε πληροφορίες απο εφημερίδες η σαιτ.Ακόμα και αυτά που σήμερα ζούμε και βλέπουμε μας τα παρουσιαζουν αλλιώς.Ειδικά αυτό με τα σούπερ καπ που το ξέρω 35 χρόνια.Δεν με πειραζει 1,2 τίτλοι.Η ψευτιά με εξοργίζει.Εσύ βέβαια δεν με εμπιστεύεσαι.Λογικό.Εμπιστεύσου τη λογική Αυτό κανουμε σε οτιδήποτε θέμα,το οποίο δεν γνωρίζουμε και βορβαδιζόμαστε απο διαφορετικές γνώμες.Ολα τα προβλήματα-θέματα εχουν την λύση στην εκφώνηση τους....super cup Europe....first 1972.--77.49.24.195 14:23, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Εμ, πολύ καλά έκανες... ήταν δυνατό να μείνει με τέτοιο όνομα χρήστη;   Εμφανώς ήταν τρολ... --Ttzavarasσυζήτηση 19:30, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Πήρες σειράΕπεξεργασία

Ήρθε η σειρά σου να μ αντιμετωπίσεις?Την ίδια τύχη με τους άλλους θα χεις και συ.Το λήμμα που αναίρεσεςούτε καν το διαβασες ,φαντάζομαι.--77.49.24.195 22:03, 12 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Οποτε βρεις χρονο θελω μια συμβουλη για ενα θεματακι σε αυτο το λημμα που αναφερεται στην αντιστοιχη συζητηση.Ευχαριστω--Viliop (συζήτηση) 09:08, 13 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Τα ίδια Παντελή μου τα ίδια Παντελάκη μουΕπεξεργασία

Παρακαλώ θέλω να μου απαντήσεις γιατί ο Γιάννης 10 επιμένει οτί είναι 40 χρονών(που κατά 95% δεν είναι)Τι πιστεύεις.Το σημερινό το ξέρεις[8]--Γιουγκοσλαβια (συζήτηση) 15:46, 13 Νοεμβρίου 2015 (UTC)

Στο χωριό μου...Επεξεργασία